Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: "Referent ds. rekrutacji i organizacji szkoleń"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Turecka 7/3; 62-604 Kościelec

w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:


Referent ds. rekrutacji i organizacji szkoleń

 

Wymiar etatu: 1/2

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres realizacji projektu, tj. kwiecień 2013 – 31 grudzień 2013

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

I.    Wymagania formalne:

 

1. wykształcenie średnie,

2. spełnienie wymogów zawartych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008.223.1458 ze zm.),

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

II.    Wymagania dodatkowe:

 

1.      znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2.      znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 i związanych z nimi wytycznych, zasad i sprawozdawczości,

3.      doświadczenie w zakresie promocji , monitoringu i ewaluacji projektów POKL,

4.      znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów, w tym w szczególności ustawy o pomocy społecznej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,

5.      wiedza z zakresu administracji publicznej,

6.      biegła obsługa komputera, Internetu, poczty elektronicznej i programów MS Office,

7.      samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji,

8.      umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami,

9.      wysoka kultura osobista i komunikatywność,

10.   odpowiedzialność, kreatywność, aktywność, solidność, skrupulatność,

11.   odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

1.      przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno- informacyjnej

2.      przyjmowanie zgłoszeń

3.      rekrutacja uczestników (wraz z kierownikiem OPS)

4.      utworzenie listy uczestników wraz ze zgłoszeniami

5.      stały monitoring i ewaluacja projektu

6.      monitorowanie rezultatów i produktów projektu

7.      przeprowadzanie ankiet, sprawozdań, egzaminów wewnętrznych

8.      przeprowadzenie  procedury wyboru usługodawców i dostawców (w tym zakup urządzeń w ramach cross - financingu)

9.      nadzór nad prawidłowością oznaczenia pomieszczeń i sprzętu używanego  w ramach projektu

10.   nadzór nad organizacją szkoleń (terminowanie szkoleń w zgodzie z harmonogramem projektu oraz dbałość o to, aby szkolenia nie kolidowały ze sobą uniemożliwiając poszczególnym beneficjentom ostatecznym udział w nich)

11.   udostępnianie sali, sprzętu (oraz jego montaż i obsługa) na potrzeby każdego szkolenia

12.   dostarczanie poczęstunku na każde zajęcia, podczas których został on zaplanowany

13.   przestrzeganie obowiązków, terminów i zaleceń wynikających z realizacji umowy

14.   utrzymywanie osobistych i telefonicznych kontaktów z Kadrą Zarządzającą projektem

15.   sporządzanie części merytorycznej wniosków o płatność

16.   inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego oraz w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i szkoleniach dotyczących projektu,

17.   zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych związanych z realizacją projektu

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.         list motywacyjny,

2.         życiorys – curriculum vitae,

3.         oryginał kwestionariusza osobowego,

4.         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

6.         dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

7.         oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

8.         oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 WYMOGI FORMALNE:

 

1.         Złożenie wymaganych dokumentów.

2.         Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i telefonu kontaktowego z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. rekrutacji i organizacji szkoleń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelcu" w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 10 kwietnia 2013 roku do godz. 1530 osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 62 – 604 Kościelec, ulica Turecka 7/3 lub pocztą na adres Ośrodka (decyduje data wpływu oferty do GOPS w Kościelcu). Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 63 - 26 10 343.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelec: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie.

 

 

Kościelec, dnia 26 marzec 2013 roku

 

 Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kościelcu

 

  / - /  Andrzej Szabelski

Metadane

Źródło informacji:GOPS
Data utworzenia:2013-03-26 12:29:00
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2013-03-26 12:29:05
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2013-03-26 12:32:22
Ostatnia zmiana:2013-04-16 07:55:51
Ilość wyświetleń:1400
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij