Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych Gminy Kościelec przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w roku 2007 zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

,,Prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej”

 

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej do realizacji, w formie wsparcia zadania publicznego, mającego na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie aktywności ruchowej i kultury fizycznej w formie wspierania zadania

II. Rodzaj zadania

,,Prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej”

III. Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 15.12.2007r.

2. Dofinansowanie otrzyma maksymalnie 1 projekt

3. Zadanie powinno być wykonane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej w ciągu 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadania objętego konkursem – 10 000,00 zł

V.    Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie

3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

a) działające w tych sferach organizacje,

b) inne podmioty, określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania może być przeznaczona między innymi na:

- zakup sprzętu sportowego,

- wynagrodzenia trenerów, sędziów, instruktorów i pochodne od wynagrodzeń,

- opłaty związane ze zgłaszaniem zawodników, wpisowe za zawody,

- szkolenia zawodników.

- opiekę medyczną,

- transport,

- ubezpieczenia,

- zakup nagród rzeczowych,

- zakup niezbędnych materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.

5. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na:

- działalność gospodarczą,

- działalność polityczną,

- remonty budynków,

- zadania inwestycyjne,

- zakupy gruntów.

6. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych na realizację zadania.

VI.   Oferty i termin ich składania

1. Oferty należy składać do dnia 22 października 2007r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul Turecka 7/3 lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

2. Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).

3. Wzór oferty będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy Kościelec, ul Turecka 7/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem: Konkurs na realizację zadnia publicznego z zakresu pożytku publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ,,Prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej”.

5.  Nie będą przyjmowane oferty nadesłane drogą elektroniczną.

6. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok, oraz obowiązujący statut organizacji. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2.Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

3.Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Kościelec po zasięgnięciu opinii komisji powołanej   zarządzeniem Wójta.

4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) kompletność oferty,

b) zgodność merytoryczna oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

c) zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta,

d) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

e) realność wykonania zadania,

f) odbiorcy projektu,

g) koszty realizacji zadania (zasadność, efektywność, oszczędność).

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dodatkowych informacji na temat warunków uzyskania dotacji udziela Pani Maria Bartosik, tel. 063 2716 222 Urząd Gminy w Kościelcu, pok. Nr 21.

 

 

   W ó j t   G m i n y

 

              /-/Anna Strapagiel

Załączniki

wzór umowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2007-10-25 11:44:16
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2007-10-25 11:44:35
Ostatnia zmiana:2007-10-25 11:46:44
Ilość wyświetleń:1138

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij