Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Remont zachowawczy mostu na rzece Kiełbaska w miejscowości Trzęśniew

 

ZP.341.10.2012

Kościelec, dnia 24.08.2012 r.

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kościelec: Remont zachowawczy mostu na rzece Kiełbaska w miejscowości Trzęśniew.

Numer ogłoszenia: 312984 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelec , ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2716222, faks 063 2716282.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zachowawczy mostu na rzece Kiełbaska w miejscowości Trzęśniew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dla umożliwienia korzystania z mostu przyjęto wykonanie remontu zachowawczego w zakresie wzmocnienia strefy fundamentowej jego części nośnej, to znaczy pali drewnianych. Przyjęta technologia wykonania robót remontowych polegać będzie na założeniu opasek z betonu C25/30 ; W8 ; F150 wokół obwodu pali drewnianych. Powyższe rozwiązanie pozwoli w razie potrzeby na wzmocnienie pali poprzez zwiększenie przekroju od poziomu górnego opaski betonowej. Sposób wykonania opasek: - szalunek zastosowany do wykonania opaski stanowić będzie rura HDPE o Dw =

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 6 niż miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy wykażą, iż: a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (remont, budowa lub przebudowa mostu) o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, oraz przedłożą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. b) wykażą, iż dysponują lub będą dysponowali osobami posiadającymi uprawnienia w specjalności konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość min. 50 000,00 złotych,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, pokój nr 23..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć do dnia 2012.09.10 do godz. 10:00 w sekretariacie, pok. nr 8 Urzędu Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Kościelec

 /-/ Dariusz Ostrowski

Załączniki

SIWZ Roz. I (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1. Formularz oferty (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 harmonogram rzeczowo finansowy i realizacji robót (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Roz. II (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek Nr 1 (578.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek Nr 2 (308.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek Nr 3 (241kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek Nr 4 (234.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek Nr 5 (233.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek Nr 6 (243.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis Techniczny (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar Robót (471.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST Remont zachowawczy mostu na rzece kiełbaska (433.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie rysunków (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja most na Kiełbasce (517kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SiWZ roz III (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:ROŚ-2
Data utworzenia:2012-08-24 08:51:50
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2012-08-24 08:51:55
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2012-08-24 08:58:14
Ostatnia zmiana:2013-04-24 11:32:30
Ilość wyświetleń:948
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij