Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Nr II/15/2006 wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr II/15/06

Rady Gminy Kościelec

z dnia 5 grudnia 2006 roku 2006 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwalą Nr XXXVIII/274/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 roku,

- Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 czerwca 2006 roku

- Uchwałą Nr XL/287/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą nr XLI/289/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 11/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 14/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 27/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 31/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2006 roku W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,

- Zarządzeniem Nr 33/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,     

- Zarządzeniem Nr 37/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,

- Zarządzeniem Nr 39/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok        

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 66.596  zł tj. do kwoty  11.883.963 zł

2. W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa  się wydatki o kwotę 66.596  zł tj. do kwoty  12.421.615 zł

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66.596 zł w następujących pozycjach:

zadania własne                                             

Dział 010, rozdział 01010 § 0830      o kwotę       23.500 zł      kw.po zm.          388.003 zł

Dział 756, rozdział 75615 § 0340      o kwotę         7.200 zł      kw.po zm.            24.700 zł

Dział 756, rozdział 75616 § 0330      o kwotę         2.650 zł      kw.po zm.              8.904 zł

Dział 756, rozdział 75616 § 0500      o kwotę         2.300 zł      kw.po zm.            47.300 zł

Dział 758, rozdział 75801 § 2920      o kwotę       12.237 zł      kw.po zm.       2.784.090 zł

Dział 758, rozdział 75802 § 2750      o kwotę       18.709 zł      kw.po zm.            18.709 zł

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a)       zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 66.596 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 750, rozdział 75023 § 3020      o kwotę             329 zł        kw.po zm.          14.961 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4010      o kwotę        43.238 zł        kw.po zm.     1.185.456 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4110      o kwotę          7.432 zł        kw.po zm         216.440 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4120      o kwotę          1.060 zł        kw.po zm.          31.509 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210      o kwotę        11.837 zł        kw.po zm.        154.389 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4280      o kwotę             150 zł        kw.po zm             3.380 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4410      o kwotę             250 zł        kw.po zm.            1.355 zł

Dział 854, rozdział 85415 § 3240      o kwotę          2.300 zł        kw.po zm.        195.952 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę11.185 zł  w następujących pozycjach:

zadania własne:

Dział 750, rozdział 75022 § 3030        o kwotę          1.000 zł    kw.po zm.           69.710 zł

Dział 754, rozdział 75414 § 4210        o kwotę          1.900 zł    kw.po zm.                  0

Dział 801, rozdział 80101 § 4270        o kwotę         1.000 zł     kw.po zm.           24.610 zł     

Dział 801, rozdział 80101 § 4300        o kwotę         1.000 zł     kw.po zm            54.166 zł

Dział 801, rozdział 80103 § 4210        o kwotę              70 zł     kw.po zm                   90 zł         

Dział 801, rozdział 80103 § 4300        o kwotę              70 zł     kw.po zm                 280 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4210       o kwotę            645 zł      kw.po zm            11.996 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 3020        o kwotę         5.500 zł     kw.po zm.             6.580 zł

zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.185zł  w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 750, rozdział 75022 § 4210       o kwotę        1.000 zł    kw.po zm.               5.960 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4210       o kwotę        1.700 zł    kw.po zm.             80.550 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4270       o kwotę           200 zł    kw.po zm.               6.350 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210       o kwotę        1,780 zł    kw.po zm            156.169 zł

Dział 801, rozdział 80103 § 4240       o kwotę           140 zł    kw.po zm.               1.490 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4410       o kwotę           865 zł    kw.po zm.               2.220 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 4010       o kwotę         5.300 zł    kw.po zm.            84.300 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 4110       o kwotę            200 zł    kw.po zm.            16.530 zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki majątkowe dokonuje się następujące zmiany:

zmniejsza się wydatki

Dział 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 1.000 zł (budowa boiska w Dobrowie na gruntach gminnych)

zwiększa się wydatki

Dział 801, rozdział 80101 § 6050 o kwotę 1.000 zł (opracowanie projektu na budowę stołówki i przedszkola przy Zespole Szkół Podstawowych w Kościelcu)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Kościelcu Nr II/15/06 z dnia 05.12.2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

 

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dotyczącego dochodów dokonano następujących zwiększeń:

Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 66.596 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne

- w rozdziale 01010 § 0830 o kwotę 23.500 zł (planuje się dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji gminnej)

- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 7.200 zł (wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

- w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 2.650 zł ( wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych)

- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 2.300 zł

- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 12.237 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 08.11.2006 roku (nr pisma ST5-4822-22g/2006) w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej.

- w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 18.709 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 (nr pisma ST3-4822-1/2006) w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy.

 

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków dokonano następujących zmian:

Wydatki budżetu Gminy zwiększa się ogółem o kwotę 66.596 zł.

W zakresie planowanych wydatków budżetu Gminy dokonuje się następujące zmiany:

- 329 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 3020 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników obsługi za odzież ochronną.

- 43.238 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony oraz na nagrody dla pracowników Urzędu.

- 8.492 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4110 i 4120 (pochodne od wynagrodzeń)

- 12.237 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 oraz w rozdziale 80110 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy.

- 2.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.(Dział 854, rozdział 85415 § 3240)

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

Plan wydatków budżetu Gminy Kościelec po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będzie ogółem 12.421.615 zł.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-12-22 12:29:00
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-12-22 12:31:00
Ostatnia zmiana:2006-12-22 12:31:00
Ilość wyświetleń:926
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij