Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Plan dochodów (tekst ujednolicony)

Plan dochodów

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

68 552,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

33 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

30 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

35 552,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35 552,00

020

 

 

Leśnictwo

220,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

220,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

220,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

325 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

325 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

320 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

5 000,00

600

 

 

Transport i łączność

85 800,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

85 800,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

85 800,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

83 794,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

83 794,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

7 852,00

 

 

0740

Wpływy z dywidend

215,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 627,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

25 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

100,00

750

 

 

Administracja publiczna

71 050,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

54 050,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 900,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 150,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

17 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

12 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 500,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 020,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 020,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 020,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 231,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

2 231,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 231,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 189 557,43

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 240,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 140,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

587 000,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

540 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

5 800,00

 

 

0330

Podatek leśny

15 500,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

24 300,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

200,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 200,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

576 388,43

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

307 138,43

 

 

0320

Podatek rolny

75 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

9 000,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

105 000,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

5 000,00

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

500,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

1 250,00

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

1 700,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

69 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

800,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

129 030,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

32 395,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

90 335,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

6 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 894 899,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 848 399,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

46 500,00

758

 

 

Różne rozliczenia

5 263 934,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 896 718,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 896 718,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 228 661,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 228 661,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

138 555,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

138 555,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

39 962,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

15 650,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

600,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 050,00

 

80110

 

Gimnazja

600,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

600,00

 

80195

 

Pozostała działalność

23 712,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

23 712,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 678 972,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

2 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

2 000,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 294 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 294 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 800,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 800,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

248 132,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

67 054,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

181 078,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

78 800,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

500,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78 300,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 400,00

 

 

0830

Wpływy z usług

5 400,00

 

85295

 

Pozostała działalność

41 840,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

41 840,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

143 093,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

143 093,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

143 093,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 250,00

 

92195

 

Pozostała działalność

6 250,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2 250,00

 

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

4 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

28 000,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

28 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

28 000,00

 

11 987 435,43

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2007-05-16 11:55:08
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2007-05-16 11:57:10
Ostatnia zmiana:2007-09-11 11:17:34
Ilość wyświetleń:1083
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij