Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

1/5 etatu

(nazwa stanowiska pracy)

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)       Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

      b)   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

      c)   Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

      d)   Nieposzlakowana opinia.

e)  Posiadanie wykształcenia:

      - wyższe  magisterskie prawnicze lub administracyjne lub,

      - podyplomowe studia administracyjne.

f) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy:

      - na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu                   terytorialnego lub,

      - w służbie cywilnej, lub

      - w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

      - w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

a) znajomość przepisów prawnych:

      -ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2004 r.       Nr 161 poz.1688 ze zm.) ,

      - ustawy z dnia 25 lutego Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz.59 ze zm.),

      - ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych           (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.999 ze zm.),

      - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,            poz.1591 ze zm.),

      - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26            października 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania aktów stanu        cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli,       przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,        zaświadczeń i protokółów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.)

b) umiejętność obsługi komputera,

c) wysoka komunikatywność,

d) dyspozycyjność.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) sporządzanie aktów stanu cywilnego,

2) prowadzenie akt stanu cywilnego,

3) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

4) przyjmowanie oświadczeń o:

- wstąpieniu w związek małżeński,

- wyborze nazwiska jakie będą nosili małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

- braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,

- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- uznaniu dziecka

- nadaniu dziecku nazwiska męża matki

5) wydanie zaświadczeń o:

- zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

6) wydawanie decyzji w sprawach:

 - skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego,

- wpisania do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

- uzupełnienia i sprostowanie akt stanu cywilnego.

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1.      życiorys (CV),

2.      list motywacyjny,

3.      kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4.      kserokopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające wymogi określone w dziale I pkt1 f

5.      oryginał kwestionariusza osobowego,

6.      kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

IV Wymogi formalne:

 

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziele  I punkcie 1 podpunkcie od a do f

 

 

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie do dnia 22 grudnia 2009 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Kościelec

                                                                                                                                                                      /-/ Anna Strapagiel

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2009-12-08 15:20:57
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2009-12-08 15:17:03
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2009-12-08 15:21:58
Ostatnia zmiana:2009-12-28 09:33:10
Ilość wyświetleń:1049
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij