Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXVI/13 z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2013 roku

Protokół  nr XXVI/13

z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec

z dnia 31 stycznia 2013 roku

 

Otwarcia obrad o godzinie 9.04 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kościelec dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościelec Zbigniew Sawicki wypowiadając słowa: „Otwieram obrady XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec”.

Powitał Wójta Gminy Pana Dariusza Ostrowskiego, Zastępcę Wójta Pana Sylwestra Chęcińskiego, Sekretarza Gminy Pana Krzysztofa Nawrockiego, Skarbnika Gminy Panią Zofię Lewandowską, przedstawicieli mediów.    

Powitał wszystkich radnych, sołtysów, przybyłych gości.

Stwierdził, że na ustawowy stan 15 obecnie w obradach sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad  2.     Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad. Odczytał proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.         Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.         Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.         Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.          Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

6.         Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

8.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kościelec na 2013 rok.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Kościelec na 2013 rok.

12. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych za 2012 rok.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.

 

Wobec braku uwag, wniosków, zapytań Przewodniczący Zbigniew Sawicki poddał pod głosowanie odczytany porządek obrad:

-        Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-        15 “za”;

-        0 “przeciw”;

-        0 “wstrzymujących się”

Rada Gminy przyjęła porządek obrad w odczytanym przez Przewodniczącego Rady brzmieniu.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI stwierdził, że porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec został przyjęty, następnie zamknął punkt 2 porządku.

Na posiedzenie przybywa Radny Powiatu Kolskiego Pan Stanisław Murakowski.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY RADY ZBIGNIEW SAWICKI przekazał, że osobiście się zapoznał z projektem protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2012 roku. Dodał, że odzwierciedla on przebieg sesji. Zawnioskował o przyjęcie protokołu bez konieczności głośnego czytania.

Radni wyrazili zgodę na propozycję Pana Przewodniczącego, nie wnieśli innych propozycji, po czym przeprowadzono głosowanie nad protokołem:

-        Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych oddano głosy:

-        15 „za”,

-        0 „przeciw”,

-        0 „ wstrzymuję się”.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI stwierdził, że protokół obrad XXV Sesji Rady Gminy Kościelec został przyjęty, następnie zamknął punkt 3 porządku.

Ad 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym

1.       Szkolenia ESIMUS - Szkolenie „Skarga na radnych – procedura”.

2.       Stanisław Kucharski Ruszków Pierwszy (Adresat: do Urzędu Gminy i przewodniczącego Rady Gminy Kościelec) - Pismo zakazujące Panu Waldemarowi Erlingowi pełniącemu funkcję sołtysa wsi Ruszków Pierwszy wejścia na teren posesji Pana Kucharskiego.

PAN PRZEWODNICZĄCY odczytał pismo. Przekazał, że Rada Gminy nie pełni funkcji porządkowych i nie może nikomu zakazać wstępu na posesje.

3.       Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki - Zaproszenie na obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Kolskiego w dn. 31.01.2013r.

4.       Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Budżetu i Finansów, Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej, Komisja ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu – plany pracy komisji na 2013 rok.

Punkt 4 porządku obrad został zamknięty.

Ad 5. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym

WÓJT GMINY DARIUSZ OSTROWSKI odczytał informację z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do protokołu.

PAN PRZEWODNICZĄCY podziękował Panu Wójtowi za przedstawioną informację. Przekazał, że ewentualna dyskusja na jej temat zostanie otwarta w punkcie „Wnioski, zapytania radnych”.

Zamknięcie punktu 5 porządku obrad.

Ad 6.     Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że chciałby swoje pytania skierować do Pana Radnego Murakowskiego i Pana Wójta. Przekazał, że na sesji listopadowej Pan Starosta mówił, że będzie coś robione w sprawie ścieżki rowerowej. Zauważył, że są już uchwalone budżety w których ani powiat, ani gmina nie ma na to zadanie zabezpieczonych środków. Powiedział, że z tego też powodu ma pytanie czy pozostanie to zadanie w „sferze marzeń” czy będzie realizowane. Dodał, że chciałby poznać konkrety w tej sprawie. Wyjaśnił, że mieszkańcy czekają na tą ścieżkę od 2006 roku. Przypomniał, że gdy była planowana ta droga były wykupowane grunty np. na Policach, w Ruszkowie Drugim i wówczas na zebraniu Pan Starosta, Pan Dyrektor Kujawa pokazywali plany, że ta ścieżka jest uwzględniana z drogą i miało to być za te pieniądze za które droga ta miała być wykonana. Zauważył, że do dnia dzisiejszego nie ma tej ścieżki. Dodał, że zginęły już tam dwie osoby, nie ma połączeń autobusowych i starsi ludzie boją się jeździć tą drogą rowerem. Poprosił aby sprecyzować kiedy będą jakieś konkretne uchwały, żeby mieszkańcy mieli jakieś konkretne odpowiedzi w tym temacie.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że jeśli chodzi o ścieżkę rowerową to co Gmina Kościelec miała zrobić to zrobiła i na razie nie może nic więcej zrobić. Wyjaśnił, że zostało wystosowane do Starostwa Powiatowego pismo w sprawie ustosunkowania się do kwestii budowy ścieżki rowerowej. Dodał, że obecnie gmina czeka za decyzją powiatu i jeżeli decyzja będzie pozytywna to zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu.

PAN RADNY KRYGIER zapytał kiedy będą podjęte stosowne uchwały.

PAN WÓJT powiedział, że jest to zależne od tego kiedy decyzję podejmie powiat.

RADNY POWIATU STANISŁAW MURAKOWSKI powiedział, że od samego początku był za realizacją tego zadania. Wyjaśnił, że w szczególności to mieszkańcy ulicy Lipowej, ulicy Bogumiła i Żytniej w Mieście Kole są w największym stopniu narażeni na uciążliwości tego wjazdu na autostradę. Dodał, że przy budowie ledwie się udało wówczas spowodować, żeby był tylko wjazd na autostradę od strony Ruszkowa, Polic natomiast zjazd od strony Olimpii. Według niego droga ta powinna być od samego początku o wiele szersza, tak jak obwodnica czy droga wojewódzka od Kalisza przez Turek do Kościelca. Dla przykładu podał, że chodzi mu między innymi o szerokość dróg od strony ulicy Bogumiła, czy od strony Olimpii. Dodał, że jest to karygodne ponieważ dzisiaj posesje wszystkich mieszkańców, które bezpośrednio przylegają do tego wjazdu odczuwają znaczne uciążliwości z tego tytułu.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER powiedział, że w Policach ta odległość wynosi 4m.

PAN RADNY MURAKOWSKI dalej powiedział, że o przeznaczeniu środków na budowę tej ścieżki musi być wola 21 radnych. Przekazał, że zarówno on jak i Pan Starosta są za tym żeby ta ścieżka powstała. Dodał, że sprawa ta była niejednokrotnie zgłaszana ale na dzień dzisiejszy nie ma konkretniejszej wiedzy co będzie z tą ścieżką. Zauważył, że niewątpliwie są spore koszty z tym zadaniem związane ale według niego kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców są o wiele ważniejsze. Powiedział, że jeżeli to „nie chwyci” to nie chciałby nikogo mobilizować, ani podpowiadać ale według niego należy się tutaj coś w rodzaju protestu żeby tiry zaprzestały wjeżdżać z jednej czy drugiej strony. Dalej powiedział, że szerokość drogi wojewódzkiej pozwala żeby te pojazdy po niej mogły jeździć. Powiedział, że mieszkańcy przy wjeździe na autostradę zwrócili się o jakieś zabezpieczenia na przykład ekranami akustycznymi, zamontowaniem drzwi czy okien dźwiękoszczelnych i niestety nic w tym temacie nie zostało załatwione pozytywnie. Dalej powiedział, że według niego sprawa na tyle dojrzała, że powinna być realizowana. Zapewnił, że będzie w tej sprawie zabierał głos na sesji.

PAN RADNY KRYGIER odnosząc się do kwestii szerokości drogi o której mówił Pan Radny Murakowski dopowiedział, że przy drodze została dokupiona także ziemia za rowem.

w trakcie PAN MURAKOWSKI powiedział, że jest tak tylko na pewnym odcinku.

PAN RADNY KRYGIER przekazał, że na Policach jest to na całym odcinku. Dodał, że ziemia za rowem została wykupiona i droga ta mogła być o wiele szersza. Dalej powiedział, że mieszkańcy wyszli wówczas z inicjatywą żeby sprzedać tę ziemię żeby droga była bezpieczna, żeby ta ścieżka rowerowa istniała. Przekazał, że mieszkańcy widzieli te plany, które na zebraniu w 2006 roku pokazywał Pan Dyrektor Kujawa i wszyscy byli wówczas chętni do tego żeby sprzedać tę część gruntów tak żeby ta droga była bezpieczna. Nawiązując do kwestii bezpieczeństwa powiedział, że dziwi się, że wówczas powiat nie chciał wykupić dwóch posesje na Policach gdzie obecnie istnieje realne zagrożenie tego, że ktoś kiedyś wjedzie im w dom. Dalej zwrócił uwagę, że na zjeździe z autostrady w Dąbiu nie ma tak intensywnego ruchu jak tutaj. Powiedział, że nie wie dlaczego część tego natężenia ruchu nie jest kierowana na Dąbie.

PAN RADNY MURAKOWSKI wyjaśnił, że jeśli chodzi o zjazd w Dąbiu to sprawa dotyczy drogi wojewódzkiej od Dąbia do Kłodawy, której standardy nie odpowiadają żeby jeździły tam pojazdy o większym tonażu. Dalej powiedział, że jeżeli zarząd wojewódzkich dróg nie zdecyduje o budowie tej drogi to będzie tak jak jest teraz.  

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zwracając się do Pana Radnego Murakowskiego zapytał go dlaczego tiry mają jeździć drogą wojewódzką z Kalisza do Kościelca. Zapytał go czy przy tej drodze nie mieszkają także ludzie. Przekazał, że przez Białków ludzie jeżdżą rowerami, chodzą pieszo do Kościelca i jest to odcinek

PAN RADNY MURAKOWSKI powiedział, że z tego co wie na dzień dzisiejszy to jest mniej zabudowań przylegających bezpośrednio do tej drogi i nie można porównywać zbliżenia tamtych zabudowań z tymi na Ruszkowie, które graniczą bezpośrednio z jezdnią. Dodał, że  droga ta jest bardzo wąska.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER dodał, że droga jest wzdłuż posesji.

PAN RADNY MURAKOWSKI kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że nie musi tego udowadniać ponieważ każdy widzi jaka jest ta szerokość. Dodał, że nie mówi tego po to żeby zrzucać na kogoś ale porównując obydwie drogi jest między nimi pewna różnica. Dalej zwracając się do pana Radnego Ciesielskiego powiedział, że nie chce z kolei „uraczyć” tym mieszkańców Białkowa bo wie, że tam też jest gehenna.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zwrócił uwagę, że dyskusja odbiegła od głównego pytania jakim była budowa ścieżki rowerowej. Powiedział, że odpowiedź została udzielona zarówno przez Pana Wójta jak i Pana Radnego Murakowskiego. Odnosząc się do wcześniejszej dyskusji zwrócił uwagę, że kwestii ważności poszczególnych dróg radni nie są w stanie rozstrzygnąć. Zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Radnego.

RADNA BARBARA ZADAWAJ odnosząc się do obecnych na Sali przypomniała, że Pan Wójt złożył wniosek o budowę chodnika w Gozdowie a nie przy ulicy Poniatowskiego, jak jest napisane w Przeglądzie Kolskim. Poprosiła Pana Radnego Powiatowego żeby tej sprawy przypilnował, ponieważ według niej „wlecze się” to już dość długo. Przypomniała, że na ostatniej sesji Pan Starosta i Pan Radny Murakowski wychodząc z Sali  powiedzieli, że ten chodnik powinien był być już dawno zrobiony.

PAN RADNY MURAKOWSKI odpowiedział Pani Radne, że można zarzucać mu różne rzeczy ale tego żeby o chodnik w Gozdowie nie zabiegał to tego by nie przyjął. Dodał, że sama Pani Radna była niejednokrotnie świadkiem tego zarówno podczas obrad sesji rady gminy jak i w powiecie. Powiedział, że  poruszy tę sprawę na dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

Zamknięcie punktu 6 porządku obrad.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

WICEPRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, zapytania, wnioski do projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu poddał uchwałę pod głosowanie:

-        Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVI/156/13 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 7 porządku obrad.

Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok.

WICEPRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI przedstawił projekt uchwały. Przekazał, że poszczególne zmiany były omawiane na posiedzeniu komisji. Zapytał czy ma go odczytać w całości.

Radni odpowiedzieli, że nie.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi, zapytania, wnioski do projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu poddał uchwałę pod głosowanie:

-        Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVI/157/13 zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok, która stanowi załącznik do protokołu, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 8 porządku obrad.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kościelec na 2013 rok

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI powiedział, że projekt planu pracy radni otrzymali.

WICEPRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI zapytał czy radni wnoszą jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu poddał uchwałę pod głosowanie:

-        Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kościelec na 2013 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVI/158/13 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kościelec na 2013 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 9 porządku obrad.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

WICEPRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI zapytał czy radni wnoszą jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu poddał uchwałę pod głosowanie:

-        Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVI/159/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 10 porządku obrad.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Kościelec na 2013 rok.

WICEPRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI odczytał projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW TOMASZ BIERNAT odczytał plan pracy komisji stanowiący załącznik do projektu uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I SPORTU TOMASZ KRUPA odczytał plan pracy komisji stanowiący załącznik do projektu uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, POLITYKI GOSPODARCZEJ I KOMUNALNEJ STANISŁAW KLUKACZYŃSKI odczytał plan pracy komisji stanowiący załącznik do projektu uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI zapytał czy radni wnoszą jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zapytań do projektu poddał uchwałę pod głosowanie:

-        Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Kościelec na 2013 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVI/160/13 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Kościelec na 2013 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 11 porządku obrad.

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI zapytał czy będzie odczytany plan pracy Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI przeprosił za swoje niedopatrzenie. Poprosił Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przeczytanie planu pracy.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała plan pracy komisji.

PAN PRZEWODNICZĄCY ponownie przeprosił za swoje niedopatrzenie dotyczące tego, że Pani Przewodnicząca wcześniej nie przedstawiła planu pracy swojej komisji. Powiedział, że jest to jego wina. Dodał, że radni otrzymali plany pracy wszystkich komisji i jest to im znane.  Zapytał czy do planu pracy Komisji Rewizyjnej ktoś z radnych ma jakieś uwagi, zapytania, wnioski.

z Sali padła odpowiedź, że nie ma.

Ad 12. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych za 2012 rok

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW TOMASZ BIERNAT odczytał sprawozdanie z działalności komisji ds. Budżetu i Finansów.

Wobec braku uwag, zapytań, wniosków do przedstawionego sprawozdania PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI poddał je pod głosowanie:

-        Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności komisji ds. Budżetu i Finansów za 2012 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności komisji ds. Budżetu i Finansów, które stanowi załącznik do protokołu za 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I SPORTU TOMASZ KRUPA odczytał sprawozdanie z działalności komisji ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu.

Wobec braku uwag, zapytań, wniosków do przedstawionego sprawozdania PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI poddał je pod głosowanie:

-        Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności komisji ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu za 2012 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności komisji ds. Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu za 2012 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

PRZERWA

1000 - 1014

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, POLITYKI GOSPODARCZEJ I KOMUNALNEJ STANISŁAW KLUKACZYŃSKI odczytał sprawozdanie z działalności komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej.

Wobec braku uwag, zapytań, wniosków do przedstawionego sprawozdania PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI poddał je pod głosowanie:

-        Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej za 2012 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej za 2012 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ ZOFIA KOKOCIŃSKA odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku uwag, zapytań, wniosków do przedstawionego sprawozdania PRZEWODNICZĄCY ZBIGNIEW SAWICKI poddał je pod głosowanie:

-        Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  za 2012 rok proszę o podniesienie ręki?

W obecności 15 radnych przy głosach:

-        15 „za”;

-        0 „przeciw”;

-        0 ”wstrzymuję się”

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

Zamknięcie punktu 12 porządku obrad.

Ad 13. Interpelacje i zapytania radnych, Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że z racji tej, że nie mógł być obecny na poprzedniej sesji chciałby zabrać głos w kilku ważnych dla jego okręgu wyborczego kwestiach. Zwracając się do Pana Wójta powiedział, że co rok zgłasza do budżetu gminy trzy krótkie odcinki dróg do zrobienia: drogę w Ruszkowie do Państwa Ługowskich, w Policach Średnich w stronę Mostowych Polic i trzeci odcinek koło Państwa Wilków. Dodał, że jest to najkrótszy odcinek około 350 – 400 m, liczony do końca sołectwa. Przekazał, że nie otrzymał od Pana Wójta żadnej odpowiedzi, nie zostały zabezpieczone w budżecie środki finansowe ani  w jednym, ani w drugim roku. Dalej powiedział, że dlatego też pozwolił sobie na to dzisiejsze wystąpienie. Dodał, że uważa, że nie można tak traktować mieszkańców, żeby ich omijać. Następnie przekazał, że w ubiegłym roku, 14 września zwrócił się do Pana Wójta w sprawie bieżących napraw dróg np. w Ruszkowie ulicy Polnej która wymaga uformowania przez równiarkę oraz przycięcie wystających z lasu gałęzi. Wyjaśnił, że jest to droga polna do nowych zabudowań gdzie ci mieszkańcy nie ma przejazdu. Dodał, że ktoś sobie ogrodził tam prywatne pole czy posesję. Dalej powiedział, że prosił także Pana Wójta żeby w Policach Średnich koło wywieźć tłucznia. Zwrócił uwagę, że co sesja słyszy, że gdzieś się wywozi tłuczeń na drogi, a w jego okręgu jest tylko ewentualnie na wiosnę kierowana równiarka i nic więcej. Dodał, że nawet dzisiaj w sprawozdaniu Wójta dowiedział się o tym, że gdzieś indziej są naprawiane drogi. Zwrócił uwagę, że według niego zimą nie naprawia się dróg. Dodał, że jest to dla niego trochę dziwne, kontrowersyjne, że w innych okręgach nawet zimą są poprawiane drogi a w jego okręgu wyborczym nawet przyczepy żwiru czy tłucznia nie można nawieźć. Zwracając się do Pana Wójta powiedział, że  nie chce dużych nakładów, duży kosztów. Na przykładzie drogi obok Państwa Wilków powiedział, że Pani Wilk była w maju u Pana Wójta i z tego co ona  mówiła wynika, że Pan Wójt jej obiecał. Dalej powiedział, że gdy była równiarka na wiosnę i co miesiąc regularnie przywożone byłyby po dwie przyczepy na tą drogę to nie byłby duży koszt tego tłucznia czy kamienia łamanego. Dodał, że zgłasza tę drogę najbardziej ponieważ jest to droga piaszczysta, a nie żwirowa. Dalej powiedział, że droga ta była przedtem wywożona na bieżąco kamieniem, żwirami i różnego rodzaju rzeczami, ale z racji tej, że jest ona piaszczysta to wszystko wymieszało się i robi się błoto. Na zakończenie powiedział, że bardzo by prosił Pana Wójta o to żeby w tym jego okręgu wyborczym coś się działo. Dodał, że praktycznie budżet był już uchwalony na 3 kadencji, mija fizycznie połowa kadencji i żadnych konkretnych inwestycji ani jakiś nakładów na bieżące naprawy dróg nie ma. Powiedział, że także mieszkańcy się niecierpliwią i dlatego też zgłasza te sprawę nie w swoim ale w imieniu swoich wyborców.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI odpowiedział, że jeżeli chodzi o kwestie poruszone przez Pana Radnego związane z budową konkretnych dróg to rzeczywiście nie zostały one na razie uwzględnione w budżecie. Wyjaśnił, że uważał, że priorytetowe są inne drogi. Dodał, że nie może w inny sposób odpowiedzieć na to pytanie jak tylko wskazać drogi, które na dzień dzisiejszy są wzięte pod uwagę w budżecie Gminy Kościelec.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER powiedział, że chodzi o bieżące naprawy dróg.

PAN WÓJT kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że tą drogą o której mówi Pan Radny w ogóle nikt się nie zajmował, jego poprzedniczka nawet nie myślała o niej. Dodał, że zna sytuację jaka była i wie o tym, że droga ta była i jest piaszczysta.  Dalej zwracając się do Pana Radnego powiedział, że była ona remontowana i to niejednokrotnie był wywożony tłuczeń.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER powiedział, że była równiarka.

PAN WÓJT powiedział, że był także wywożony tłuczeń, zwłaszcza na samym początku drogi na górce gdzie w pierwszym roku kadencji wywieziona została dość duża ilość materiałów. Dodał, że jest duży odcinek. Powiedział także, że nie mówi o tym, że wywożone było na drogę bezpośrednio obok Państwa Wilków. Dodał, że dziwi się, że w poprzedniej kadencji pominięto przy budowie drogi asfaltowej akurat jedno gospodarstwo Państwa Wilk. Powiedział, że właśnie o to największe pretensje ma Pani Wilk i według niego Pan Radny próbuje teraz  naprawić tą sprawę. Dodał, że  odnosi wrażenie jakby teraz Pan Radny chciał zrzucić winę na niego.

w tle PAN RADNY KRYGIER powiedział, że tak nie jest.  

PAN WÓJT powiedział, że problem pojawił sie już w poprzedniej kadencji i prawda jest taka, że tam się po prostu nic nie robiło. Dalej odniósł się do uwag Pana Radnego w sprawie równiarki. Przypomniał, że prosił sołtysów, radnych żeby dopilnowali wszystkie drogi na ich terenie  gdzie ewentualnie mogłaby iść równiarka. Powiedział, że równiarka była do dyspozycji długi czas  aż do momentu gdy temat praktycznie się wyczerpał i nikt z radnych, sołtysów nie wnosił potem żadnych uwag. Zwracając się do Pana Radnego poprosił go żeby w takiej sytuacji dopilnował tej kwestii i jeżeli będzie ta równiarka żeby wskazał jej operatorowi o którą drogę chodzi. Dodał, że wówczas nie dojdzie do takiej sytuacji o której mówił Pan Radny, że jakaś droga została pominięta.

PAN RADNY KRYGIER zwrócił uwagę, że mówił wcześniej, że była tylko równiarka i oprócz tego nie było nic.

PAN WÓJT powiedział, że Pan Radny wcześniej wspomniał o drodze gdzie nie było równiarki.

w trakcie PAN RADNY odpowiedział, że ominięta  była ulica Polna w Ruszkowie Drugim.

PAN WÓJT powiedział, że jeżeli nie była ta droga równana to trzeba o tym  pamiętać i nie widzi problemu żeby to zrobić. Dalej powiedział, że wszyscy widzą jakie są potrzeby jeżeli chodzi o drogi i możliwości budżetu gminy. Dodał, że nie tylko nasza gmina boryka się z tymi problemami i że dotyczy do wszystkich samorządów. Powiedział, że według niego sytuacja nie jest aż tak zła i że tych dróg zostanie wykonanych dość dużo. Dodał, że w obecnym budżecie priorytetem są przede wszystkim drogi. Dalej powiedział, że liczy także na to, że również z Urzędu Marszałkowskiego zostaną przyznane pewne odpowiednie środki. Przekazał, że podczas spotkania wicemarszałek, członek zarządu Pan Krzysztof Grabowski powiedział, że nic nie obiecuje ale dał do zrozumienia, że jeżeli chodzi o budowę dróg to nasza gmina będzie mogła liczyć na pewne odpowiednie wsparcie. Następnie powtórzył, że na terenie gminy jest do wykonania bardzo dużo dróg. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy radni, sołtysi chcieliby żeby w pierwszej kolejności wykonać jak najszybciej drogi w ich okręgach, ale nie da się tego tak od razu zrobić. Dalej powiedział, że może oświadczyć, że niczego Pani Wilk nie obiecywał.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER powiedział, że on tylko powtarza jej słowa.

PAN WÓJT kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że jeżeli coś obiecuje to od razu wykonuję i żadnych takich obietnic nie składał. Dalej powiedział, że nie zaprzecza, że nie będzie myślał o tej drodze czy ewentualnie nie podejmie jakiś działań związanych z jej naprawą. Dodał, że wszyscy wiedzą, że nie można wszystkiego od razu wykonać.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że Pan Wójt w swojej wypowiedzi zarzucił jakimś poprzednikom tego, że nie była doglądana droga koło Pani Wilk. Przypomniał, że do budowy zaplanowano kilometr tej drogi, a wykonano półtora kilometra.

w trakcie RADNY PIOTR DURA powiedział, że właśnie chciał to powiedzieć. Dodał, że zrobione zostało tej drogi tyle ile się dało.

w trakcie RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI zauważył, że można było  z drugiej strony tą drogę zrobić.

PAN RADNY KRYGIER zwracając się do Pana Radnego Klukaczyńskiego powiedział mu żeby nie był „podpowiadaczem” ani Pana Wójta ani jego.

szum

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił aby zabierać głos po kolei.

PAN RADNY KRYGIER zwracając się do Pana Radnego Klukaczyńskiego powiedział, że Pan Przewodniczący właśnie jemu udzielił głosu i poprosił o uszanowanie tego.  Kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że trudno kogoś krytykować za to, że zrobił półtora kilometra drogi i że brakło pieniędzy na to żeby jeszcze zrobić te czterysta metrów. Zwracając się do Pana Wójta powiedział, że „odbijając piłeczkę” może powiedzieć, że jest on już dwa lata i tylko była równiarka. Powiedział, że  można byłoby na tą drogę nawieźć tłucznia. Dodał, że z każdym sprawozdaniem słyszy, że tłuczeń, piasek, żwir zawożony jest na różne drogi, a na tą była tylko równiarka. Dalej odnosząc się do uwag odnośnie kierowania równiarki na drogi powiedział, że gdy były równane drogi w jego okręgu to sam Pan Wójt z Panem Biskupskim  czekali na równiarkę koło remizy i nawet do niego nie zadzwonili z informacją, że będzie równiarka. Powiedział, że o tym, że na Policach będzie równiarka dowiedział się od mieszkańców. Dodał, że nie dostał wiadomości, że może dysponować operatorem tej równiarki. Powiedział, że gdyby o tym wiedział to by go zaprowadził na przykład na ulicę Polną, którą trzeba uformować. Dodał, że w piśmie napisał, że trzeba uregulować stan prawny tej drogi, poobcinać gałęzie. Wyjaśnił, że do tej pory nikt tam nie mieszkał to nie było takiej potrzeby ale w tej chwili ktoś się pobudował i wymaga ona naprawy. Dodał, że mieszkańcy tego domu muszą śmieci odwozić do samej drogi powiatowej ponieważ nie ma możliwości dojazdu przez to ogrodzone pole. Na zakończenie zwracając się do Pana Wójta powiedział, że o dużo nie prosi. Dodał, że nie jest od dzisiaj radnym i rozumie pewne sprawy ale można tego tłucznia nawieźć przynajmniej na ten najbardziej newralgiczny odcinek i zrobić podbudowę. Dalej zauważył, że został już uchwalony trzeci budżet, 3  kadencji minęło i wiadomo już co będzie i czego nie będzie. Powiedział, że podejrzewa, że tej drogi nie będzie i dlatego prosi chociaż o sukcesywne wykonanie podbudowy takiej jaka kiedyś była zrobiona w Dąbrowicach Częściowych. Dalej powiedział, że na resztę dróg np. ulicę Straszkowską w stronę Pana Ługowskiego, drogę w stronę  Polic Mostowych do McDonalds wystarczy nawieźć na wiosnę żwiru.

RADNY STANISŁAW KULKACZYŃSKI powiedział, że kolega radny ubiega się o swoich wyborców. Dodał, że każdy radny ma też swoich wyborców i każdy radny chce mieć drogi. Zwracając się do Pana Wójta, radnych  zaapelował żeby robić tam drogi gdzie korzysta najwięcej ludzi. Dalej powiedział, że nie wymawia nikomu ale według niego najwięcej asfaltów jest zrobione właśnie na terenie Polic i do Ruszkowa. Zapytał czy był gdzieś zrobiony asfalt na terenie Kościelca. Dodał, że w Dobrowie jest zrobione tylko 800 m asfaltu.

w tle RADNY PIOTR DURA powiedział, że w Dobrowie jest boisko.

PAN RADNY KLUKACZYŃSKI zapytał Pana Radnego czy tak to boisko go boli.

wypowiedzi jednocześne

PAN PRZEWODNICZĄCY zwracając się do obecnych przypomniał, że uchwała budżetowa jest już przyjęta.

PAN RADNY KLUKACZYŃSKI powtórzył swoją propozycję żeby robić drogi asfaltowe tam gdzie korzysta najwięcej ludzi. Przypomniał, że na Policach było zrobione 1,5 km drogi od tamtej strony. Dodał, że w związku z tą drogą pojawił się na sesji konflikt.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER wyjaśnił, że droga była robiona od strony drogi powiatowej.

PAN RADNY KLUKACZYŃSKI powiedział, że jeżeli mieszkańcy mają pretensje to trzeba było zacząć tą drogę od drugiej strony i wówczas byłby asfalt do Państwa Wilk.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER zwrócił uwagę, że od tej strony mieszka więcej ludzi a tam jeden.

PAN KLUKACZYŃSKI powiedział, że mieszka tu jeden stolarz.

z wypowiedzią Pana Radnego Klukaczyńskiego nie zgodził się Pan Radny Piotr Kaźmierczak.

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił radnych o wypowiedzi bez osobistych pretensji. Dodał, że tocząca się dyskusja do niczego nie doprowadzi ponieważ budżet został już przyjęty. 

kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY PIOTR DURA powiedział, że nie zamierzał zabierać głosu ale po wypowiedzi Pana Radnego Klukaczyńskiego, którą uważa za żenującą musi się odezwać. Zwracając się do obecnych powiedział, że jest dla niego czymś nie wyobrażalnym żeby radny radnemu wytykał to czy w danej miejscowości ma być  droga, czy nie. Przypomniał, że jego stanowisko zawsze było takie żeby droga była tam robiona gdzie są ludzie.

z Sali PANI RADNA KOKOCIŃSKA powiedziała, że tak nie było.

PAN RADNY DURA kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że wielokrotnie zgłaszał jako najważniejszą do zrobienia drogę w Ruszkowie. Dodał, że przez to, że do tej pory nie jest to zrobione to nie będzie teraz nikomu ubliżał. Dalej przypomniał, że w poprzedniej kadencji radni nie pozwolili wójtowi szukać pieniędzy na drogę. Dodał, że dzisiaj jest krótka pamięć. Przekazał, że odnotowała to nawet Gazeta Kolska, która nie była zbyt przychylna Pani Wójt, wszystkie media to podawały. Wyjaśnił, że robione były drogi tam gdzie było można i według niego nie można narzekać, bo w każdej wsi było coś zrobione. Dalej powiedział, że jest nowa kadencja, nowa władza która została wybrana po to żeby nie było tak jak do tej pory, a lepiej. Zwracając się do obecnych powiedział, że jeżeli chcą żeby wszystkie drogi były zrobione to trzeba robić dalej te drogi, a nie wytykać jeden drugiemu. Dalej powiedział, że to, że radny odzywa się o swoją drogę, to ma do tego święte prawo i obowiązek i do tego też go zobowiązują jego wyborcy. Powtórzył, że nigdy nie powiedział, że gdzieś droga nie będzie potrzebna i nigdy się nie sprzeciwiał, w odróżnieniu do niektórych którzy głosowali przeciwko drodze. Zapytał czy ma odświeżyć pamięć. Powiedział, że może przynieść protokoły z sesji z poprzednich kadencji. Dodał, że dzisiaj ludzie, którzy zajmują czołowe stanowiska w gminie głosowali przeciwko drodze w Ruszkowie i na Policach. Na zakończenie powiedział, że jest czymś żenującym, że radny „skacze do oczu” radnemu. Dodał, że każdy ma prawo walczyć o swoje.

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI odpowiedział, że nikt nikomu nie skacze do oczu ale według niego chodzi o pewne zasady.

PAN RADNY DURA zapytał Pana Radnego Klukaczyńskiego dlaczego nie okazywał się tak w poprzedniej kadencji.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zaapelował o zachowanie spokoju.

RADNY STANISŁAW ŁOPATA powiedział, że także jest radnym trzecią kadencję i  przez te trzy kadencje na Leszczach nic nie zostało zrobione. Dodał, że może to potwierdzić obecnych na Sali sołtys Leszcz. Przekazał, że w przeszłości w budżecie było przeznaczone po 30.000,00 zł na drogę na Leszczach koło Pani Perlińskiej i ogrodzenie boiska w Dąbrowicach Częściowych i zostały te pieniądze zabrane na jakąś drogę w Ruszkowie. Zapytał co mają powiedzieć ci ludzie, którzy przez trzy kadencje nie mają nic zrobione.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY powiedział, że według niego wypominanie sobie tego co gdzie i kiedy zostało zrobione do niczego nie prowadzi.

RADNA ZOFIA KOKOCIŃSKA powiedziała, że przez trzy kadencje też w ogóle nie mogła doprosić się kawałka drogi, ale nie o to jej chodzi. Zwracając się do obecnych powiedziała, że wszyscy są jednakowymi podatnikami i że rzeczywiście też komuś się należy kawałek drogi. Zaproponowała, że można zobaczyć czy ktoś był tak bardzo poszkodowany czy nie poprzez sprawdzenie w środkach trwałych kto i ile dostał dróg i na jaką kwotę. Dalej odnosząc się do toczącej się dyskusji powiedziała, że słuszną racją jest, że trzeba tą drogę naprawić bo ludzie muszą dojeżdżać ale nie można domagać się o asfalt tak żeby jedna wieś była wyasfaltowana, a w drugiej nie było nic. Powtórzyła, że wszyscy płacą podatki i ci inni podatnicy przez te dziesięć lat nie dostali kawałka drogi. Na zakończenie powiedziała, że poprosi kolegów z komisji stałych, wezmą książkę środków trwałych i zobaczą jak to wszystko wygląda. Kto jest rzeczywiście tak bardzo poszkodowany i nie dostał nic i wtedy będzie można dyskutować.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zwrócił uwagę, że powinno się wziąć pod uwagę nie tylko drogi tylko jakie pieniążki, w jakim roku dana wioska pozyskała.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY powiedział, że to do niczego nie prowadzi.

szum

RADNY TADEUSZ KRYGIER odnosząc się do uwag Pani Radnej dotyczących tego, że w  Kościelcu nie było nic zrobione powiedział, że było tak ponieważ w planie było to, że będzie robiona kanalizacja. Wyjaśnił, że żeby nie przekopywać tych wybudowanych już asfaltów było szykowane pod kanalizę. Dodał, że dlatego też była prowadzona kanalizacja w Mariampolu i w Gozdowie żeby dojść jak najbliżej Kościelca, żeby Kościelec wreszcie odciążyć od tych sanitarnych rzeczy. Powiedział, że nie może tak być żeby takie duże skupisko ludzi nie miało odprowadzenia ścieków. Wyjaśnił, że to był priorytet poprzedniej władzy. Powtórzył, że nie można mieć o to pretensji, ponieważ było szykowane że będzie kanalizacja i nawet został zrobiony projekt. Dalej powiedział, że pobudowali się nowi mieszkańcy i według niego w tej chwili można powiedzieć, że można ten projekt wyrzucić ponieważ będzie on nieaktualny i znowu trzeba będzie go uaktualniać. Następnie zwracając się do Pana Wójta powiedział, że według niego  Pan Wójt jest na tyle światłym człowiekiem, że nie potrzebuje „heroldów” do swojej obrony, żeby w jego imieniu wypowiadali się radni jak na przykład Pan Radny Łopata, czy Pan Radny Klukaczyński. Dalej powiedział, że niczego Panu Wójtowi nie zarzuca tylko zwracał się pismami na które nie otrzymał odpowiedzi, chociaż zobowiązuje do tego kodeks postępowania administracyjnego. Dodał, że co roku przed 15 września składa wnioski do budżetu w ustawowym terminie. Powiedział, że jako radny może zwracać się o wprowadzenie zadań do budżetu a to czy Pan Wójt je ujmie w budżecie czy nie to jest inna sprawa. Na zakończenie powiedział, że widzi, że takie jest odczucie na Sali jakby już chciał na Pana Wójta jakiś zamach zrobić.

PAN PRZEWODNICZĄCY zaapelował o to żeby nie dać się ponieść emocjom.

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że chciałby sprecyzować wypowiedź Pana Radnego Krygiera, który jego zdaniem chyba nieświadomie użył określenia, że kanalizacja przedtem była w planie, a teraz nie jest. Przekazał, że projekty są wykonane, jest wszystko przygotowane i obecnie jeżeli będą jakieś środki to będzie kanaliza wykonywana. Dalej nawiązał do wypowiedzi Pani Radnej Kokocińskiej, która zwróciła uwagę, że w Kościelcu nie były wykonywane drogi. Przekazał, że w tej chwili będą wykonywane drogi nie asfaltowe a z kostki. Wyjaśnił, że  w planie jest kanaliza i nie można zakładać asfaltu tylko będzie położona kostka, którą będzie można rozebrać i ponownie ułożyć. Zwracając się do pana Radnego powiedział, że najlepszej odpowiedzi udzielili mu niektórzy radni. Dodał, że nie można  mieć do nich pretensji za to, że wstali i byli oburzeni, że tam akurat u nich nic się nie działo. Powiedział, że aby było w miarę sprawiedliwie to coś się robi w tych miejscowościach i stąd jego zdaniem takie zbulwersowanie radnych. Dodał, że nie widzi w nic złego w ich wypowiedziach.

PAN PRZEWODNICZACY zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos.

RADNY STANISŁAW KLUKACZYŃSKI odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Pana Radnego Dury wskazującej, że w Dobrowie jest asfalt i jest boisko powiedział, że boisko to było budowane 10 lat i nareszcie jest zrobione. Dodał przy tym, że przy jego budowie nie potrzebnie był zawierany akt notarialny, bo wystarczyła umowa użyczenia.

w trakcie PAN RADNY DURA zapytał Pana Radnego po co i do kogo teraz to mówi. Dodał, że miała to wspólnota gruntowa w Dobrowie. Zapytał do kogo Pan Radny ma pretensje.

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił o uspokojenie emocji.

PAN RADNY KLUKACZYŃSKI zwracając się do Pana Radnego powiedział, że sam wie jak to było gdy była podejmowana decyzja, że była ona wymuszana na nich.

PAN DURA zapytał kto wymuszał. Dodał, ze wspólnota miała prawnika, który im to prowadził.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN PRZEWODNICZĄCY zaapelował o spokój. Zapytał czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos. Z powodu braku chętnych zamknął punkt 13 porządku obrad. Wyjaśnił, że odpowiedzi na pytania udzielane były bezpośrednio dlatego zamknął także 14 porządku obrad.

Ad 15. Wolne wnioski i informacje

PAN JAN NOWINOWSKI powiedział, że jest ojcem Pani Zielińskiej, która buduje na terenie gminy Kościelec, na wzgórzu, za rondem w lewo hotel. Przekazał, że za jej działką, za tym hotelem jest pasek ziemi 9m, który jest nieużytkiem, a którego właścicielem jest gmina. Wyjaśnił, że sam doradził żeby ten nieużytek od  gminy kupić i zagospodarować jakimiś ozdobnymi krzewami tak żeby później to jakoś ładnie wyglądało. Dalej powiedział, że z informacji jakie posiada jest zgoda na sprzedaż tego paska ziemi tylko jego pytanie jest za jaką cenę ma to nastąpić. Wyjaśnił, że to on ma być fundatorem tego i w związku z powyższym chciałby żeby Rada się wypowiedziała za ile to można sprzedać. Powiedział, że jest już wycena rzeczoznawcy.

z Sali padła uwaga, że Rada nie sprzedaje działek.

PAN PRZEWODNICZĄCY powiedział, że Rada Gminy nie ma w swoich kompetencjach sprzedaży nieruchomości.

w trakcie PAN ZIELIŃSKI dopowiedział, że Rada Gminy już uchwałę podjęła.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER, PANI RADNA KOKOCIŃSKA dopowiedzieli, że Rada upoważnia wójta do podjęcia działań związanych ze sprzedażą.

Głos zabrał WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI.  Przypomniał, że temat ten był przedmiotem obrad jednej z sesji, gdzie została podjęta stosowna uchwała. Wyjaśnił, że chodzi tutaj o pewne grunty z którymi sąsiaduje Pan Zieliński, tam gdzie buduje ten hotel. Powiedział, że była taka sytuacja, że w uzasadnieniu do uchwały podał kwotę 50.000,00 zł. Wyjaśnił, że  chodziło o to, żeby za taką kwotę wystawić te grunty na sprzedaż w drodze przetargu. Powiedział, że wówczas radni zajęli takie stanowisko, że zmienili cenę wyjściową na 150.000,00 zł. Dodał, że zapoczątkowała to któraś z komisji i potem podjęły ten temat pozostałe komisje. Dalej powiedział, że w takiej sytuacji przygotował przetarg i zostały wykonane czynności za kwotę 150.000,00 zł.  Wyjaśnił, że musi wziąć pod uwagę stosunek radnych do tej sprawy. Dalej przekazał, że trudno jest powiedzieć jak będzie dalej, ale jeżeli nie będzie chętnych to trzeba będzie obniżyć cenę. Następnie powiedział, że Państwu Zielińskim najprawdopodobniej chodzi o to żeby radni przemyśleli pewną kwestię w tym temacie, żeby jednak z racji tego, że sąsiadują z naszą działką i chcieliby zwiększyć swój teren i przyciągnąć klientów żeby wyrazili zgodę na zaproponowanie niższej ceny.  

RADNY PIOTR DURA powiedział, że nie przypomina sobie żeby głosował za jakąś ceną działek. Dalej powiedział, że jeżeli Pan Wójt podsunął radnym taką „niestrawną żabę” to świadomie naruszył prawo. Powiedział, że nie można tak robić ponieważ Rada nie ustala żadnej ceny i od tego są inne procedury. Dodał, że Rada może tylko podjąć uchwałę o zbyciu gruntu, a nie o cenie.

PAN WÓJT powiedział, że przy uchwale było uzasadnienie, które zostało zmienione.

PAN RADNY DURA powiedział, że nie pamięta tego.

z Sali padła uwaga, że było uzasadnienie. Szum.

PAN RADNY DURA zwracając się do Pana Wójta powiedział, że źle zrobił ponieważ świadomie podsunął radnym rzecz, która jest niezgodna z przepisami.

PAN WÓJT zapytał o to co nie jest zgodne z przepisami.

PAN RADNY DURA odpowiedział, że to żeby radni ustalali cenę. Dodał, że radni nie mogą ustalać ceny działek.

PAN WÓJT powiedział, że radni podejmują uchwałę i mogą ją zmienić.

w trakcie PAN RADNY poprosił o podanie mu treści uchwały gdzie jest zapisane, że sprzedaje się za 150.000,00 zł. Powiedział, że takiej uchwały nie ma.

PAN WÓJT powiedział, że jest i w uzasadnieniu do uchwały jest ten zapis. Dalej powiedział, że dziwi się, że Pan Radny nie pamięta takich ważnych spraw dla gminy. Poprosił pracownika Biura Rady o dostarczenie treści uchwały.

w trakcie PAN RADNY DURA powiedział, że  sprawa wymaga wyjaśnienia.

Pan Radny Krygier zgłasza, że ma tę uchwałę.

PAN WÓJT poprosił Pana Radnego Krygra o jej odczytanie. Dodał, że w końcówce uzasadnienia jest napisana kwota, którą wyjściowo zaproponował jako 50.000,00 zł, a Rada zaproponowała żeby zmienić ten zapis uzasadnienia z 50.000,00 zł na 150.000,00 zł. Powiedział, że dziwi się, że Pan Radny nie pamięta takich ważnych kwestii.

szum i kilka wypowiedzi jednocześnie

w tle PAN RADNY DURA  powtórzył, że Rada nie ma prawa ustalać ceny działek.

PAN WÓJT ponowił swoją prośbę o dostarczenie uchwały.

w trakcie PAN RADNY DURA  powiedział, że wierzy Panu Wójtowi ale zwraca przy tym uwagę na to, że  taką rzecz Pan Wójt zrobił i podsunął Radzie Gminy i zaproponował cenę, którą ona zaklepała. Dodał, że wie o tym, że Rada zaklepie wszystko.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN WÓJT zwracając się do Pana Radnego Dury powiedział, że nie rozumie on i nie pamięta najprostszych rzeczy. Powtórzył, że on zaproponował 50.000,00 zł, a Rada zaproponowała i przegłosowała 150.000,00 zł.

w tle PAN RADNY DURA zapytał czy gdyby rada zaproponowała 200.000,00 zł to też by było dobrze.

PAN WÓJT zapytał co on miałby wtedy do powiedzenia.

PAN RADNY DURA powiedział, że  interesuje go czy jest to zgodne z przepisami prawa.

w trakcie PAN WÓJT zauważył, że on sam nie może głosować na sesji. Dodał, że Pan Radny głosował nad tą uchwałą.

w tle PAN RADNY powiedział, że teraz radni będą się pilnować.

w trakcie PAN WÓJT zapytał Pana Radnego czy nie dostał materiałów na sesję.

PAN DURA odpowiedział, że dostał. Następnie ponownie zwrócił uwagę, że Rada Gminy nie ma prawa wyceniać działek. Zwracając się do Pana Wójta powtórzył, że jeżeli podsunął takie coś Radzie to świadomie naruszył przepisy.

szum

PAN WÓJT zwracając się do obecnych powiedział, że chciałby jeszcze raz to sprostować  bo widzi, że Pan Radny tego nie rozumie. Wyjaśnił, że rzeczoznawca wycenił wartość działek i niezbędnym było aby Rada przyzwoliła na to żeby on podjął działania w sprawie sprzedaży. Dopowiedział, że potrzebna była uchwała, którą ja wywołał.

w trakcie PAN RADNY DURA zapytał w jakiej formie miała być ta sprzedaż czy jako przetarg ograniczony.

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że jest już ogłoszony przetarg.

PAN WÓJT to potwierdził.

kilka wypowiedzi

PAN WÓJT kontynuując swoją wypowiedź przekazał, że w uzasadnieniu do uchwały była podana kwota. Wyjaśnił, że uzasadnienie jest jakąś integralną częścią uchwały więc gdy radni podjęli żeby ustalić kwotę na 150.000,00 zł to on nie mógł ustalić niższej ceny. Dodał, że  to jest teraz właśnie przedmiotem tego wniosku czy zapytania Państwa Zielińskich. Dalej powiedział, że tak było i to są fakty nieodwracalne i że można wrócić do protokołów z poszczególnych komisji. Powtórzył, że nikt radnym tego nie podsunął, a on sam przedstawił uchwałę w której uzasadnieniu było 50.000,00 zł, a po zmianie dokonanej przez radnych jest w tej chwili 150.000,00 zł.

RADNA ZOFIA KOKOCIŃSKA zapytała o to jaki to jest pasek ziemi, bo tego nie pamięta.

PAN ZIELIŃSKI odpowiedział, że około 85 w kawałkach.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

RADNY TADEUSZ KRYGIER powiedział, że trzeba „przyjąć to na klatę”. Dodał, że z tego co widzi  to Pan Wójt „odbija” na Radę, Rada próbuje „odbijać” na Pana Wójta. Dalej powiedział, że faktycznie jest tak, że Rada w uchwale daje Panu Wójtowi prawo żeby sprzedał te grunty. Dodał, że tak mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami. Dalej powiedział, że widział w internecie jaka jest cena poszczególnych działek i na przykład działka 22 arów 39 cena wywoławcza. Zwracając się do Pana Wójta powiedział mu, że tego nikt nie kupi. Przekazał, że w uzasadnieniu jest podane, że nieruchomość ta jest przeznaczona na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na poszerzenie, na dolesienie.

z Sali padła uwaga, że można na niej pobudować także dom.

PAN ZIELIŃSKI odpowiedział, że nie da się.

szum

PAN RADNY KRYGIER zwrócił uwagę, że jest to działka w szczerym polu. Dalej zwracając się do obecnych powiedział, że trzeba najpierw wiedzieć o czym się mówi i nie należy się wypowiadać  w sprawach których się nie widziało i nie wie się gdzie to jest. Następnie wracając do tematu uchwały powiedział, że radni otrzymali uchwałę wraz z uzasadnieniem którego jeden z zapisów brzmiał, że  szacunkowa wartość łączna nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 23.000 zł..” i w zapisie dotyczącym konsekwencji finansowych określono, że „szacuje się, że gmina Kościelec uzyska dochód w wysokości 50.000,00 zł”.  Dodał, że tak jak Pan Wójt mówił  kwota ta na komisji została zmieniona na 150.000,00 zł. Przekazał, że na jego komisji oświaty i sportu mówiono, że to jest za tanio i że to trzeba drożej sprzedać. Na przykładzie posiadanej uchwały powiedział, że było zapisane 50.000,00 zł i kazano radnym dopisać „1” i jest długopisem dopisana ta jedynka.

w tle PAN RADNY DURA powiedział, że teraz sobie to kojarzy i tak było.

PAN RADNY KRYGIER kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że kazano wówczas radnym dopisać to w tej uchwale.

w trakcie PAN WÓJT zapytał ale kto kazał to dopisać.

szum

w tle padła uwaga, że tak radni przyjęli.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że w tej chwili tego nie pamięta ponieważ było to na listopadowej sesji.

RADNY KRZYSZTOF CIESIELSKI zwracając się do Pana Radnego Krygiera powiedział, że była dyskusja i padła propozycja, że to jest za mało i było głosowanie nad zwiększeniem. Powiedział, że nie można mówić, że „kazano” dopisać.

PAN RADNY KRYGIER zgodził się z wypowiedzią Pana Ciesielskiego.

kilka wypowiedzi

PAN WÓJT powiedział, że propozycja padła na komisji. Dodał, że któryś z radnych to zaproponował.

z Sali padła uwaga, że na pewno nie radny.

kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN JAN NOWINOWSKI zwracając się do obecnych powiedział, że jako radni są rolnikami i doskonale zdają sobie sprawę z wartości.

w trakcie PANI RADNA KOKOCIŃSKA zwróciła uwagę, że nie można tej działki jako rolniczej sprzedać.

PAN ZIELIŃSKI odpowiedział, że jest to działka rolnicza.

PAN NOWINOWSKI dodał, że jest to jest nieużytek 9 m. Dalej powiedział, że jego córka to buduje i będzie odprowadzała podatki do gminy i gmina powinna jej iść na rękę żeby to jakoś wyglądało, a radni zaproponowali 150.000,00 zł. Zapytał Panią Radną Kokocińską czy wie co to jest 150.000,00 zł. Powiedział, że gdyby te 70 arów użytkował rolniczo to jest około 700,00 zł.

w trakcie PANI RADNA KOKOCIŃSKA odpowiedziała, że wie i że jest rolnikiem z wykształcenia.

PAN NOWINOWSKI zwracając się do Pani Radnej powiedział, że jest inżynierem rolnikiem i przez 42 lata pracował z rolnikami jako dyrektor centrali nasiennej, dyrektorem przetwórni i trochę więcej wie na temat ziemi i pracy z rolnikami. Dalej powiedział, że trzeba by było 200 lat żeby uzyskać te dochody z tej działki żeby to odzyskać ponieważ przez 200 lat przy dochodzie 700,00 zł byłoby 140.000,00 zł.

PANI RADNA KOKOCIŃSKA powiedziała, że ma do czynienia z Agencją Nieruchomości Rolnej i inaczej przyjmuje się działki, które rzeczywiście kupował by typowo rolnik. Zwróciła uwagę, że ta działka będzie przeznaczona pod działalność gospodarczą i nie jest kupowana po to żeby coś na niej było produkowane. Na zakończenie powiedziała, że Pan Zieliński może ja kupić ale nie musi.

PAN NOWINOWSKI zgodził  się z Panią Radną.

PANI RADNA KOKOCIŃSKA powiedziała, że działki inaczej się przyjmuje jeżeli na przykład agencja sprzedaje i wie, że to sprzeda pod działalność. Dla przykładu podała, że w Kościelcu działka pod działalność gospodarczą 12 arów jest w granicach 70.000,00 zł. Dodała, że takie ceny były 2 lata temu.

PAN NOWINOWSKI zwrócił uwagę, że wyceny działki dokonał rzeczoznawca.

PAN ZIELIŃSKI dopowiedział, że rzeczoznawca nie wyceni działki za taką kwotę tylko za te 23.000,00 zł plus VAT.

kilka wypowiedzi jednocześnie

w tle PAN NOWINOWSKI powiedział, że chodzi o to żeby nie utrudniać.

PAN ZIELIŃSKI dodał, że są oni mieszkańcami tej gminy.

szum

z Sali padła uwaga, że nikt inny tego nie kupi.

szum kilka wypowiedzi

PAN RADNY KRYGIER uzupełniając swoją wypowiedź zwrócił uwagę, że jego zdaniem działki które są wystawione do sprzedaży jeżeli nie zostaną kupione przez Państwa Zielińskich po niższych cenach to nikt ich nie kupi.

z Sali padła uwaga, że zostanie ogłoszony drugi przetarg.

PAN RADNY KRYGIER kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że jest to obręb geodezyjny Police Koble i zna położenie tych działek. Powiedział, że są one w szczerym polu. Dalej powiedział, że nie powinien się nikt wypowiadać, że mogą być pod zabudowę ponieważ nie jest to możliwe. Powtórzył, że jeżeli nie wykupią ich Państwo Zielińscy to na pewno przeciętny rolnik nie przyjdzie i za 22 ary nie da minimum 40.000,00 zł.

kilka wypowiedzi jednocześnie

WÓJT DARIUSZ OSTROWSKI powiedział, że wizyta Państwa Zielińskich miała na celu to żeby radni mieli świadomość tego jaka jest sytuacja i co ewentualnie można by w przyszłości z tym zrobić. Przekazał, że powiedział Panu Zielińskiemu, że jak najbardziej może przyjść na sesję żeby przedstawić swoje poglądy. Dalej powiedział, że musi stanąć w obronie radnych. Powiedział, że nie muszą się oni wstydzić tego, że ustali taką kwotę bo to oznacza, że dbają o finanse gminy. Dalej powiedział, że można się pomylić podejmując takie czy inne działania, stawiając tą za wysoką stawkę. Dodał, że dlatego chciałby żeby radni też ewentualnie wykazali większe zainteresowanie, może przejechali się i zobaczyli jakie jest położenie tych działek.

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że wie gdzie to jest.

szum kilka wypowiedzi

PAN WÓJT kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że Pan Zieliński będzie płacił niezłe podatki gminie.

w trakcie PAN RADNY KRYGIER zgodził się z Panem Wójtem.

PAN WÓJT kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że to w interesie gminy jest żeby Pana Zielińskiego zatrzymać na naszym terenie zwłaszcza w sytuacji gdy inni przedsiębiorcy zawieszają swoje działalności. Zwracając się do radnych powiedział, że nie chce za ich plecami robić czegoś takiego, że radni ustalają pewne sprawy, zmieniają zapisy a on nagle zrobi po swojemu. Dodał, że wówczas od pewnych radnych mógłby być w stosunku do niego zarzut przed którym nie mógłby się obronić.

PAN RADNY DURA nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pana Wójta powiedział, że to radni nie powinni się wstydzić, tylko ten który wprowadził w błąd i kazał dopisać tę jedynkę. Wyjaśnił, że na komisje przychodzą radni, pracownicy urzędu odpowiedzialni za uchwały, którzy przedstawiają problem. Dalej powiedział, że wychodzi na to, że radnym tak to przedstawiono, że dzisiaj nikt nic nie wie. Dodał, że rzeczywiście nie był tam w terenie i nie wie o co chodzi i nawet  jeżeli za tą jedynką też głosował. Następnie poprosił żeby więcej razy takich rzeczy nie robić i nie zmuszać radnych do podejmowania kwot w sprawie zbycia czegokolwiek. Powiedział, że radny ma tylko określić, pozwolić albo nie pozwolić na zbycie a od ustalania cen są inne procedury, są rzeczoznawcy i są przetargi.  Dodał, że nie może być tak, że radny radnemu powie „weź dopisz jedynkę i sprawa będzie załatwiona”. Powiedział, że tak nie wolno robić.

PAN WÓJT powiedział, że w uzasadnieniu musiało to być.

w trakcie PAN RADNY DURA powiedział, że radny sam od siebie tego nie dopisał. Powtórzył, że na komisje przychodzą pracownicy, którzy wprowadzają radnych w temat.

szum kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN RADNY KRYGIER powiedział, że na posiedzeniu jego komisji była taka dyskusja, że to jest za tanio.

WICEPRZEWODNICZĄCY CZESŁAW ŚWIDERSKI zapytał czy podczas głosowania ktoś podnosi za kogoś rękę czy sam każdy unosi. Powiedział, że według niego teraz każdy udaje „dobrych wujaszków” albo jest „adwokatem” w czyjejś sprawie. Dodał, że przysłuchując się sprawie najlepiej jest zegnać na wójta, na kolegę, a samemu nie poczuwać się do winy. Zapytał jaki był wynik głosowania nad tą uchwałą.

z Sali padła odpowiedź, że wszyscy byli za.

PAN WICEPRZEWODNICZĄCY zapytał w związku z tym o czym radni będą teraz dyskutować. Zwracając się do Pana Radnego Dury powiedział mu, że  gra „dobrego wujaszka”.

PAN RADNY DURA zapytał jakiego „wujaszka”.

PAN WICEPRZEWODNICZĄCY odpowiedział, ze „dobrego wujaszka” tej rady, a sam głosował „za”. Dalej powiedział, że wszyscy głosowali i teraz mogą się wstydzić za to jak głosowali.

PAN RADNY DURA powiedział, że on też może przypomnieć Panu Wiceprzewodniczącemu jak on głosował.

PAN WICEPRZEWODNICZĄCY zwracając się do Pana Radnego Dury powiedział, że skoro wraca on do tych protokołów to chętnie on zrobi ripostę i też może przywieźć swoje protokoły.

szum kilka wypowiedzi

PAN PRZEWODNICZĄCY poprosił aby radni skupili się nad tym jak rozwiązać problem, a nie nad tym co kto zrobił i kiedy. Poprosił, żeby dyskusja szła w tym kierunku.

szum

PAN WICEPRZEWODNICZĄCY kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że jeżeli popełnione jest jakieś uchybienie to trzeba pamiętać, że nikt źle nie robi kto nic nie robi.

kilka wypowiedzi jednocześnie

PAN RADNY KRYGIER zwracając się do Pana Przewodniczącego i do Pana Wójta powiedział, że składa wniosek żeby zastanowić się czy nie można by było zmienić tej uchwały, wycofać ten przetarg. Powiedział przy tym, że nikt postronny nie kupi tej działki.

PANI RADNA KOKOCIŃSKA powiedziała, że sprawa jest prosta i wystarczy ogłoszenie drugiego przetargu z niższą ceną.

PAN NOWINOWSKI powiedział, że nawet gdy będą trzy czy cztery przetargi to może nie dojść to do normalnej kwoty za którą można kupić ponieważ przetargi także odbywają się według określonych przepisów. Na przykładzie Turku powiedział, że tam Burmistrz sprzedaje mienie komunalne po takiej cenie jaką określił rzeczoznawca.

z Sali padło pytanie jaka jest wartość wyceny.

PAN ZIELIŃSKI odpowiedział, że jest to 23.000,00 zł plus VAT.

PAN RADNY DURA zwracając się do Pana Przewodniczącego zaproponował, żeby odnowić tą uchwałę i wycofać tą kwotę, która tam jest określona w uchwale i zrobić tak żeby w ogóle żadnej kwoty w tej uchwale nie było.

szum kilka wypowiedzi

PAN RADNY DURA kontynuując swoją wypowiedź zapytał czy można całą procedurę rozpocząć od nowa.

PAN WÓJT powiedział, że nie trzeba tego robić. Dodał, że wystarczy, że radni wyrażą takie stanowisko na poszczególnych komisjach. Powiedział, że nie muszą zmieniać uchwały ponieważ w uzasadnieniu jest jak gdyby szacunkowa wartość określona przez radnych. Powtórzył, że wystarczy, że stosunek radnych do tego będzie inny i podejmą takie decyzję i wypowiedzą się na najbliższych komisjach. Powtórzył, że uchwały nie trzeba zmieniać.

w tle PAN NOWINOWSKI zaproponował żeby radni pojechali na miejsce i zobaczyli gdzie to jest.

szum

RADNY TOMASZ BIERNAT odnosząc się do wcześniejszych uwag na temat tego komu nie podobała się niska wartość powiedział, że na komisji budżetowej była dość ostra dyskusja podczas której uznano, że jest to zbyt niska cena i prawdopodobnie oni zaproponowali wyższą cenę ponieważ ta proponowana przez wójta wydawała im się za niska. Dalej powiedział, że obecnie nie trzeba zmieniać uchwały ponieważ będzie przetarg. Zauważył przy tym, że ta dyskusja powinna być dopiero po przetargu gdy za tą proponowaną cenę nikt tego nie kupi. Dodał, że wówczas jak najbardziej powinna być ustalona niższa kwota, taka żeby Państwo Zielińscy mieli możliwość tego kupienia. Powtórzył, że obecnie trzeba doprowadzić do przetargu za tą kwotę ponieważ nie wiadomo czy ktoś tego nie kupi. Dalej powiedział, że sam głosował „za” i jest do końca „za”. Powtórzył, że jeżeli nikt tego nie kupi to jak najbardziej trzeba Państwu Zielińskim pomóc, można podjąć uchwałę, a na razie trzeba doprowadzić do przetargu za tą cenę, która została podjęta w uchwale.

PAN PRZEWODNICZĄCY podsumowując dotychczasową dyskusję powiedział, że jest ogłoszony przetarg i w trakcie przetargu nie wolno zmieniać warunków i należy poczekać na jego rozstrzygniecie.

RADNY TOMASZ KRUPA odnosząc się do uwag Pana Radnego Dury dotyczących zastrzeżeń związanych ze zmianą kwoty powiedział, że z tego co pamięta komisja oświaty miała jako pierwsza swoje posiedzenie a komisja budżetowa była jako ostatnia i na wniosek komisji budżetowej było podniesione z 50.000 zł do 150.000 zł. I było to głosowane na sesji, że ma to być 150.000,00 zł.

PAN PRZEWODNICZĄCY powiedział, że z przedstawionych wyjaśnień wynika, że sprawa idzie w dobrym kierunku. Został ogłoszony przetarg którego warunków nie można zmieniać. Jeżeli nie będzie chętnych do udziału w przetargu zostanie ogłoszony drugi i wtedy cena będzie urealniona, jeżeli faktycznie ta cena została zawyżona. Następnie zapytał czy ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze zabrać głos. Wobec braku chętnych do zabrania głosu i wyczerpania porządku obrad zamknął o godzinie 1120 obrady XXVI Sesji Rady Gminy Kościelec.

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2013-03-11 10:01:51
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2013-03-11 10:02:02
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2013-03-11 10:06:34
Ostatnia zmiana:2013-03-11 10:06:40
Ilość wyświetleń:434
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij