Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościelec

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościelec

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych  na terenie gminy Kościelec.

                                                                                    § 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami),

2)      umowa -  należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

-          umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

-          umowa o zaopatrzenie w wodę,

-          umowa o odprowadzanie ścieków,

3)      odbiorca -  każdy, kto korzysta z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy, zawartej z Przedsiębiorstwem,

4)      przedsiębiorstwo -  przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej , które prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

5)      wodomierz główny - przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości pobranej wody znajdujący się na przyłączu wodociągowym,

6)      wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,

7)      wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, którego odczyty w przypadku braku urządzenia pomiarowego służą do określenia ilości odprowadzanych ścieków do urządzeń Przedsiębiorstwa.

8)      okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

9)      urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

 

§ 3

1)      Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków udzielone przez Wójta Gminy Kościelec.

2)      Przedsiębiorstwo świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą

§ 4

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

 

§ 5

1.       Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1)    dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2007r. Nr 61, poz.417),

2)    ciągłość i niezawodność dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

3)    ciągłość i niezawodność odprowadzenia ścieków o stanie i składzie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,

4)    budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

2.       Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

§ 6

1.       Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1)     utrzymania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący wystąpienie chemicznego lub bakteriologicznego zanieczyszczenia wody w sieci, na skutek cofnięcia wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji ciepłej wody lub instalacji centralnego ogrzewania,

2)    natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

3)    nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

4)    utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie mechaniczne lub uszkodzenie na skutek niskich temperatur  oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

5)    powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego, jego zaborze lub braku, w tym także uszkodzeniach jego osłony lub zerwania plomby,

6)    utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorcy,

7)    użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8)    udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

9)    wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.  

2.       Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia zagrożenia.

3.       W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

 

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami

A. Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

1.       Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania  awarii.

2.       W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność jego za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.       Umowa określa miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

1.    Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.    Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

         - gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci została ustanowiona na czas

           określony

         - na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10

1.       Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej.

2.       Zmiana cen i stawek określonych w taryfach nie wymaga zmiany umowy.

 

§ 11

 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo  zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

 

B. Zasady zawierania umów

§12

 

1.    Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2.    Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu aktualny dokument określający stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3.    Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

4.    Zmiana właściciela lub zarządcy, o którym mowa w umowie powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy         o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków i wymaga wystąpienia z wnioskiem o zawarcie (nowej) umowy.

5.    O zamiarze sprzedaży nieruchomości, zmiany jej użytkownika lub zamiarze zaprzestania korzystania z usług dostaw wody i odprowadzania ścieków, Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo z 7 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając termin zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

6.    W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, do czasu podpisania nowej  umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, należności za dostarczone usługi dostawy wody i/lub odprowadzanie  ścieków obciążają dotychczasowego Odbiorcę  

 

§ 13

 

1.  Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

2.  Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 1Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę z najemcami lokali w tym budynku, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

          1)  instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

               z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

          2)  właściciel lub zarządca reguluje należności stanowiące różnicę wskazań między wodomierzem

               głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych w lokalach najemców       

               i przy punktach czerpalnych poza lokalami.

3.  Wniosek o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:

1)    określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2)    oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczenia różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat;

3)    określenie lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych  w budynku wielolokalowym znajdujących się           za wodomierzem głównym.

 

§ 14

 

Przedsiębiorstwo sporządza  umowę, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

 

C. Zasady rozwiązywania umów

§ 15

 

1.       Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego            

w umowie.

2.       Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli.

 

§ 16

 

1.       Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2.       Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

3.       Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art.8 ustawy.

 

 

§ 17

 

1.       Umowa wygasa w przypadku:

1)    śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2)    utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

3)    zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

4)    utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

2.       Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust.1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem        lub zarządcą nieruchomości w której znajduje się lokal.

 

§ 18

 

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług, w szczególności poprzez dokonanie zamknięcia przyłącza wodociągowego i \ lub kanalizacyjnego oraz demontażu wodomierza głównego.

 

 

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 19

 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzane przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

 

§ 20

 

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 21

 

1.       Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2.       Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego powiadomienia Odbiorców o ich wysokości.

3.       Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg zawierający ceny i stawki opłat.

 

§ 22

 

1.       Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2.       W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3.       Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu. W sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalona na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, fakturę dostarcza się na koniec okresu obrachunkowego.

4.       Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

5.       Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6.       W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 

§23

 

1.       Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody ustalone w umowie.

2.       Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych  ścieków jest ustalana jako równa ilości pobranej wody na podstawie wskazań wodomierza własnego.  

3.       Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

4.       W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

5.       W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego oraz jego utrzymania i legalizacji.

 

§ 24

 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie ilości zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.

 

 

    Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 25

 

Projekt techniczny i budowę przyłącza (wodociągowego i kanalizacyjnego) oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci.  

 

§ 26

 

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1)       imię i nazwisko ( lub nazwę ) wnioskodawcy,

2)       adres do korespondencji,

3)       określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

4)       określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

5)       wskazania przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju,

6)       opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i / lub z której będą odprowadzane ścieki,

7)       wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

 

§ 27

 

1.       Do wniosku, o którym mowa w § 26, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1)       dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2)       aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2.       Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

 

§ 28

 

1.       Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 26 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „ Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym w § 26, informuje osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2.       Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

1)       wskazywać miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i / lub urządzenia pomiarowego,

2)       określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3)       określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4)       zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy  zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5)       wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie dłuższy niż 2 lata.

3.  Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

1)       parametry techniczne przyłącza,

2)       miejsce zainstalowania wodomierza dodatkowego i własnego.

 

§ 29

 

1.       „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować  nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2.       W przypadku określonym w ust.1, Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego lub nieodpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych.

3.       Umowa o której mowa w ust.2 winna określać, co najmniej:

1)       termin wybudowania i  przejęcia urządzenia,

2)       zasady kontroli inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

3)       zasady wyceny inwestycji,

4)       formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo

5)       termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności.

 

§ 30

 

1.       Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej ( w tym projektu ) i sposobu prowadzenia prac oraz warunków i sposobów dokonania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2.       Spełnienie warunku wskazanego w ust.1 nie jest wymagane, jeżeli budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na zlecenie Odbiorcy wykonuje Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

3.       Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z „ Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” 

4.       Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia    kompletu dokumentów o którym mowa w ust. 3.

 

§ 31

 

Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

 

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 

§ 32

 

1.       Przedsiębiorstwo zapewnia możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych na bazie istniejącej infrastruktury oraz poprzez budowę, modernizację i rozbudowę  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalonych w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji o którym mowa w art. 21 ustawy.

2.       Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków.

3.       Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeśli przyłącze zostało wykonane bez zgody Przedsiębiorstwa lub  zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

4.       Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

5.       Poziom dostępu do usług  w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

§ 33

 

Jeżeli  z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć   z taką osoba umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

  

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Usługodawcę wykonanego przyłącza

 

§ 34

 

1.       W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „ Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” , oraz z projektem przyłącza.

2.       Jeżeli „ Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3.       Określone w  warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4.       Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu ( tzw. prace zanikające ) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5.       Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach, z który jeden dostarcza się Przedsiębiorstwu a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjną.

 

§ 35

 

1.       Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Odbiorcę, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2.       Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

 

§ 36

 

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

 

§ 37

 

1.       Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a)       dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b)       termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

c)       inne warunki odbioru, zamknięcia sieci eksploatowanej.

2.       Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a)       dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru ( średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

b)       skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

c)       uwagi dotyczące różnic pomiędzy dokumentacją techniczną, a wykonanym przyłączem.

 

 

Rozdział VIII

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

 

§ 38

 

Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów , jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia i zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi,   a także przyczynami technicznymi, w szczególności z powodu:

1.    braku wody na ujęciu lub przerwaniem dostaw spowodowanymi awariami,

2.       zanieczyszczenia wody w stopniu niebezpiecznym dla zdrowia lub życia,

3.       sytuacji nadzwyczajnej, potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

4.       awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

5.       konieczności przeprowadzenia planowanych i niezbędnych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców usług,

6.       uszkodzenia instalacji wewnętrznej Odbiorcy stwarzającego zagrożenie dla innych Odbiorców,

7.       przerwy w zasilaniu energią elektryczną urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

§ 39

 

1.      Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.

2.      Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3.      W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

 

 

Rozdział IX

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji

 

§ 40

 

1.  Przedsiębiorstwo jest zobowiązany do udzielenia wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1)       prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

2)       warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3)       występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4)       występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5)       planowanych przerw w świadczeniu usług,

2.       Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3.       Jeżeli prośba o udzielenie informacji została złożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4.       Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

 

§ 41

 

1.       W siedzibie Przedsiębiorstwa winno być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1)       aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek,

2)       tekst jednolity „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościelec”,

3)       wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakości wody,

4)       tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie umowy.

2.       Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust.1 poza swoją siedzibą.

 

§ 42

 

1.       Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczącej sposobu wykonania przez Przedsiębiorstwo umowy,  w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi .

2.       Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3.       Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż    7 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji

4.       Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 

 

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

 

§ 43

 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

§ 44

 

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

 

§ 45

 

Należnościami za zapewnienie dostawy wody i za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.

  

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

§ 46

 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami) wraz  z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

Metadane

Źródło informacji:Admin
Data utworzenia:2010-04-28 09:35:08
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2010-04-28 09:35:21
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2010-04-28 09:40:19
Ostatnia zmiana:2010-04-28 09:40:29
Ilość wyświetleń:1034

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij