Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Inspektor ds. kancelaryjnych"

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

Inspektor ds. kancelaryjnych

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       posiadanie wykształcenia wyższego,

c)       posiadanie 3 lat stażu pracy,

      d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      f)   nieposzlakowana opinia.,

      g)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

    a) Wysoka kultura osobista i komunikatywność

    b) Umiejętność obsługi komputera, faksu, kserokopiarki i centrali telefonicznej,

    c)  Doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarki

          d)  Znajomość podstaw języka migowego.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

A. Prowadzenie spraw kancelaryjnych:

 1. Przyjmowanie korespondencji, jej rejestracja według jednolitego rzeczowego wykazu akt i przekazywanie jej Wójtowi, Sekretarzowi lub Zastępcy Wójta.
 2. Rozdzielanie korespondencji na stanowiska pracy według dyspozycji Wójta lub Sekretarza.
 3. Prowadzenie rejestracji korespondencji wychodzącej z Urzędu  z nadaniem jej oznaczenia jak w pkt 1.
 4. Prowadzenie zbioru skarg i wniosków obywateli wpływających do Urzędu.
 5. Prowadzenie prenumeraty dzienników ustaw, monitorów, biuletynów, prasy i czasopism na potrzeby Urzędu oraz prowadzenie ich zbiorów.
 6. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych, zlecanie ich wykonania i nadzór nad likwidacją.
 7. Organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta, Sekretarza, Skarbnika, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.
 8. Obsługa centrali telefonicznej i faksu.
 9. Nadzorowanie realizacji umów w sprawach usług telekomunikacyjnych.
 10. Analiza rejestru rozmów telefonicznych i rozliczanie bilingów.
 11. Prowadzenie spraw związanych  z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych

 

B. Prowadzenie rejestrów i ewidencja:

1.       Umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi nie posiadającymi zarejestrowanej działalności gospodarczej.

2.       Umów cywilno – prawnych i innych.

3.       Upoważnień i pełnomocnictw.

4.       Zarządzeń Wójta.

5.       Kontroli zewnętrznych.

6.       Rejestrowanie faktur księgowych w dzienniku korespondencyjnym urzędu gminy w Kościelcu.

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV),

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie  dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  Kserokopie świadectw pracy,

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego,

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

8) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych.

9) podpisane oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze z,.)) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z       2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

IV Wymogi formalne:

 

1.  Złożenie wymaganych dokumentów

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1 podpunkcie od a do g

 

V Informacje dodatkowe:

 

      1. Praca w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w meble i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy i przechowywania dokumentów. Na stanowisku pracy komputer, drukarka i fax.

      2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2012 roku jest wyższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. kancelaryjnych w terminie do dnia  17 grudnia 2012 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2012-12-03 09:26:44
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2012-12-03 09:26:46
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2012-12-03 12:00:52
Ostatnia zmiana:2012-12-18 14:11:37
Ilość wyświetleń:1059
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij