Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2006 wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 33/2006

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 29 września 2006 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżń. zm.) oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) i § 13 Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwalą Nr XXXVIII/274/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XL/287/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 - Zarządzeniem Nr 11/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

 - Zarządzeniem Nr 14/206 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

 - Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 - Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

 - Zarządzeniem Nr 31/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 124.311 zł tj.do kwoty

10.984.192 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 116.028 zł tj. do kwoty 1.818.969 zł

2.    W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 124.311 zł tj. do kwoty 11.521.844 zł

a) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 116.028 tj. do kwoty 1.818.969 zł.

3.    W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 124.311 zł w następujących pozycjach:

     zadania zlecone

     Dział 751, rozdział 75109 § 2010            o kwotę     20.128 zł       kw.po zm.        23.238 zł

     Dział 852, rozdział 85212 § 2010            o kwotę     95.900 zł       kw.po zm.   1.663.413 zł

     zadania własne

     Dział 852, rozdział 85214 § 2030            o kwotę        8.283 zł       kw.po zm.      162.134 zł      

4.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 124.311 zł w następujących pozycjach:

               zadania zlecone

               Dział 751, rozdział 75109 § 3030           o kwotę     11.300 zł             kw.po zm.         13.535 zł

               Dział 751, rozdział 75109 § 4110           o kwotę          690 zł             kw.po zm               736 zł

               Dział 751, rozdział 75109 § 4120           o kwotę            93 zł             kw.po zm.              100 zł

               Dział 751, rozdział 75109 § 4170           o kwotę       3.820 zł             kw.po zm.           4.089 zł

               Dział 751, rozdział 75109 § 4210           o kwotę       2.306 zł             kw.po zm.           2.859 zł

               Dział 751, rozdział 75109 § 4300           o kwotę       1.919 zł             kw.po zm.           1.919 zł

               Dział 852, rozdział 85212 § 3110           o kwotę     93.023 zł            kw.po zm.    1.592.016 zł

               Dział 852, rozdział 85212 § 4210           o kwotę       2.572 zł            kw.po zm.           5.675 zł

               Dział 852, rozdział 85212 § 4270           o kwotę          305 zł            kw.po zm.              305 zł

               zadania własne

               Dział 852, rozdział 85214 § 3110           o kwotę     8.283 zł               kw.po zm.       229.124 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30.323 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 010, rozdział 01010 § 4270           o kwotę         5.000 zł           kw.po zm.        90.000 zł

Dział 010, rozdział 01010 § 4430           o kwotę         2.000 zł           kw.po zm.          3.000 zł

Dział 010, rozdział 01010 § 4530           o kwotę         3.000 zł           kw.po zm.        30.200 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 3020           o kwotę         7.134 zł           kw.po zm.        12.736 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4300           o kwotę       10.000 zł           kw.po zm.      108.600 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4300           o kwotę         3.150 zł           kw.po zm.          2.350 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210          o kwotę                 1 zł            kw.po zm.     147.400 zł     

Dział 854, rozdział 85446 § 4300           o kwotę              38 zł            kw.po zm.            752 zł    

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.323 zł w następujących pozycjach:

zadania własne:

Dział 010, rozdział 01010 § 4210            o kwotę        7.000 zł           kw.po zm.       32.600 zł

Dział 010, rozdział 01010 § 4300            o kwotę        3.000 zł           kw.po zm.       12.100 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4040            o kwotę        5.920 zł           kw.po zm.       91.055 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4110            o kwotę        1.069 zł           kw.po zm      209.008 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4120            o kwotę           145 zł           kw.po zm.       30.449 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4210            o kwotę      10.000 zł           kw.po zm.     166.530 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4270            o kwotę        3.150 zł           kw.po zm.         6.150 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4170            o kwotę               1 zł           kw.po zm.         2.031 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 4300            o kwotę             38 zł           kw.po zm.            760 zł 

 

 

§ 2

5. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym plan finansowy w zakresie zadań zleconych dokonuje się następujące zmiany:

zwiększa się dochody

             Dział 751, rozdział 75109 § 2010 o kwotę   20.128 zł

             Dział 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę   95.900 zł

zwiększa się wydatki

             Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 20.128 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do rady Gminy.

             Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 95.900  

z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wypłat świadczeń rodzinnych.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/ Anna Strapagiel

 

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Nr 33/2006 z dnia 29.09.2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok.

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujące zmiany:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 124.311 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75109 § 2010 o kwotę 20.128 zł.

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie (nr pisma DKN-790-10/06 z dnia 27.09.06) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

Dział 855 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 § 2010 o kwotę 95.900 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.09.2006 roku (nr pisma FB.I.-3.3011-597/06) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

zadania własne

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 § 2030 o kwotę 8.283 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.09.2006 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (nr pisma FB.I.-3.3011-599/06).

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/ Anna Strapagiel

 

 

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 33/2006 Wójta Gminy Kościelec

z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie Gminy Kościelec na  rok 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

 (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

WYDATKI

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

750

75011

2010

52.900

750

75011

 

52.900

 

 

 

 

 

 

4010

41.686

 

 

 

 

 

 

4040

3.343

 

 

 

 

 

 

4110

6.768

 

 

 

 

 

 

4120

1.103

751

75101

2010

1.020

751

75101

 

1.020

 

 

 

 

 

 

4110

147

 

 

 

 

 

 

4120

20

 

 

 

 

 

 

4170

853

751

75109

2010

23.238

751

75109

 

23.238

 

 

 

 

 

 

3030

13,535

 

 

 

 

 

 

4110

736

 

 

 

 

 

 

4120

100

 

 

 

 

 

 

4170

4,089

 

 

 

 

 

 

4210

2,859

 

 

 

 

 

 

4300

1,919

754

75414

2010

2.900

754

75414

 

2.900

 

 

 

 

 

 

4210

2.900

852

85212

2010

1,663,413

852

85212

 

1,663,413

 

 

 

 

 

 

3110

1,592,016

 

 

 

 

 

 

4010

30.804

 

 

 

 

 

 

4040

1.770

 

 

 

 

 

 

4110

29.612

 

 

 

 

 

 

4120

799

 

 

 

 

 

 

4210

5,675

 

 

 

 

 

 

4270

305

 

 

 

 

 

 

4300

2.090

 

 

 

 

 

 

4410

342

 

85213

2010

8.998

852

85213

 

8.998

 

 

 

 

 

 

4130

8.998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85214

2010

66.500

852

85214

 

66.500

 

 

 

 

 

 

3110

66.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,818,969

 

 

 

1,818,969

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/ Anna Strapagiel

 

 

Metadane

Źródło informacji:FN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-10-11 11:34:50
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-10-11 11:35:40
Ostatnia zmiana:2006-10-11 11:35:40
Ilość wyświetleń:920
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij