Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Nr 27/2006 wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 27/2006

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 7 sierpnia 2006 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) i § 13 Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok zarządza się, co następuje:

 

 

 

§  1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV(251)05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie chwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI(262)06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwałą Nr XXXVII(267)06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwalą Nr XXXVIII(274)06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXIX(278)06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 11)06 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Zarządzeniem Nr 14)06 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

- Zarządzenie Nr 24)06 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1.    W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 91.111 zł tj. do kwoty 10.669.899 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 91.111 zł tj. do kwoty 1.547.941 zł

2.    W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 91.111 zł tj. do kwoty  11.207.551 zł

a) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 91.111 zł tj. do kwoty 1.547.941 zł.

3.    W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV(251)05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 13.002 zł w następujących pozycjach:

     zadania zlecone

     Dział 852, rozdział 85213 § 2010            o kwotę       3.002 zł       kw. po zm.          8.998 zł

     Dział 852, rozdział 85214 § 2010            o kwotę     10.000 zł       kw. po zm.        66.500 zł

     b) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 104.113 zł w następujących pozycjach:

     zadania zlecone

     Dział 852, rozdział 85212 § 2010            o kwotę     104.113 zł     kw. po zm.  1.412.513 zł

4.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV(251)05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 13.002 zł w następujących pozycjach:

   zadania zlecone

   Dział 852, rozdział 85213 § 4130       o kwotę      3.002 zł   kwota po zm.           8.998 zł

   Dział 852, rozdział 85214 § 3110       o kwotę    10.000 zł    kwota po zm.        66.500 zł

b)zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 104.113 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 852, rozdział 85212 § 3110    o kwotę        104.113 zł   kw. po zm.   1.343.993 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  9.550 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 852, rozdział 85212 § 4210        o kwotę          200 zł    kw. po zm.          3.103 zł

zadania własne

Dział 801, rozdział 80101 § 3240        o kwotę            4.350 zł    kw. po zm.              0

Dział 900, rozdział 90015 § 4270        o kwotę            5.000 zł    kw. po zm.        59.000 zł 

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  9.550 zł w następujących pozycjach: 

zadania zlecone

Dział 852, rozdział 85212 § 4410       o kwotę               200 zł    kw. po zm.             342 zł

zadania własne: 

 Dział 801, rozdział 80101 § 3260      o kwotę             4.350 zł   kw. po zm.          4.350 zł

 Dział 900, rozdział 90003 § 4300       o kwotę             5.000 zł    kw. po zm.         5.500 zł

 

 

§ 2

 

5. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym plan finansowy w zakresie zadań zleconych dokonuje się następujące zmiany:

zmniejsza się dochody:

Dział 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę   3.002 zł

Dział 852, rozdział 85214 § 2010 o kwotę 10.000 zł

zwiększa się dochody

Dział 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 104.113 zł

zmniejsza się wydatki:

Dział 852, rozdział 85213 § 4130 o kwotę 3.002 zł

Dział 852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 10.000 zł

zwiększa się wydatki

Dział 852, rozdział 85212 § 3110 o kwotę 104.113 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/Anna Strapagiel

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujące zmiany:

Zmianę planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W Zarządzeniu Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec wydatek ten zaplanowano w § 3240, powinien być w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900, rozdział 90015 § 4270 o kwotę 5.000 zł – środki te przeznacza się na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Kościelec.

Dokonuje się również zmianę planu w zakresie realizacji zadań zleconych w dziale 852, rozdział 85212 w celu efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03 sierpnia 2006 roku (Nr pisma FB.I-4.3011-495/06) dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2006 rok poprzez:

zmniejszenie:

Dział 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 3.002 zł

Dział 852, rozdział 85214 § 2010 o kwotę 10.000 zł

zwiększenie:

Dział 852, rozdział 8512 § 2010 o kwotę 104.113 zł

Dochody budżetu po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będą 10.669.899 zł, wydatki budżetu 11.207.551 zł.

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/Anna Strapagiel

 

 

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 27/2006 Wójta Gminy Kościelec

z dnia 7 sierpnia2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie Gminy Kościelec na rok 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

   (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

WYDATKI

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

750

75011

2010

52.900

750

75011

 

52.900

 

 

 

 

 

 

4010

41.686

 

 

 

 

 

 

4040

3.343

 

 

 

 

 

 

4110

6.768

 

 

 

 

 

 

4120

1.103

751

75101

2010

1.020

751

75101

 

1.020

 

 

 

 

 

 

4110

147

 

 

 

 

 

 

4120

20

 

 

 

 

 

 

4170

853

751

75109

2010

3.110

751

75109

 

3.110

 

 

 

 

 

 

3030

2.235

 

 

 

 

 

 

4110

47

 

 

 

 

 

 

4120

7

 

 

 

 

 

 

4170

269

 

 

 

 

 

 

4210

552

754

75414

2010

2.900

754

75414

 

2.900

 

 

 

 

 

 

4210

2.900

852

85212

2010

1.412.513

852

85212

 

1.412.513

 

 

 

 

 

 

3110

1.343.993

 

 

 

 

 

 

4010

30.804

 

 

 

 

 

 

4040

1.770

 

 

 

 

 

 

4110

29.612

 

 

 

 

 

 

4120

799

 

 

 

 

 

 

4210

3.103

 

 

 

 

 

 

4300

2.090

 

 

 

 

 

 

4410

342

 

85213

2010

8.998

852

85213

 

8.998

 

 

 

 

 

 

4130

8.998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85214

2010

66.500

852

85214

 

66.500

 

 

 

 

 

 

3110

66.500

 

 

 

1.547.941

 

 

 

1.547.941

 

 

Metadane

Źródło informacji:FN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-08-18 14:36:25
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-08-18 14:37:22
Ostatnia zmiana:2006-08-18 14:37:22
Ilość wyświetleń:922
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij