Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2013

 

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010roku Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/142/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego                 w zakresie: kultury fizycznej, dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej w roku 2013.

 

I.      Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność na terenie Gminy Kościelec, realizację zadań publicznych:

 

1)  w dziedzinie kultury fizycznej – zmierzających do rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci                    i młodzieży, propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego, popularyzacji różnych dyscyplin sportowych i zdrowego stylu życia, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych,

 

2)   w dziedzinie dziedzictwa kulturowego – zmierzających do rozwoju kultury ludowej i folkloru,

 

3)  w dziedzinie pomocy społecznej – zmierzających do niesienia pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności.

 

 II.        Termin i warunki realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2013 r.

2. Każde zadanie powinno być wykonane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej  

    po rozstrzygnięciu konkursu.

 

III.        Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012 oraz wielkość środków do wydatkowania na podobne zadania w roku 2013

Nr zad.

Rodzaje zadań

Dotacja zrealizowana     w roku 2012

Kwota planowanej dotacji na rok 2013

 

1.

 

Krzewienie kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie treningów dla zawodników ich transport, ubezpieczenie, opłaty związane z rozgrywaniem meczy, organizowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, nagrody

40.000,00 zł

40.000,00 zł

 

2.

 

Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru

4.000,00

4.000,00

 

3.

 

Organizowanie zbiórek żywności

 

5.000,00

5.000,00

 

IV.   Zasady przyznawania dotacji:

1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:

a)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       (Dz. U.z 2010r. Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.)

b)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. oraz ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Nr 157, poz. 1241 ze zm.

 

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

a)   działające w tych sferach organizacje pozarządowe

b)      inne podmioty, określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego        i o wolontariacie.

 

3. Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul Turecka 7/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.

 

5. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.

 

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7.  Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cel, na jaki została udzielona.

8. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie przez organizację pozarządową odrębnego rachunku bankowego, prowadzonego wyłącznie do potrzeb związanych z realizacją zadania.

 

9. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych na realizację zadania.

 

V. Termin składania ofert

1.    Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2013 r.

2.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty, w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

 

3.    Nie będą przyjmowane oferty nadesłane pocztą elektroniczną.

4.  Do oferty należy dołączyć:

 

    - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

      potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

    - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub 

       rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedni rok,

    - umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt 

      V.1. partnera)

    - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy            

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania

      publicznego będącego przedmiotem oferty,

    - oświadczenie oferenta, że nie podlega on wykluczeniu prawa do otrzymania dotacji

      zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych: (Dz. U. 2005, nr  

      249, poz. 2104),

    - statut organizacji,

    - oświadczenie o posiadaniu konta bankowego,

    - wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność                              z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia oraz podpis osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym  i faktycznym.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.    Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2.    Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

3.    Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Wójt Gminy Kościelec na podstawie opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Wójta.

 

4.    Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a)         możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

b)       wartość merytoryczna oferty,

c)       dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

d)       kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

e)       wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

f)         potrzeby Gminy i jej mieszkańców,

g)       dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami,

h)       dotychczasowa działalność organizacji na terenie Gminy Kościelec na rzecz jej mieszkańców.

 

5. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec oraz BIP.

 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1.   Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację zadania w terminie 30 dni od powiadomienia o wyborze ofert.

 

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego   

     według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                              

     15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru  

     umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.

     z 2011 r.    Nr 6, poz. 25 ze zm.). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami

     organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

 

 

                                                                                                      Wójt  Gminy

                                                                                                  /-/  Dariusz Ostrowski

Załączniki

WZÓR OFERTY (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR SPRAWOZDANIA (95kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR UMOWY (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:PGP
Data utworzenia:2012-12-20 10:42:29
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2012-12-20 10:42:39
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2012-12-21 13:06:51
Ostatnia zmiana:2013-01-28 10:33:25
Ilość wyświetleń:1402

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij