Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Uchwała budżetowa


Uchwała Nr  XIV(83)07

Rady Gminy Kościelec z dnia  31 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2008 rok

 

 

                                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 z póżń.zm.) oraz art.165, art.173 ,art.182, art.184,   art.188 ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) art.406, art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.129 poz. 902 z 2006 r ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 11.748.730 zł, z tego:

         - dochody bieżące w kwocie 11.623.730 zł

         - dochody majątkowe w kwocie 125.000 zł

2.Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Uchwały.

3.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 2.117.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 11.398.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

      2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1)       wydatki bieżące w wysokości 10.394.130 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                         5.444.546 zł

b) dotacje                                                                                                       142.570 zł

c) wydatki na obsługę długu                                                                           18.000 zł

          2)  wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości  1.004.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

      3. Kwota wydatków określona  w ust.1 obejmuje:

          1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

              zleconych ustawami w wysokości 2.117.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

 

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

          119.470 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

          problemów alkoholowych w wysokości 104.470 zł

      2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

          narkomanii w wysokości 15.000 zł

 

§ 4.1. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek                   
i kredytów –    zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

§ 5. Tworzy się rezerwy:

       1) ogólną w wysokości 50.000 zł

       2) celowe w wysokości 5.000 zł, z tego:

a)       na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł

 

 

§ 6 Ustala się dotacje z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury

      w wysokości 99.950 zł

 

§ 7 Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 33.500 zł, z tego: 5.000 zł przeznacza się

   na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki

   żywności oraz 28.500 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu krzewienia

   kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży.

 

§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Wodnej w wysokości:

      1) przychody       8.700 zł

      2) wydatki         12.400 zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

§ 9 Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      odprowadzane na rachunek budżetu państwa w wysokości 17.000 zł

 

 § 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

          100.000 zł, z tego na:

          1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000 zł

          

  § 11 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian:

 

1.       Przenoszenie wydatków bieżących i na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń między rozdziałami   i paragrafami w ramach działu.

2.       Przenoszenie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych

na wydatki bieżące w ramach działu, nie więcej niż 10%.

3.       Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym na łączną kwotę 500.000 zł

       4.  Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

            z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

            ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
            następnym.                                                
§ 12. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy w zakresie:

 

        1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym

            roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków

            w roku budżetowym.

        2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach

            poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.

        3. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacy-

            cyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków, a ich rozliczenie

            musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później niż do 28 grudnia 2008 roku.

        4. Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi

            pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane

           zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

           Zaliczki te muszą zostać rozliczone do 28 grudnia 2008 roku.

 

  § 13 Ustala się kwotę 100.000 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielni

          zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu. 

 

  § 14 Ustala się sumę 1.000.000 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielnie

          zaciągać zobowiązania.

 

 

 

  § 15 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

  § 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku

          i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                  Rady Gminy Kościelec

 

                                                                                                           /-/Piotr Dura

 

 

 

       

   


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV(83)07 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kościelec na 2008 rok

 

 

                      Poziom budżetu gminy Kościelec na 2008 rok uzależniony jest od realnych dochodów własnych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

                   Przy opracowywaniu  budżetu gminy na 2008 rok posłużono się niektórymi założeniami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 350.600 zł, z tego: 300.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z NFOŚ i GW zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m.Gozdów, 17.200 zł na spłatę kredytu na zakup koparko –ładowarki oraz 33.400 zł przeznacza się na spłatę kredytu na budowę wodociągu w m.Gozdów.

 

DOCHODY

 

Dochody budżetu gminy Kościelec na 2008 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) z uwzględnieniem m.in. zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym obligatoryjny od 2008 podział dochodów                                                                                                                                                       na bieżące i majątkowe a także przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz.590)

2. Informacji Ministra Finansów z dnia 10 pażdziernika 2007 roku (pismo Nr ST3-

    4820-26)2007roku o wysokości:

-          planowanego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-          planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

3. Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 pażdziernika 2007 roku (pismo                                                                  

    Nr FB-3.3010-07) o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok docho-

    dów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

 

W budżecie Gminy Kościelec przyjęto, że dochody w 2008 roku wyniosą 11.748.730 zł

Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Nr IV(26)07 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Na dochody budżetu gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

    administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie

    2.117.240 zł, z tego:

    Dział 750 – Administracja publiczna                                w kwocie         56.100 zł

    Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                        kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie           1.040 zł

    Dział 852 – Pomoc społeczna                                            w kwocie    2.060.100 zł  

2. Dochody z tytułu  udziału gmin w podatkach stanowiących

    dochód budżetu państwa, z tego:

    - podatek dochodowy od osób fizycznych                         w kwocie    1.628.480 zł

    - podatek dochodowy od osób prawnych                           w kwocie         46.500 zł

    Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od

    podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 36,49% na 2008 rok

    W porównaniu do planu przyjętego na 2007 rok dochody z tego żródła będą niższe

    o kwotę 219.919 zł.

    Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu

    udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma

    charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody

    podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

    Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu

    z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister

    Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne

    dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które

    wynikają z podanej informacji.

3. Subwencja ogólna.

    Dział 758 – Różne rozliczenia                    - 5.861.482 zł

    z tego:

    - część oświatowa                                       - 2.995.232 zł

    - część wyrównawcza                                 - 2.787.275 zł

    - część równoważąca                                  -      78.975 zł

    Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę

    do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok określony

    został na podstawie:

-          danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia

nauczycieli w dniu 10 września 2006 r(rok szkolny 2006)2007)

-          danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg. stanu

na początek roku szkolnego 2006)2007 (opracowanych na podstawie przepisów

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie programu

badań statystycznych statystyki publicznej na 2006 rok – Dz.U.Nr 178, poz.1482,

z póżń.zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły.

   Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok

   wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w

   ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 roku

   oraz 10 pażdziernika 2007 roku, a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3

    o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny

    2007)2008).

    O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister

    Finansów powiadomi po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2008 w związku

    z powyższym mogą ulec zmianie.

    W budżecie roku 2007 subwencja na realizację zadań oświatowych wynosiła 

    2.900.730 zł

4. Dotacje celowe z funduszy celowych lub ze środków specjalnych na realizację

    zadań inwestycyjnych wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umów

    o dofinansowanie.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

    bieżących gmin wynoszą  394.144 zł, z tego:

    Dział 801 – Oświata i wychowanie

    Rozdział 80195 – 30.144 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie

                                                    pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

                                                    młodocianych pracowników.

    Dział 852 – Pomoc społeczna

    Rozdział 85214 – 212.600 zł – jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę

                                                      świadczeń społecznych

    Rozdział 85219 – 121.900 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona na bieżące

                                                      wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS.

    Rozdział 85295 – 29.500 zł – jest to dotacja celowa otrzymana na realizację

                                                    własnych zadań bieżących gminy i dotyczy dofinansowania

                                                    realizacji programu wieloletniego pn.”Pomoc państwa

                                                    w zakresie dożywiania”

6. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto, że wpływy

    z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i od środków transportowych wzrosną

    o 2,3%  w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2007.

    Natomiast wpływy z podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę obliczenia

    w)w podatku cenę skupu jednego kwintala żyta na terenie gminy w kwotę 45,00 zł.

    W roku 2007 podstawą była kwota 33,00 zł, w związku z powyższym dochody z

     z tego żródła  w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 wzrosną

     w granicach 36%.

     Biorąc pod uwagę zastosowanie w)w wskaźników wzrostu dochody w budżecie

     roku 2008 planuje się uzyskać w następującej wysokości, z tego:   

    - wpływy z podatku od nieruchomości                                 w kwocie      859.700 zł

    - wpływy z podatku rolnego                                                  w kwocie      113.780 zł

    - wpływy z podatku leśnego                                                  w kwocie        26.740 zł

    - wpływy z podatku od środków transportowych                  w kwocie      137.515 zł   

    Biorąc pod uwagę wykonanie planu dochodów za okres 9 m-cy 2007 roku z tytułu

    wpływów z  od czynności cywilnoprawnych przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3% w

    porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2007.

   Wpływy z tego źródła zaplanowano w wysokości 80.950 zł (Dział 756, rozdział         75616  § 0500)

  Wpływy podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 5.000 zł tj. na

  poziomie planu przyjętego na 2007 rok. (Dział 756, rozdział 75616 § 0360) -  ponieważ

 zachodzi obawa, że plan roku 2007 zostanie nie wykonany.

 Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 28.215 zł, biorąc pod

 uwagę wskaźnik wzrostu 2,3% do przewidywanego wykonania roku 2007 (Dział 756,

 rozdział 75618 § 0410).

 Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano

 przyjmując wskaźnik wzrostu biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2007

 o 2,3%  tj. w wysokości 119.470 zł

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

 na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 9.310 zł (Dział 756, rozdział

 75618 § 0490 np. dochody z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,

 opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) przyjmując wskaźnik wzrostu 2,3% w

 stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.

 Wpływy z tytułu sprzedaży wody i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji  

 gminnej zaplanowano w wysokości (dział 010, rozdział 01010 § 0970 w kwocie 6.000 zł,

 Dział 400, rozdział 40002 § 0970 w kwocie 50.000 zł).

 W związku z powołaniem z dniem 1.01.2008 roku spółki komunalnej, dochody z w)w

 źródeł dotyczyć będą tylko wpływów roku 2007. Zadanie dotyczące utrzymania sieci

 wodociągowych na terenie gminy i kanalizacji będzie przedmiotem działalności spółki.

 W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (Dział 700, rozdział 70005)

 Dochody z tego źródła ulegną zwiększeniu w porównaniu do roku 2007 i wynosić

 będą 196.408 zł, z tego:

 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

   nieruchomości                                                                                                     8.149 zł

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                  224 zł

  (są to dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce oświetleniowej)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                  62.944 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

   użytkowania wieczystego nieruchomości                                                       125.000 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat                                                                   100 zł

Z tytułu wynajmowania hali sportowej w m.Kościelec planuje się uzyskać

dochody w kwocie 33.000 zł (Dział 926, rozdział 92601 § 0750).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane

na rachunek budżetu państwa przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku (pismo Nr FB.I.3010-2507)

w kwocie 17.000 zł.

W dziale 750, rozdział 75011 § 2360 zaplanowano dochód w kwocie 850 zł tj. 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Pozostałe dochody własne gminy z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat

przyjęto do budżetu biorąc przewidywane wykonanie roku 2007 i zakładając średnio

wzrost o 2,3%.

             

WYDATKI

               Wydatki budżetu gminy Kościelec na 2008 rok zaplanowano w wysokości

11.398.130 zł, w tym na realizację zadań zleconych w kwocie 2.117.240 zł.

Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono środki własne w wysokości

1.004.000 zł, co stanowi 8,81 % planowanych wydatków ogółem.

W ciągu roku planuje się wykonanie wydatków majątkowych w wyższej wysokości 

z uwagi na pozyskanie dodatkowych funduszy z innych żródeł np. z funduszu ochrony gruntów rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych bądż też funduszy pomocowych unii europejskiej.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna                                               w kwocie 56.100 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zadania w tym rozdziale obejmują między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy USC i ewidencji ludności w gminie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa                                                                 w kwocie    1.040 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa.

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru

wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                     w kwocie 2.060.100 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                   w kwocie 1.979.700 zł

z tego: 1.922.039 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i opłacenie składek,

różnicę przeznacza się na koszty obsługi związane z realizacją w)w zadania.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej          w kwocie         9.500 

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne                                                                                 w kwocie         70.900 zł  

W budżecie 2008 roku nie planuje się wydatków bieżących realizowanych przez

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy Kościelec na 2008 rok

przyjęto, że: 

-          średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest

w wysokości 2,3%

-          składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy

wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                           56.840 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi             53.540 zł  

Zadania w tym rozdziale obejmują:

1. Wydatki bieżące                                                                                       9.540 zł

-          są to wydatki związane utrzymaniem oczyszczalni ścieków

oraz sieci kanalizacyjnej i dotyczą roku 2007 ( z dniem 01.01.2008

w)w zadanie planuje się  przekazać  do spółki komunalnej)

2. Wydatki majątkowe                                                                               44.000 zł

-          budowa zlewni nieczystości płynnych w m.Gozdów  

Rozdział 01030 – Izby rolnicze                                                                   2.300 zł

-          wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność                                                     1.000 zł

Są to wydatki bieżące planowane między innymi w związku z 

opracowaniem ekspertyzy meteorologicznej na wypadek wystąpienia na

terenie gminy klęski żywiołowej (susza, powódź itp.)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i

wodę                                                                                                           84.092 zł 

Zadania w tym dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące                                                                                     34.092 zł

-          są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem  sieci wodociągowych i

hydroforni na terenie gminy i dotyczą roku 2007 ( zadanie

planuje się przekazać z dniem 01.01.2008 roku do spółki komunalnej)

2. Wydatki majątkowe                                                                                 50.000 zł

-          przebudowa hydroforni w m.Dąbrowice Częściowe

Dział 600 – Transport i łączność                                                                935.000 zł   

Zadania w tym dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące                                                                                     185.000 zł

-          bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz przeprawy

w m. Waki

2. Wydatki majątkowe wg. załącznika                                                       750.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                     107.370 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

  1. Wydatki bieżące związane z:

- obsługą geodezyjną nieruchomości gminy, zakupem map

          wyceną nieruchomości, opłatami sądowymi i notarialnymi i                                                        

             innymi wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i

             nieruchomościami na terenie gminy

\ - bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących

    mienie komunalne gminy.  

Dział 710 – Działalność usługowa                                                        30.000 zł

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane ze zmianą

planów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

Dział 750 – Administracja publiczna                                                1.935.216 zł    

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie                                                  85.759 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją zadania

zleconego w zakresie prowadzenia spraw USC i ewidencji ludności.

Dotacja celowa na realizację w)w zadania zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego planowana jest w wysokości 56.100 zł, różnicę stanowią środki własne gminy.

Rozdział 75022 – Rady Gmin                                                                   86.835 zł

         Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z bieżącym

       funkcjonowaniem Rady Gminy oraz wypłatę zryczałtowanych diet

       dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz diet dla radnych.

       Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -  1.703.257 zł

       Zadania w tym dziale obejmują:

       1. Wydatki bieżące                                                                                 1.703.257 zł

           z tego:

           - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie

      Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń                                          1.277.372 zł

      w tym:

      - na wypłatę nagród jubileuszowych przeznacza się kwotę                 17.185 zł

      - wzrost w ciągu roku wydatków w związku z wypłatą dodatku                                       

                za staż pracy                                                                                            935 zł

             - odprawy emerytalne                                                                            56.035 zł

           - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        99.795zł

           - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           34.590 zł

           - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu     291.500 zł

             (zakup usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych telefonii  

              komórkowej i stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, podróże

              służbowe pracowników, szkolenia pracowników, zakup materiałów

              papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

              zakup programów komputerowych, zakup energii, gazu, środków

              czystości i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem

              Urzędu Gminy)

           W budżecie na 2008 rok zakłada się wskażnik wzrostu wynagrodzeń

            w wysokości 2,3% oraz 3,0% funduszu płac na wypłatę nagród.

 

 

 

       Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego             14.665 zł

       Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                   44.700 zł

       Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z wpłatą gminy

       na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego.

       Wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy.

       Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu

       służbowego (zakup paliwa, naprawy, składki ubezpieczeniowe oraz

       składki do Wiel.Ośrodka Kształcenia i Studiów Sam.)

       Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

       i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                             1.040 zł

       Zadania w tym dziale obejmują:

       - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie

       Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej zleconej przez

       Krajowe Biuro Wyborcze.

       Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         56.582 zł

       Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne                                             51.582 zł

       Zadania w tym dziale obejmują:

       1. Wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie

           gminy, w tym:

           - zakup paliwa do samochodów strażackich,

           - zakup części zamiennych i remont w)w pojazdów,

           - zakup umundurowania dla członków OSP,

           - ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,

           - wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach

             gaśniczych oraz wynagrodzenia dla kierowców samochodów

             strażackich.

        Rozdział 75412 – Zarządzanie kryzysowe                                                  5.000 zł

        Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

        jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

        z ich poborem                                                                                           41.030 zł

        Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z poborem podatków

        opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych ( wynagrodzenia

        agencyjno – prowizyjne za zainkasowanie podatków, zakup druków, materiałów

        papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.)

        Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                                  18.000 zł

        Zadania w tym dziale obejmują:

        - spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji

          w m.Gozdów,

        - spłatę odsetek od kredytu na zakup koparko – ładowarki,

        - spłatę odsetek od kredytu na budowę wodociągu w m.Gozdów,

        - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

           na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu.

 

        Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                   50.000 zł

        Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                       4.312.640 zł

        Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe                                                   2.951.900 zł

        Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      243.452 zł

        Rozdział 80110 – Gimnazja                                                                      887.829 zł

        Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                        144.857 zł

        Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     22.814 zł

       (roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą

        2.281.400 x 1%= 22.814 zł)

       Rozdział 80195 –Pozostała działalność                                                      61.788 zł

       Zadania w tym rozdziale obejmują:

-          odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów                                                                                 31,644 zł

-          wydatki związane                                                                                       30.144 zł

W)w zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej.

   Planowane wydatki na oświatę i wychowanie dotyczą bieżącego funkcjonowania

   placówek oświatowych na terenie gminy.

   Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                      119.470 zł

   Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii                                                     15.000 zł

   Rozdział85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      104.470 zł

  Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań

  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii

  na terenie gminy i w całości pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

  napojów alkoholowych.

  Dział 852- Pomoc społeczna                                                                     2.822.660 zł

  Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                                   11.500 zł

  Są to wydatki związane z pobytem mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy

  Społecznej- odpłatność zaplanowano w wysokości 2.400 zł, różnicę stanowią

  środki własne gminy.

  Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

  Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                                1.990.257 zł

  Zadania w tym rozdziale obejmują:

  - wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz bieżące koszty związane z obsługą

    tego zadania, na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w

    wysokości 1.979.700 zł, różnicę stanowią środki własne gminy.

    Na wypłatę świadczeń przeznacza się kwotę 1.922.039 zł.

    Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

    pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                               9.500 zł

   Zadanie to w całości realizowane jest z dotacji celowej.

   Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

   społeczne.                                                                                                   348.600 zł 

   Ze środków własnych na realizację tego zadania przeznacza się kwotę

   65.100 zł, różnicę w kwocie 283.500 zł stanowią środki pochodzące z dotacji

   celowej otrzymanej z budżetu państwa.

   Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe                                                    101.300 zł

   Wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana jest ze środków

   własnych gminy.

   Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                          289.903 zł

   Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki przeznaczone na bieżące

   funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu, z tego:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od

       wynagrodzeń (zakłada się 3% wzrost wynagrodzeń)                            233.930 zł

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           12.254 zł

    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 4.416 zł

    - pozostałe wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem

      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( zakup energii, gazu, usług

      pocztowych, usług pocztowo – telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

      zwrot kosztów podróży dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup

 materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     zakup usług zdrowotnych, świadczenie usług opiekuńczych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS-u                              39.303 zł

     Na realizację w)w zadania otrzymaliśmy dotację celową w kwocie

     121.900 zł, różnicę stanowią środki własne gminy.

     Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                      71.600 zł

     z tego:

     - 5.000 zł planuje się przeznaczyć na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się

       w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności.

     - 66.600 zł przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach – na realizację

      tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 29.500 zł -

      różnicę stanowią środki własne gminy.

      Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                        115.945 zł

      Rozdział 85401 – świetlice szkolne                                                           115.162 zł                                                       

      Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem

      świetlic przy szkołach podstawowych na terenie gminy

      Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -      783 zł

      Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     413.270 zł

      Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                                  4.750 zł

      Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       1.020 zł

      Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                   307.500 zł

           Zadania w tym dziale obejmują:

      1. Wydatki bieżące                                                                                   297.500 zł

          - koszty oświetlenia ulicznego – zakup energii i konserwacja

            oświetlenia ulicznego.

      2. Wydatki majątkowe                                                                               10.000 zł

          Planuje się budowę nowych linii energetycznych – wg załącznika

          wydatków majątkowych.       

               

      Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej                                100.000 zł

      Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        154.215 zł

      Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                      99.950 zł

      Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (biblioteka w

      Kościelcu z filią w Dobrowie z przeznaczeniem na realizację zadań

      bieżących.)

      Rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                   54.265 zł

     Zadania w tym dziale obejmują:

     Zadania bieżące polegające na wspieraniu amatorskiego ruchu artystycznego

     na terenie gminy, utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej.

     Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym (organizacja dożynek itp.)

     Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                      144.760 zł

     Rozdział 92601 – Obiekty sportowe                                                         97.995 zł

     1. Wydatki bieżące:                                                                                  47.995 zł

     Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej (zakup energii

     gazu, sprzętu sportowego, środków czystości itp.)

     Z tytułu wynajmowania hali sportowej planuje się uzyskać dochody w 2008 roku

     w wysokości 33.000 zł.

     2. Wydatki majątkowe – wg. wykazu zadań majątkowych)                    50.000 zł

     Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             46.765 zł

     Zadania w tym rozdziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu sportowego, zakup nagród dla

        zawodników biorących udział w zawodach sportowych na terenie gminy

        oraz wydatki związane z organizacją imprez sportowych                     18.265 zł

     - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

        realizacji stowarzyszeniom                                                                     28.500 zł

    W budżecie gminy na 2008 rok nie planuje się wydatków związanych z

     naliczeniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

     ponieważ tut. Jednostka prowadzi cztery Szkoły Podstawowe oraz GOPS z których

     żadna nie zatrudnia powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty biorąc

     pod uwagę zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w związku z powyższym nie ma

     obowiązku naliczania składek.

 

 

     Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości  8.700 zł (§ 0690)

      W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

       - zakup nagród na gminną olimpiadę ekologiczną               -     1.000 zł

       - zakup worków i rękawic na akcję „sprzątanie świata”       -       500 zł

       - zakup materiału zadrzewieniowego                                    -    1.000 zł

        - transport materiału zadrzewieniowego                               -      200 zł

       - rekultywacja wysypiska śmieci w m.Daniszew                  -    9.700 zł

      zgodnie załącznikiem.

     Zadania inwestycyjne wyodrębniono w załączniku Nr 5 do projektu

      Uchwały Rady na kwotę 1.004.000 zł w dziale 010, 400,600, 900 i 926.

 

 

 

 

Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy Kościelec

 

                /-/Piotr Dura

 

Załączniki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (404kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (809kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2008-01-07 12:20:03
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2008-01-07 12:16:25
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2008-01-07 12:20:56
Ostatnia zmiana:2008-01-08 10:03:52
Ilość wyświetleń:1269
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij