Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Asystent rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014"

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  KOŚCIELCU

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

 

Asystent  rodziny

 

w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”

 

1. Nazwa i adres jednostki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Turecka 7/3; 62 - 604 Kościelec

 

2. Liczba miejsc: 1

 

3. Przewidywany termin zawarcia umowy: lipiec 2014 r.

 

4. Forma zatrudnienia:

 

Umowa o pracę na czas określony, praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).

 

5. Wymagania formalne:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie:

O  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna, lub

O  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

O  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4)      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

7)      posiada umiejętność podejmowania decyzji;

8)      ma poczucie odpowiedzialności;

9)      stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku.

 

6. Wymagania dodatkowe:

 

1)      wysoka kultura osobista,

2)      znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

3)      umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

4)      wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

5)      posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego,

6)      znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

7)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

8)      umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

9)      kreatywność, odporność na stres,

10)    komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.

 

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

O  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy
z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

O  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

O  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

O  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

O  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

O  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;

O  wspieranie aktywności społecznej rodzin;

O  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji

zawodowych;

O  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

O  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

O  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

O  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

O  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

O  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

O  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

O  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

O  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

O  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

8. Wymagane dokumenty:

 

1)     aktualne CV,

2)     list motywacyjny,

3)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

4)     inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

5)     kserokopia dowodu osobistego,

6)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy,

7)     oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”,

8)     Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny na rzecz realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

9)     Oświadczenie o stanie zdrowia o treści:

„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,

10)  Oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:

„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu  pracodawcy oryginału w/wym. dokumentów.

 

9. Postępowanie rekrutacyjne:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania  rekrutacyjnego:

 

Etap I: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

 

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

 

 

 

10. Dodatkowe informacje:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie na adres Ośrodka lub w pok. nr 21 siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62 – 604 Kościelec z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Asystenta rodziny”, w terminie do dnia 8 lipca 2014 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 26 10 302 lub 63 26 10 343 od  pn . - pt. od 7.30 do 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicach ogłoszeń
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelcu jak również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Kościelcu pod adresem  http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/

 

Kościelec, dnia 24 czerwca 2014 roku

 

 

 

                                                                                                    Kierownik Gminnego

                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                          w Kościelcu

 

                                                                                                   /-/ Andrzej Szabelski

Metadane

Źródło informacji:GOPS
Data utworzenia:2014-06-24 12:38:07
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2014-06-24 12:38:11
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2014-06-24 12:40:13
Ostatnia zmiana:2016-08-24 12:32:39
Ilość wyświetleń:676
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij