Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Sekretarz Gminy

 (nazwa stanowiska pracy)

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       wykształcenie wyższe,

c)       na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 wymienionej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych

      d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      e)   niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z           oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe,

      f)   nieposzlakowana opinia.,

      g)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

  a)  Wysoka kultura osobista i komunikatywność

  b)  Umiejętność obsługi komputera.

  c)  Preferowane wykształcenie administracyjne.

        d)  Znajomość przepisów prawnych:

             -  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,                 poz.1591 ze zm.)

          - ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008     r. Nr 223, poz.1458).

         - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z         2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)

        - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr          142 poz.1592 ze zm.)

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.       Organizacja pracy urzędu w celu prawidłowego funkcjonowania stanowisk pracy.

2.       Przygotowywanie zakresów czynności dla pracowników, na bieżąco aktualizowanie zakresów zgodnie z wykonywaną pracą i potrzebami urzędu.

3.       Bieżące rozliczanie i nadzór nad czasem pracy pracowników (ewidencja nadgodzin i wyjść osobistych).

4.       Sporządzanie na podstawie notatek wójta oraz materiałów dostarczonych z poszczególnych referatów sprawozdań międzysesyjnych i dostarczanie Wójtowi w przeddzień sesji.

5.       Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu oraz sieci organizacyjnej jednostek Gminy, w tym powoływania, likwidacji i reorganizacji.

6.       Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organów i jednostek Gminy.

7.       Analizowanie i opiniowanie projektów przyjmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, opracowywanie wystąpień w tej sprawie.

8.       Koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych ( komunalnych).

9.       Prowadzenie spraw związanych ze skargami ( ewidencja, rozdział, dopilnowanie załatwienia).

10.   Prowadzenie w imieniu Wójta Gminy i w zakresie przez niego ustalonym spraw bieżącej działalności gminy..

11.   Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie administracji publicznej z upoważnienia Wójta Gminy.

12.   Podpisywanie dokumentów finansowych z upoważnienia Wójta Gminy.

13.   Nadzorowanie spraw dotyczących przestrzegania dyscypliny pracy, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony mienia, przestrzegania przepisów bhp i p.poż przez pracowników Urzędu Gminy.

14.   Wykonywanie czynności związanych z obroną cywilną zgodnie z poleceniem Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kościelec.

15.   Ewidencjonowanie na bieżąco wychodzących zmian przepisów prawnych i rozdział ich na stanowiska według kompetencji.

16.   Inicjowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, a w szczególności:

- sporządzanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy pomocowych jednostek krajowych , takich jak: banki. fundusze i.t.p.

- wyszukiwanie odpowiednich programów, nadzorowanie opracowania wniosków, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

17.   Nadzoruje gospodarkę majątkiem trwałym i nietrwałym Urzędu Gminy, ponosi odpowiedzialność za jego ewidencję i rozliczenie.

18.   Organizuje obsługę narad, sesji, spotkań, zebrań  i.t.p.

19.   Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkobiercy.

20.   Ponosi odpowiedzialność za terminowość udzielania odpowiedzi na wnioski, skargi, pisma i wystąpienia.

21.   Dokonywanie czynności urzędowych takich jak poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dla potrzeb Urzędu oraz w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych.

22.   Rozpisywanie korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy na poszczególne stanowiska pracy.

23.   Aktualizacja tablic informacyjnych wewnątrz i na zewnątrz urzędu.

24.   Nadzorowanie prac remontowych w budynku urzędu oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii w wyposażeniu urzędu poprzez wydanie poleceń odpowiednim osobom.

25.    Koordynacja i nadzór nad prawidłowym redagowaniem Gminnego    Wydawnictwa: „Kościelecki Goniec Samorządowy”.

26.   Zastępuje Wójta Gminy podczas nieobecności Wójta i jednoczesnej nieobecności Zastępcy wójta.

27.   Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Zastępcę Wójta.

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV),

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  Kserokopie świadectw pracy,

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego,

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie”.

 

IV Wymogi formalne:

 

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1 podpunkcie od a do g

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  Sekretarz Gminy, w terminie do dnia 17 stycznia 2011 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2011-01-03 08:42:11
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2011-01-03 08:42:45
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2011-01-03 08:46:15
Ostatnia zmiana:2011-01-18 09:11:52
Ilość wyświetleń:1261
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij