Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Nr 39/2006 wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 39/2006

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżń. zm.) oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) i § 13 Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwalą Nr XXXVIII/274/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XL/287/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 września 2006 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwałą Nr XLI/289/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 11/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

 - Zarządzeniem Nr 14/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

- Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

- Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Zarządzeniem Nr 31/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,

- Zarządzeniem Nr 33/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 37/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1.    W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 93.972 zł tj. do kwoty 11.817.367 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 87.100 zł tj. do kwoty 2.449.825 zł

2.    W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 93.972 zł tj. do kwoty 12.355.019 zł

a) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 87.100 tj. do kwoty 2.449.825 zł.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 93.972 zł w następujących pozycjach:

     zadania zlecone

Dział 852, rozdział 85212 § 2010            o kwotę      87.100 zł        

     zadania własne

Dział 801, rozdział 80101 § 2030            o kwotę           162 zł     

Dział 801, rozdział 80195 § 2030            o kwotę           816 zł     

Dział 852, rozdział 85214 § 2030            o kwotę        5.894 zł     

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 93.972 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 852, rozdział 85212 § 3110          o kwotę             87.100 zł            

zadania własne

Dział 801, rozdział 80101 § 3260          o kwotę                  162 zł        

Dział 801, rozdział 80195 § 3020          o kwotę                  816 zł           

Dział 852, rozdział 85214 § 3110          o kwotę               5.894 zł          

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  5.254 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 4170          o kwotę             148 zł         

Dział 751, rozdział 75109 § 4110          o kwotę               49 zł         

Dział 751, rozdział 75109 § 4120          o kwotę                 3 zł       

Dział 751, rozdział 75109 § 4210          o kwotę               73 zł        

zadania własne

Dział 750, rozdział 75011 § 4210           o kwotę              15 zł            

Dział 750, rozdział 75022 § 3030           o kwotę            190 zł           

Dział 750, rozdział 75022 § 4300           o kwotę            810 zł           

Dział 750, rozdział 75023 § 4270           o kwotę         1.000 zł            

Dział 750, rozdział 75023 § 4440           o kwotę         2.396 zł           

Dział 852, rozdział 85228 § 4170           o kwotę            570 zł           

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.254 zł w następujących pozycjach: 

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 4410         o kwotę              273 zł       

zadania własne:

Dział 750, rozdział 75011 § 4440         o kwotę                15 zł        

Dział 750, rozdział 75022 § 4210         o kwotę           1.000 zł      

Dział 750, rozdział 75023 § 3020         o kwotę           1.896 zł        

Dział 750, rozdział 75023 § 4430         o kwotę              500 zł        

Dział 750, rozdział 75095 § 4300         o kwotę           1.000 zł        

Dział 852, rozdział 85219 § 4440         o kwotę              570 zł       

5. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym plan finansowy w zakresie zadań zleconych dokonuje się następujące zmiany:

zwiększa się dochody

Dział 852, rozdział 85212 § 2010         o kwotę         87.100 zł

zwiększa się wydatki

Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 87.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Anna Strapagiel

 

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Nr 39/2006 z dnia 21.11.2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok.

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujące zmiany:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 93.972  zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 855 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 § 2010 o kwotę 87.100 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.11.2006 roku (nr pisma FB.I.-4.3011-648)06) oraz z dnia 14.11.2006 roku (nr pisma FB.I-3.3011-648/06 w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

zadania własne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 § 2030 o kwotę 162 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2006 roku (Nr pisma FB.I-3.3011-684/06) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla  uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym  2006/2007.

Rozdział 80195 § 2030 o kwotę 816 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.11.2006 roku (Nr pisma FB.I-3.3011-692/06) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 § 2030 o kwotę 5.894 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2006 roku (nr pisma FB.I-4.3011-752/06) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań zleconych oraz własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

Plan wydatków budżetu Gminy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będzie 12.355.019 zł, w tym na realizację zadań zleconych 2.449.825 zł.

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Anna Strapagiel

 

Metadane

Źródło informacji:FN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-12-19 13:28:09
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-12-19 13:29:00
Ostatnia zmiana:2006-12-19 13:29:00
Ilość wyświetleń:918
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij