Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie: kultury fizycznej, dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej w roku 2010

 

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

  na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie: kultury fizycznej, dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej                w roku 2010.

 

I.      Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność na terenie Gminy Kościelec, realizację zadań publicznych:

 

1) w dziedzinie kultury fizycznej – zmierzających do rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci                       i młodzieży, propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego, popularyzacji różnych dyscyplin sportowych i zdrowego stylu życia, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych,

 

2) w dziedzinie dziedzictwa kulturowego – zmierzających do rozwoju kultury ludowej i folkloru,

 

3) w dziedzinie pomocy społecznej – zmierzających do niesienia pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności.

 

 II.        Termin i warunki realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2010 r.

2. Każde zadanie powinno być wykonane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej  

    po rozstrzygnięciu konkursu.

 

III.              Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2009 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadania w roku 2010

Nr zad.

Rodzaje zadań

Dotacja zrealizowana     w roku 2009

Kwota planowanej dotacji na rok 2010

1.

Krzewienie kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie treningów dla zawodników ich transport, ubezpieczenie, opłaty związane z rozgrywaniem meczy, organizowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, nagrody

29.000,00 zł

29.000,00 zł

2.

Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru

8.000,00

4.000,00

 

3.

 

Organizowanie zbiórek żywności

 

5.000,00

5.000,00

 

IV.   Zasady przyznawania dotacji:

1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:

a)         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

           Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

b)         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz      

          ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Nr 157, poz. 1241.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

a) działające w tych sferach organizacje pozarządowe

b) inne podmioty, określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul Turecka 7/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.

 

5. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.

 

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cel, na jaki została udzielona.

8. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie przez organizację pozarządową odrębnego rachunku bankowego, prowadzonego wyłącznie do potrzeb związanych z realizacją zadania.

 

9. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych na realizację zadania.

 

V. Termin składania ofert

1.    Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2010 r.

2.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty, w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

 

3.    Nie będą przyjmowane oferty nadesłane pocztą elektroniczną.

4.  Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.    Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2.    Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

3.    Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Kościelec po zasięgnięciu opinii komisji powołanej zarządzeniem Wójta.

 

4.    Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

b) wartość merytoryczna oferty,

c) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

d) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

f) potrzeby Gminy i jej mieszkańców,

g) dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami,

h) dotychczasowa działalność organizacji na terenie Gminy Kościelec na rzecz jej mieszkańców.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec oraz BIP.

 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1.   Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację zadania w terminie 30 dni od powiadomienia o wyborze ofert.

 

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                              27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r.    Nr 264, poz. 2207 ze zm.). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

 

 

                                                                                                      W ó j t Gminy Kościelec

                                                                                                   /-/ Anna Strapagiel

Załączniki

wzór oferty (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Bartosik
Data utworzenia:2010-01-13 13:42:49
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2010-01-13 13:43:47
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2010-01-13 14:35:57
Ostatnia zmiana:2010-05-31 10:15:10
Ilość wyświetleń:2166

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij