Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Uchwała Budżetowa

Uchwała Nr III/17/06

Rady Gminy Kościelec

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na rok 2007

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości                          11.702.995,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami.                                                                                     2.499.220,00 zł

 

 

§ 2

 

1.    Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w wysokości                           11.502.995,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej.                                                                             2.499.220,00 zł

 

 

§ 3

 

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek   - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

§ 4

 

Ustala się wydatki na zadania majątkowe w wysokości 803.100,00 zł

       - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§  5

 

Ustala się dotacje z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury

w wysokości 91.900,00 zł.

 

 

§  6

 

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 8.500,00 zł.

 

 

§  7

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody             -  4.010,00 zł

2) wydatki                 -  3.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 

§  8

 

1. Ustala się dochody w kwocie 90.335,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.335 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

           

 

§  9

 

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł .

 

 

§ 10

 

Do uchwały dołącza się plan finansowy z zakresu zadań zleconych – zgodnie

z załącznikiem Nr 6 i 7.

 

 

§ 11

 

Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanie na rachunek budżetu państwa w wysokości 23.000,00 zł.

 

 

§  12

 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian:

1. Przenoszenie wydatków bieżących i na wynagrodzenia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Przenoszenie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu, nie więcej niż 10% planowanych wydatków na inwestycje.

3. Zaciągania zobowiązań z  tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest  niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną  kwotę 300.000,00 zł.

 

 

§ 13

 

Ustala się kwotę 100.000 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu.

 

 

§ 14

 

Ustala się sumę 300.000,00 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

§ 15

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2007-05-16 11:56:46
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2007-05-16 11:57:10
Ostatnia zmiana:2007-05-16 11:57:10
Ilość wyświetleń:1106
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij