Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Plan wydatków (tekst ujednolicony)

Plan wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

176 168,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

138 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

140,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

850,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4260

Zakup energii

10 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 890,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 800,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 500,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

2 000,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

4 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

300,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

95 000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

1 616,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 616,00

 

01095

 

Pozostała działalność

36 052,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,61

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14,26

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

582,21

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

34 854,92

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

680 300,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

680 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 500,00

 

 

4260

Zakup energii

50 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

38 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 500,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

32 000,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

30 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

300,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

230 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

239 000,00

600

 

 

Transport i łączność

837 800,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

837 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

130 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

639 800,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

110 499,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

110 499,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 503,00

 

 

4260

Zakup energii

39 200,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

22 026,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 550,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

370,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

13 450,00

710

 

 

Działalność usługowa

47 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

47 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 185 409,44

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

77 406,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 069,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 458,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 194,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 112,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

50,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

790,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

877,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 456,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5 000,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

84 010,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

75 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 660,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

30,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 120,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 964 402,44

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 473,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 231 341,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

94 722,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

227 868,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

30 914,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

41 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

116 500,00

 

 

4260

Zakup energii

29 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 880,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

44 036,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

7 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

29 176,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 800,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

12 200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 757,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 000,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

1 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 235,44

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

8 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10 400,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 600,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15 045,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

715,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 530,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 800,00

 

75095

 

Pozostała działalność

44 546,00

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

6 666,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 980,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 800,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 020,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 020,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

147,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

852,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

67 473,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

66 973,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 470,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 389,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 057,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

911,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 605,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 541,00

 

75414

 

Obrona cywilna

500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

51 500,00

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

51 500,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

50 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

11 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

11 000,00

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

1 000,00

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

10 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

50 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

50 000,00

 

 

4810

Rezerwy

50 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 147 428,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 898 269,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

154 424,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 807 757,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

141 108,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

363 962,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

50 812,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 668,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

118 783,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 070,00

 

 

4260

Zakup energii

72 276,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

11 456,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 068,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

10 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 696,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 110,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

107 808,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 763,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

458,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 350,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 500,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

224 711,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16 217,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

148 032,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 370,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 605,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 423,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

196,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 610,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

362,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 896,00

 

80110

 

Gimnazja

786 382,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

45 793,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

500 875,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

42 490,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

104 729,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 263,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

450,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

 

4260

Zakup energii

25 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

357,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

2 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

300,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31 825,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 200,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

163 851,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 984,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

543,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22 148,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 570,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

101 706,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 900,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20 684,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 684,00

 

80195

 

Pozostała działalność

53 531,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 712,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29 819,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

90 335,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

15 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75 335,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 115,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 220,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 052 462,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

10 500,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

10 500,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 306 263,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

700,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 218 205,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 705,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 317,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 120,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 103,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 933,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 600,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 580,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 400,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 800,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 800,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

311 732,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

311 732,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

93 422,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

93 422,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

220 750,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 444,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

145 440,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 306,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28 124,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 815,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

614,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 910,00

 

 

4260

Zakup energii

2 684,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 778,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

2 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 395,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

280,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 160,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17 955,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

457,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 773,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

377,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 348,00

 

85295

 

Pozostała działalność

83 040,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

78 040,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

252 302,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

106 084,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 250,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 512,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 867,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 927,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 076,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 132,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

372,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 948,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

145 543,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

123 170,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

22 373,00

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

675,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

675,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

355 640,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

4 640,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 040,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

350 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

 

 

4260

Zakup energii

183 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

64 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

153 150,00

 

92116

 

Biblioteki

91 900,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

91 900,00

 

92195

 

Pozostała działalność

61 250,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 800,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 250,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

98 000,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

65 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4260

Zakup energii

23 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 300,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1 200,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 500,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

5 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

33 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

 

 

 

12 367 486,44

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2007-05-16 11:54:15
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2007-05-16 11:57:10
Ostatnia zmiana:2007-09-11 11:22:58
Ilość wyświetleń:1097
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij