Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej

Uzasadnienie do Uchwały Nr III(17)06 Rady Gminy Kościelec z dnia

29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec.

 

 

Poziom budżetu gminy Kościelec na 2007 rok uzależniony jest od realnych dochodów własnych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na realizację zadań bieżących, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

Przy opracowywaniu  budżetu gminy na 2007 rok posłużono się niektórymi założeniami i wskaźnikami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki w roku 2006 na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Gozdów.

 

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Kościelec na 2006 rok opracowano na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) i ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203 poz.1966)

2.    Informacji Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 roku (pismo Nr ST3-4820-25)2006)1892 o wysokości:

-    planowanego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-    planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

3.    Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 roku (pismo Nr FB.I-3.3010-28)06) o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W budżecie Gminy Kościelec przyjęto, że dochody w 2007 roku wyniosą 11.702.995,00 zł.

Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Nr X(69)99 Rady Gminy Kościelec w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Na dochody budżetu gminy składają się:

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.499.220,00 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna                       w kwocie      52.900,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            w kwocie        1.020,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna                                  w kwocie  2.445.300,00 zł

 

2.Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- podatek dochodowy od osób fizycznych              w kwocie  1.875.743,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych                w kwocie      46.500,00 zł

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,22% na rok 2007. W porównaniu do planu przyjętego na 2006 rok dochody z tego źródła będą wyższe o kwotę 591.924,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wskaźnik wzrostu 2% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006.

 

3.    Subwencja ogólna.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.262.434,00 zł

z tego:

- część oświatowa                     - 2.894.968,00 zł

- część wyrównawcza               - 2.228.661,00 zł

- część równoważąca                -    138.805,00 zł

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 rok, określony został na podstawie: wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006)2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 roku, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 r (rok szkolny 2005)2006) dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  do naliczenia planowanych na 2007 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie w roku 2006)2007 wg stanu na dzień 10 września nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

W budżecie roku 2006 subwencja na realizację zadań oświatowych wynosiła 2.771.853,00 zł.

 

4.Dotacje celowe z funduszy celowych lub ze środków specjalnych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie.

5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 266.800,00 zł, z tego:

   Dział 852 – Pomoc społeczna

   Rozdział 85214         - 164.400,00 zł

   Rozdział 85219         -   78.300,00 zł

   Rozdział 85295         -   24.100,00 zł

6.Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki obowiązujące w  roku 2006.

W związku z powyższym wpływy z w)w podatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006, z tego:

-   wpływy z podatku od nieruchomości                              - 820.000,00 zł

-   wpływy z podatku rolnego                                              -  80.800,00 zł

-   wpływy z podatku leśnego                                              -  24.500,00 zł

-    wpływy z podatku od środków transportowych             - 124.300,00 zł  

Biorąc pod  uwagę wykonanie planu dochodów za okres 9 m-cy 2006 roku z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto wskaźnik wzrostu w)w dochodów o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania  roku 2006. Wpływy z tego źródła zaplanowano w wysokości 69.000,00 zł

(Dział 756, rozdział 75616 § 0500)

Na poziomie niższym niż planowano na rok 2006 przyjęto dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2006 ponieważ zachodzi obawa, że plan zostanie nie wykonany w 100%. W związku z powyższym dochody z w)w źródła na rok 2007 planuje się w kwocie niższej tj. 5.000,00 zł

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej w roku 2006, wpływy z tego źródła na rok 2007 zaplanowano w kwocie 24.800,00 zł, przyjmując wskaźnik wzrostu 2% do przewidywanego wykonania roku 2006.

Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości  1.250,00 zł tj. o 650,00 zł wyższe niż zaplanowano na rok 2006.

Wpływy z tytułu  opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na poziomie planu przyjętego na rok 2006 tj.

w wysokości 90.335,00 zł, biorąc pod uwagę przewidywane roku 2006.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.

(dział 756, rozdział 75618 § 0490 np. dochody z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przyjmując wskaźnik wzrostu 2% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2006.

W roku 2007 nie planuje się dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej(Dział 756, rozdział 75619 § 0460) z uwagi na zakończenie budowy autostrady na terenie naszej gminy.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji gminnej planuje się w wysokości 350.000,00 zł (dział 010, rozdział 01010 § 0830, dział 400, rozdział 40002 § 0830) tj. w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie roku 2006 z uwagi na to, że w roku 2006 zwiększył się pobór wody w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy oraz poborem wody na potrzeby budowy autostrady.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dział 020, rozdział 02095 § 0750 zaplanowano w kwocie 220,00 zł (czynsz za obwody łowieckie).

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (Dział 700, rozdział 70005) dochody z tego źródła ulegną zmniejszeniu w porównaniu do roku 2006 i wynosić będą 85.903,00 zł, z tego:

-    wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości                                                                                                 - 4.500,00 zł

-    dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                          -     215,00 zł

(są to dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce oświetleniowej)

-    dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                              - 56.088,00 zł

(są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych

i lokali użytkowych)

-    wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                          - 25.000,00 zł

-    odsetki z tytułu nieterminowych wpłat                                                         -      100,00 zł

Z tytułu wynajmowania hali sportowej w m. Kościelec planuje się uzyskać dochody w kwocie 28.000 zł (Dział 926, rozdział 92601 § 0750).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 roku (pismo Nr FB.I-3.3010-28)06) w kwocie 23.000,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75011§ 2360 zaplanowano dochód w kwocie 1.150,00 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Pozostałe  dochody własne gminy z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat przyjęto do budżetu biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2006 i zakładając średnio wzrost o 2%.

 

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Kościelec na 2007 rok zaplanowano w wysokości 11.502.995,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych w kwocie 2.499.220,00 zł.

Plan wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono środki własne w wysokości 803.100,00 zł, co stanowi 6,98% planowanych wydatków ogółem. W ciągu roku planuje się że wydatki na realizację w)w zadań ulegną zwiększeniu z uwagi na pozyskanie dodatkowych funduszy z innych źródeł np. z funduszu ochrony gruntów rolnych z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych bądź też z funduszy pomocowych unii europejskiej.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna                                               w kwocie 52.900,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zadania w tym rozdziale obejmują między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami USC i ewidencją ludności w gminie oraz wydatki bieżące związane z kosztami obsługi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                             w kwocie   1.020,00 zł

Rozdział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                   w kwocie    2.445.300,00 zł

z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           kwocie 2.365.400,00 zł

z tego: 2.296.505,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i opłacenie składek, różnicę w kwocie 68.895,00 zł przeznacza się na koszty obsługi związane z realizacją w)w zadania.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.000,00 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne                                                                                           w kwocie 67.900,00 zł

W budżecie 2007 roku nie planuje się wydatków bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy Kościelec na 2007 rok przyjęto, że:

-         średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,9%

-         składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.                                                               100.616,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi                                                                                                                    98.500,00 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują:

1.      Wydatki bieżące                                                                                        48.500,00 zł

-    utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz

sieci kanalizacyjnej w m.Gozdów

2.   Wydatki majątkowe                                                                                   50.000,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w m.Gozdów – osiedle

Rozdział 01030 – Izby rolnicze                                                                          1.616,00 zł

-    wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność                                                              500,00 zł

Są to wydatki planowane w związku z opracowaniem ekspertyzy

meteorologicznej na wypadek wystąpienia na terenie gminy

klęski żywiołowej ( susza, powódz  itp.)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

gaz i wodę.                                                                                                     265.300,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i

hydroforni na terenie gminy (wydatki związane z poborem wody)

Dział 600 – Transport i łączność                                                                    598.000,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

1.      Wydatki bieżące                                                                                         65.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy i przeprawy

promowej w m. Waki.

2.      Wydatki majątkowe                                                                                  533.000,00 zł

z tego:

- na przebudowę dróg przeznacza się kwotę                                             530.000,00 zł

(zgodnie z załącznikiem dot. wykazu zadań majątkowych)

- budowa przystanku autobusowego w m.Trzęśniew                                   3.000,00 zł

- zakup sprzętu drogowego (katapiler)                                                       80.000,00 zł

- służącego do naprawy dróg dojazdowych do gruntów

rolnych na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                          155.260,00 zł

Zadania  w tym dziale obejmują:

1.      Wydatki bieżące związane z:

- obsługą geodezyjną nieruchomości gminy, zakupem map,

wyceną nieruchomości, opłatami sądowymi i notarialnymi

i innymi wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i

nieruchomościami na terenie gminy.

- bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących

mienie komunalne gminy Kościelec.

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                   - 80.000,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

Wydatki związane ze zmianą planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Dział 750 – Administracja publiczna                                                             2.179.424,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie                                                                 77.406,00 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie prowadzenia spraw USC i ewidencji ludności.

Dotacja celowa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego planowana jest w wysokości 52.900,00 zł, różnicę stanowią środki własne gminy.

Rozdział 75022 – Rady Gmin                                                                               79.760,00 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz diet dla radnych.

Rozdział  75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             1.959.673,00 z

Zadania w tym rozdziale obejmują:

1. Wydatki bieżące                                                                                           1.926.073,00 zł

   z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w

Urzędzie Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń                                     1.459.965,00 zł

w tym:

- na wypłatę nagród jubileuszowych przeznacza się kwotę                              34.300,00 zł

- wzrost w ciągu roku wydatków w związku z wypłatą dodatku

za staż pracy                                                                                                     1.120,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 93.922,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     41.757,00 zł

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (zakup

pocztowych, usług  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i

stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników,

szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów komputerowych,

zakup materiałów niezbędnych do bieżącego remontu pomieszczeń biurowych,

zakup energii, gazu, środków czystości i inne wydatki związane z prawidłowym

funkcjonowaniem Urzędu Gminy)                                                               330.429,00 zł

W budżecie na 2007 rok zakłada się 3% wzrost wynagrodzeń dla

pracowników Urzędu Gminy.

2. Wydatki majątkowe                                                                                         33.600,00 zł

- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                      18.045,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                             44.540,00 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z wpłatą gminy

na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego                                               6.660,00 zł

Wypłata wynagrodzeń dla sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy                    7.980,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu

służbowego (zakup paliwa, naprawy, składki ubezpieczeniowe, oraz

składki do Wielk.Ośrodka Kształ.i Studiów Sam.)                                             29.900,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa.                                                                                      1.020,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie                 1.020,00 zł

Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 55.242,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne                                                    54.742,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

1.Wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie

gminy, w tym:

- zakup paliwa do samochodów strażackich,

- zakup części zamiennych i remont w)w pojazdów,

- zakup umundurowania dla członków OSP,

- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,

- bieżące remonty pomieszczeń (budynków) w których znajduje się sprzęt

- przeciwpożarowy i odbywają się szkolenia członków OSP

- wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych

oraz wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich.

Rozdział 7514 – Obrona cywilna                                                                    500,00 zł Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu OC

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem.                                                                                       51.500,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych ( wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkasowanie podatków, zakup druków, materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                                              11.000,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

- spłatę odsetek od  pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji

sanitarnej w m. Gozdów

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych

na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                            50.000,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Dział 801 – Oświat i wychowanie                                                                 4.077.250,00 zł

z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe                                                           2.876.564,00 zł

Rozdział 80103 -  Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych                                                                                                   218.461,00 zł

Rozdział 80110 -  Gimnazja                                                                             767.871,00 zł

Rozdział 80113 -  Dowożenie uczniów do szkół                                               163.851,00 zł

Rozdział 80146 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             20.684,00 zł

(roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą

2.068.400 zł x 1%= 20.684 zł)

Rozdział 80195 -  Pozostała działalność                                                          29.819,00 zł

(są to wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów)

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie dotyczą bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy, na bieżące remonty szkół przeznacza się kwotę 56.106,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 56.500,00 zł, z tego:

- 50.000,00 zł planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie budowy stołówki przy

  Zespole Szkół w Kościelcu,

- 6.500 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                             90.335,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii                                                          15.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                            75.335,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie gminy i w całości pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                         3.079.940,00 zł

Rozdział 85212  - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                        2.365.400,00 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują:

- wpłatę świadczeń rodzinnych, oraz bieżące koszty związane z obsługą

  tego zadania  i w całości planuje się je realizować z dotacji celowej otrzymanej

  z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                     12.000,00 zł

Zadanie to w całości realizowane jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne                                                                                                             300.300,00

Ze środków własnych na realizację tego zadania przeznacza się kwotę

68.000,00 zł, różnicę stanowią środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej

z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                           109.635,00 zł

Zadanie to w całości realizowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                   214.350,00 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od

  wynagrodzeń (zakłada się 3% wzrost wynagrodzeń)                                      165.379,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    10.290,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     3.160,00,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem

   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( zakup energii, gazu, usług

   pocztowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zwrot

   kosztów podróży dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup

   materiałów papierniczych do  sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-

   kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i

   licencji, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałe wydatki bieżące

   niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS-u)                                   35.521,00 zł

  Na realizację tego zadania przeznacza się środki własne w wysokości

  136.050,00 zł, różnicę stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze           17.955,00 zł

 Na realizację w)w zadania planuje się przeznaczyć środki własne w

 wysokości 12.595,00 zł. Odpłatność z tytułu wykonywanych usług planuje 

 się w wysokości                                                                                                     5.400,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                               60.300,00 zł

Są to środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach.

Na realizację w)w zadania z własnych środków przeznacza się kwotę

w wysokości  36.200,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                 102.568,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych na terenie gminy jak również wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w kwocie 675,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                376.640,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                                            4.640,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                  7.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                              365.000,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące                                                                                              265.000,00 zł

- koszty oświetlenia ulicznego – zakup energii i konserwacja

  oświetlenia ulicznego                                                                     

2. Wydatki majątkowe                                                                                        100.000,00 zł

    Planuje się budowę nowych linii energetycznych -

    wg załącznika dot. wydatków majatkowych).      

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                   131.900,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                                 91.900,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (biblioteka

w Kościelcu z filią w Dobrowie z przeznaczeniem na realizację

zadań bieżących)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                              40.000,00 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

Zadania bieżące polegające na  wspieraniu amatorskiego ruchu artystycznego na terenie gminy, utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej.

Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym (organizacja dożynek itp.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                     97.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe                                                                     77.000,00 zł

1. Wydatki bieżące                                                                                                47.000,00 zł

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej

( zakup energii, gazu, sprzętu sportowego, środków czystości itp.)

Z tytułu wynajmowania hali sportowej planuje się uzyskać dochody

w wysokości 28.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (budowa boiska w m.Dobrów)                            30.000,00 zł Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         20.000,00 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu sportowego, zakup nagród

  dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych na terenie gminy

  oraz wydatki związane z finansowaniem imprez sportowych                          11.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych

  do realizacji stowarzyszeniom                                                                            8.500,00 zł

W budżecie gminy na 2007 rok nie zaplanowano wydatków związanych z naliczeniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ tut. jednostka prowadzi cztery Szkoły Podstawowe  oraz GOPS z których żadna nie zatrudnia powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty biorąc pod uwagę zatrudnienie  osób niepełnosprawnych, związku z powyższym nie ma obowiązku naliczania składek.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2006 ustala się w kwocie  4.010,00 zł - są to planowane wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i odsetki.

 W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

 - organizacja olimpiad ekologicznych                                                               - 1.000,00 zł

   ( zakup nagród dla uczestników)

 - zakup materiału zadrzewieniowego oraz transport                                        -  2.000,00 zł

 - wydatki związane z prowadzeniem akcji pn.

   sprzątanie świata (zakup worków i rękawic)                                                  -     300,00 zł

Zadania inwestycyjne wyodrębniono w załączniku Nr 4 do projektu Uchwały Rady na kwotę 803.100,00 zł w dziale 010, 600 ,750,801,900 i 926

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

 

/-/ Piotr Dura

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2007-05-16 11:55:52
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2007-05-16 11:57:10
Ostatnia zmiana:2007-05-16 11:57:10
Ilość wyświetleń:938

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij