Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Przebudowa dróg w miejscowościach: Tury, Mariampol, Łęka, Białków Kościelny"

 

ZP.271.1.2015

Kościelec, dnia 30.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kościelec: Przebudowa dróg w miejscowościach: Tury, Mariampol, Łęka, Białków Kościelny


Numer ogłoszenia: 100206 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelec , ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2716222, faks 063 2716282.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach: Tury, Mariampol, Łęka, Białków Kościelny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w miejscowościach: Tury, Mariampol, Łęka, Białków Kościelny, w ramach której zostaną wykonane typowe roboty drogowe. W skład zadania wchodzą n/wym. inwestycje drogowe:

1) Przebudowa drogi w miejscowości Tury - planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gruntowej, łączącej Gminę Kościelec i Gminę Krzymów, gdzie zostanie wykonana pełna podbudowa kamienna i ułożona nakładka bitumiczna na odcinku o długości 0,605 km i szerokości 4,00.

2) Przebudowa dróg w miejscowości Mariampol - inwestycja obejmuję przebudowę pięciu odcinków dróg gruntowych o łącznej dł.: 0,970 km i szerokości od 3,5 m do 4,00 m.

 3) Przebudowa drogi gminnej nr 497018P w miejscowości Łęka - planowana przebudowa obejmuję odcinek o długości 0,666 km i szerokości 4,5 m, w kierunku miejscowości Daniszew.

 4) Przebudowa drogi w miejscowości Białków Kościelny - inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 0,730 km i szerokości 5,00 m, łączącego drogę wojewódzką nr 470 z drogą powiatową nr 3218P.

 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE : - roboty przygotowawcze, - wykonanie koryta z profilowaniem istniejącego podłoża gruntowego , - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej , - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego (SZEROKOŚĆ JEZDNI), - roboty wykończeniowe - plantowanie poboczy, - oznakowanie pionowe. Szczegółowa charakterystyka i zakres oraz ilość robót do wykonania zostały opisane w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej załączonych do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.26-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ofertę należy zabezpieczyć w wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie - dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, iż: a) wykażą iż wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa, remont drogi, chodnika lub placu o nawierzchni bitumicznej) o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), oraz przedłożą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. b) wykażą, iż dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowy dróg, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający rozumie wykazanie się przez Wykonawcę dostępem do potencjału kadrowego w postaci: - Kierownika Robót legitymującego się uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi bez ograniczeń - uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy                 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, iż dysponują lub będą dysponowali osobami posiadającymi uprawnienia w specjalności budowy dróg. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość min. 500 000,00 złotych. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz                         z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, pokój nr 12 lub ze strony internetowej Zamawiającego...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć do dnia 2015.05.20 do godz. 10:00 w sekretariacie pok. nr 15 Urzędu Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 , 62-604 Kościelec...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                       Wójt Gminy Kościelec

 

                                      /-/ Dariusz Ostrowski

Załączniki

SWIZ I (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Roz II (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tury (opis techniczny, specyfikacja, przedmiar robót) (2.9MB) Zapisz dokument  
Mariampol (opis techniczny, specyfikacja, przedmiar robót) (5.9MB) Zapisz dokument  
Łęka (opis techniczny, specyfikacja, przedmiar robót) (2.7MB) Zapisz dokument  
Białków Kościelny (opis techniczny, specyfikacja, przedmiar robót) (4.2MB) Zapisz dokument  
SIWZ roz III projekt umowy (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:ROŚ-2
Data utworzenia:2015-04-30 11:23:41
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2015-04-30 11:24:02
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2015-04-30 11:57:00
Ostatnia zmiana:2015-05-22 12:08:34
Ilość wyświetleń:1203

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij