Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Dyrektora Przedszkola Publicznego Jaś i Małgosia w Ruszkowie Pierwszym

 

                                                               Wójt Gminy Kościelec

ogłasza konkurs  na stanowisko

Dyrektora Przedszkola Publicznego Jaś i Małgosia w Ruszkowie Pierwszym

ul. Brudzewska 3, 62-604 Kościelec

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1.    Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

   a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  szkole;

  b)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  c)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  d)  w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora uzyskał co najmniej ocenę dobrą pracy w szkole lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

  e)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

   f)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  g)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  h)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

   i)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

 

2. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b-i.

 

3.      Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,

b) ukończyła studia magisterskie,

            c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na    stanowisku kierowniczym,

            d) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

            e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o     ubezwłasnowolnienie,

            f) spełnia wymagania określone w pkt 1 litera b) e) g) h) i) ogłoszenia.

 

II.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju            Przedszkola Publicznego Jaś i Małgosia w Ruszkowie Pierwszym

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV), zawierający w szczególności informację o:

  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

5)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

11)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

III.      Wyłoniony w drodze konkursu kandydat będzie pełnił funkcję na czas funkcjonowania Przedszkola Publicznego Jaś i Małgosia w Ruszkowie Pierwszym zgodnie z projektem Nr POKL.09.01-30-041/10 „Jaś i Małgosia – radosny świat dziecka” współfinansowany przez UE w ramach EFS tj. do maja 2012 roku.

 

IV.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Przedszkola Publicznego Jaś i Małgosia w Ruszkowie Pierwszym do dnia 2 grudnia 2010 roku na adres: Urząd Gminy w Kościelcu: ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

 

V.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościelec.

 

VI.    O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Wójt Gminy Kościelec

   /-/ Anna Strapagiel

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2010-11-18 09:52:53
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2010-11-18 09:53:39
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2010-11-18 09:57:55
Ostatnia zmiana:2011-01-18 09:13:05
Ilość wyświetleń:1259
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij