WYNIK KONSULTACJI

Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz      z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2013 rok.

Projekt wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kościelcu oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 29.10.2012 r. Termin w którym organizacje mogły wyrażać opinie na temat projektu określono do dnia 12.11.2012 r.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty, które statutowo zajmują się realizacją zadań publicznych nie zgłosiły uwag ani nie wniosły żadnych zmian.

                                                                                               Wójt Gminy Kościelec

 /-/ Dariusz Ostrowski