Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Nr 37/2006 wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 37/2006

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 6 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) i § 13 Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwalą Nr XXXVIII/274/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XL/287/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwałą Nr XLI/289/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  - Zarządzeniem Nr 11/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

  - Zarządzeniem Nr 14/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

  - Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 - Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

 - Zarządzeniem Nr 31/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,

 - Zarządzeniem Nr 33/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1.    W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 503.753 zł tj. do kwoty 11.723.395 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 377.156 zł tj. do kwoty 2.362.725 

2.    W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 503.753 zł tj. do kwoty 12.261.047 zł

a) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 377.156 tj. do kwoty 2.362.725 zł.

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 503.753 zł w następujących pozycjach:

     zadania zlecone

     Dział 010, rozdział 01095 § 2010           o kwotę      22.977 zł        kw.po zm.          22.977 zł

     Dział 852, rozdział 85212 § 2010           o kwotę      82.700 zł        kw.po zm.     1.912.713 zł

     Dział 852, rozdział 85278 § 2010           o kwotę    271.479 zł        kw.po zm.        271.479 zł

     zadania własne

     Dział 801, rozdział 80101 § 2030            o kwotę        7.310 zł       kw.po zm.         11.660 zł

     Dział 801, rozdział 80195 § 2030            o kwotę           100 zł       kw.po zm.           4.132 zł

     Dział 852, rozdział 85214 § 2030            o kwotę        3.643 zł       kw.po zm.       165.777 zł

     Dział 854, rozdział 85415 § 2030            o kwotę    115.544 zł       kw.po zm        192.652 zł

4.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 503.753 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 010, rozdział 01095 § 4210          o kwotę                  451 zł     kw.po zm               451 zł

Dział 010, rozdział 01095 § 4430          o kwotę             22.526 zł     kw.po zm          22.526 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 3110          o kwotę             80.291 zł     kw.po zm     1.834.057 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 4010          o kwotę               2.000 zł     kw.po zm.         32.804 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 4110          o kwotę                  361 zł     kw.po zm.         29.973 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 4120          o kwotę                    48 zł     kw.po zm.              847 zł

Dział 852, rozdział 85278 § 3110          o kwotę           271.479 zł     kw.po zm.       271.479 zł

zadania własne

Dział 801, rozdział 80101 § 4010          o kwotę               6.094 zł     kw.po zm      1.611.460 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4110          o kwotę               1.067 zł     kw.po zm         330.691 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4120          o kwotę                  149 zł     kw.po zm           45.039 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4170          o kwotę                  100 zł     kw.po zm                400 zł

Dział 852, rozdział 85214 § 3110          o kwotę               3.643 zł     kw.po zm.        232.767 zł

Dział 854, rozdział 85415 § 3240          o kwotę           115.544 zł     kw.po zm.        193.652 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  24.565 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 4300          o kwotę             645 zł         kw.po zm.          1.274 zł

zadania własne

Dział 750, rozdział 75023 § 4210           o kwotę         3.620 zł         kw.po zm.      182.910 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4040           o kwotę       12.100 zł         kw.po zm.      130.090 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210           o kwotę         8.200 zł         kw.po zm.      142.552 zł

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24.565 zł w następujących pozycjach: 

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 4210         o kwotę              645 zł         kw.po zm.          3.504 zł

zadania własne:

Dział 750, rozdział 75095 § 4430         o kwotę           3.620 zł         kw.po zm.          3.979 zł          

Dział 801, rozdział 80110 § 4300         o kwotę              300 zł         kw.po zm           2.043 zł

Dział 801, rozdział 80113 § 4300         o kwotę         20.000 zł         kw.po zm.        85.000 zł   

5. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym plan finansowy w zakresie zadań zleconych dokonuje się następujące zmiany:

zwiększa się dochody

Dział 010, rozdział 01095 § 2010          o kwotę      22.977 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 2010          o kwotę      82.700 zł

Dział 852, rozdział 85278 § 2010          o kwotę   271. 479 zł

zwiększa się wydatki

Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 22.977 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 82.700 zł z przeznaczeniem  na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85278 o kwotę 271.479 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą w 2006 roku.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/ Anna Strapagiel

 

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Nr 37/2006 z dnia 06.11.2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok.

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Kościelec ogółem o kwotę 503.753 zł, z tego:

zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010195 § 2010 o kwotę 22.977 zł.

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (Nr pisma FB.I-3.3011-654/06 z dnia 27.10.2006r.) w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2006 rok z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 § 2010 o kwotę 82.700 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (Nr pisma FB.I-4.3011-648/06 z dnia 06.11.2006r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2006 rok z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85278 § 2010 o kwotę 271.479 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (Nr pisma FB.I-3.3011-681/06 z dnia 25.10.2006r.) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

zadania własne

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 § 2030 o kwotę 7.310 zł

-   zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (Nr pisma FB.I-3.3011-620/06 z dnia 27.10.2006r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenie od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Rozdział 80195 § 2030 o kwotę 100 zł.

-   zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (Nr pisma FB.I-3.3011-679/06 z dnia 27.10.2006r.) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 § 2030 o kwotę 3.643 zł

-   zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (Nr pisma FB.I-4.3011-675/06 z dnia 02.11.2006r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 § 2030 o kwotę 115.544 zł

-   zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (Nr pisma FB.I-3.3011-676/06 z dnia 25.10.2006r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

Plan wydatków budżetu Gminy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będzie 12.261.047 zł, w tym na realizację zadań zleconych 2.362.725 zł.

 

Metadane

Źródło informacji:FN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-12-19 13:26:57
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-12-19 13:29:00
Ostatnia zmiana:2006-12-19 13:29:00
Ilość wyświetleń:1175
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij