SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY KOŚCIELEC

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2014 ROKU

 

 

 

Kościelec, kwiecień 2015 rok

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kościelcu  Nr XXXIV/203/13 z dnia 29 października 2013r.

Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach;

1)     pomocniczości,

2)     suwerenności,

3)     partnerstwa,

4)     efektywności,

5)     uczciwej konkurencji,

6)     jawności.

 

W dniu 02.01.2014 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie:

1)     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na rok 2014 wyniosły 51.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego:

  1. W zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży przyznano  40.000,00 zł (wpłynęły trzy oferty i zostały one wybrane):

a)     MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów –  28.000,00 zł

b)    Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” –  9.000,00 zł

c)     Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków –  3.000,00 zł

 

MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów – celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci  z terenu Gminy Kościelec, upowszechnienie problematyki ochrony zdrowia poprzez sport. W ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2014r prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało ok. 50 spotkań, z czego połowa z nich odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyło ok. 50 piłkarzy zarejestrowanych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie. Tradycyjnie w okresie od sierpnia do listopada zespól uczestniczył w rozgrywkach Pucharu Polski.

 

Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” – realizacja zadania oparta była na podniesieniu poziomu gry w szachy, upowszechnieniu problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i integracji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec.

Klub zorganizował Otwarte Mistrzostwa Gminy Kościelec, w którym udział wzięło 89 zawodników, jak również Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kolskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Klub brał udział m.in. w następujących turniejach:

- Międzynarodowy Turniej w Poznaniu,

- Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,

- Finał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,

- Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów (mistrzostwa międzywojewódzkie),

- Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych,

- III Wielkopolska Liga Juniorów,

- turnieje jednodniowe (cały rok: Turek, Konin, Ślesin).

 

Najważniejsze osiągnięcia:

DRUŻYNOWE

- 6 miejsce w III Wielkopolskiej Lidze Juniorów,

- 1 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Kolskiego Szkół Gimnazjalnych,

- 1 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Kolskiego Szkół Podstawowych,

- 10 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych.

 

INDYWIDUALNE

- 1 miejsce wśród kobiet i 2 miejsce w kategorii mężczyzn w Otwartych Mistrzostwach Gminy Kościelec,

- 1 miejsce w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów,

- 1, 4, 5, 7, 20 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Zima Obra Open,

- 26 miejsce wśród dziewcząt i 21 miejsce w kat. chłopców w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich,

- 5 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów,

- 8 miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów w kat. dziewcząt.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków   w ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym.

W styczniu obie drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowa drużyna brała udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało ok. 23 spotkań, z czego połowa odbyła poza Straszkowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyło ok. 30 piłkarzy zarejestrowanych w Okręgowym związku Piłki Nożnej w Koninie.

 

  1. W zakresie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru przyznano 6.000,00 zł (wpłynęły dwie oferty i obie zostały wybrane):

a)     Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie –  4.000,00 zł,

b)    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU   w Kościelcu – 2.000,00 zł

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  - rezultatem realizacji zadania było zwiększenie uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, rozpowszechnienie folkloru  i sztuki ludowej.

W miesiącu czerwcu 2014 roku odbyła się dla mieszkańców Gminy Kościelec, Noc Świętojańska. Przez cały rok odbywały się wieczornice.

Rezultatem realizacji zadania było przekazanie tradycji ludowych oraz ciekawych form spędzania wolnego czasu.

W zadaniu uczestniczyło 250 osób, z czego 18 członkiń SKGW.

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w   Kościelcu - celem zadania było wspieranie działalności zespołów tańca ludowego istniejących przy ZSRCKU w Kościelcu. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty taneczne połączone ze zwiedzaniem Poznania i spotkaniem z tancerzami Zespołu Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  w którym od lat tańczy wielu studentów pochodzących z terenu Gminy Kościelec. Wyjazd wykorzystano również do zrealizowania sesji zdjęciowej w skansenie. W lipcu młodzież uczestniczyła w Letniej Szkole Artystycznej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. W październiku odbyły się warsztaty z tańca nowoczesnego. Pozyskano kilkunastu nowych kandydatów do ZTL „Kościelec” oraz utworzono dwie grupy taneczne w Zespole „Mały Kościelec”. Realizacja objęła 42 wykonawców w wieku od 5 do 20 lat.

 

  1. W zakresie pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej, poprzez zbiórki żywności (wpłynęła 1 oferta, która została wybrana):

Bank Żywności w Koninie - przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł - celem realizowanego zadania było dostarczenie na potrzeby Gminy Kościelec żywności pozyskanej w wyniku statutowej realizacji zadań przez Bank Żywności, zebranej podczas prowadzonych zbiórek i akcji oraz pochodzącej   z europejskiego programu pomocowego PEAD.

Zadanie było realizowane w okresie całego roku. Partnerem w realizacji zadania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu, które zajmowały się dystrybucją przekazanej do gminy żywności.  W roku 2014 przekazano na teren Gminy różnoraką żywność, która stanowiła podstawę przygotowania posiłków dla rodziny.

W ramach programu PEAD przekazano dla gminy

 

Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały  w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kościelec

                                                                                               /-/ Dariusz Ostrowski