Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2006 wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 24/2006

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 18 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżń. zm.) oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) i § 13 Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kościelec na 2006 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwalą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 11/06 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Zarządzeniem Nr 14/06 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

1.    W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 4.060 zł tj. do kwoty 10.578.788 zł.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 290  zł tj. do kwoty 1.456.830 zł

2.    W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 4.060 zł tj. do kwoty  11.116.440 zł

a) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 290 zł tj. do kwoty 1.456.830 zł.

3.    W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok

wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 290 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 2010             o kwotę    290         kwota po zm.        3.110 zł

b) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 4.350 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 801, rozdział 80101 § 2030             o kwotę   4.350 zł      kw. po zm.             4.350 zł

4.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 290 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 3030       o kwotę            290 zł   kwota po zm.      2.235 zł

b)zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.350 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 801, rozdział 80101 § 3240    o kwotę        4.350 zł   kw. po zm.          4.350 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  35.007 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 700, rozdział 70005 § 4300        o kwotę          13.010 zł    kw. po zm.       46.622 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 4430        o kwotę            3.600 zł    kw. po zm.            359 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 4040        o kwotę               386 zł    kw. po zm.         9.160 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 4260        o kwotę            3.233 zł    kw. po zm.              0

Dział 900, rozdział 90004 § 4210        o kwotę            2.500 zł    kw. po zm.            500 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 4210       o kwotę             5.478 zł    kw. po zm.       12.682 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 4300       o kwotę             4.500 zł    kw. po zm.            365 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 4430       o kwotę             2.300 zł    kw. po zm.            855 zł

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  35.007 zł w następujących pozycjach:

zadania własne:

Dział 700, rozdział 70005 § 4260       o kwotę            8.000 zł    kw. po zm.       38.470 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 4530       o kwotę            5.000 zł    kw. po zm.       13.200 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 4570       o kwotę                 10 zł    kw. po zm.              15 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 4210       o kwotę            3.600 zł    kw. po zm.       14.600 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 4170       o kwotę            3.619 zł    kw. po zm.       12.149 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 4210       o kwotę            2.500 zł    kw. po zm.         2.500 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 3030       o kwotę            5.478 zł    kw. po zm.       13.828 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 4170       o kwotę            2.300 zł    kw. po zm.         2.300 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 4210       o kwotę            4.500 zł    kw. po zm.       10.620 zł

 

§ 2

W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym plan finansowy w zakresie zadań zleconych dokonuje się następujące zmiany:

zmniejsza się dochody:

Dział 751, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 290 zł (zmniejszono dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających)

zmniejsza się wydatki:

Dział 751, rozdział 75109 § 3030  o kwotę 290 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Anna Strapagiel

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujące zmiany:

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 290 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone

Dział 751 – Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75109 § 2010 o kwotę 290 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 26 czerwca 2006 roku (Nr pisma DKN-790-5/06) w sprawie zmniejszenia planu wydatków – dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4.350 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 § 2030 o kwotę 4.350 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca (Nr pisma FB.I-3.3011-380/06) oraz z dnia 10 lipca 2006 roku (Nr pisma FB.I-3.3011-436/06) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł

- dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Ogółem dochody i wydatki budżetu Gminy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zwiększa się o kwotę 4.060 zł.

Pozostałe zmiany dotyczące realizacji planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

 

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 24/2006 Wójta Gminy Kościelec

z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie Gminy Kościelec na  rok 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

   (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

WYDATKI

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

750

75011

2010

52.900

750

75011

 

52.900

 

 

 

 

 

 

4010

41.686

 

 

 

 

 

 

4040

3.343

 

 

 

 

 

 

4110

6.768

 

 

 

 

 

 

4120

1.103

751

75101

2010

1.020

751

75101

 

1.020

 

 

 

 

 

 

4110

147

 

 

 

 

 

 

4120

20

 

 

 

 

 

 

4170

853

751

75109

2010

3.110

751

75109

 

3.110

 

 

 

 

 

 

3030

2.235

 

 

 

 

 

 

4110

47

 

 

 

 

 

 

4120

7

 

 

 

 

 

 

4170

269

 

 

 

 

 

 

4210

552

754

75414

2010

2.900

754

75414

 

2.900

 

 

 

 

 

 

4210

2.900

852

85212

2010

1.308.400

852

85212

 

1,308,400

 

 

 

 

 

 

3110

1,239,880

 

 

 

 

 

 

4010

30.804

 

 

 

 

 

 

4040

1.770

 

 

 

 

 

 

4110

29.612

 

 

 

 

 

 

4120

799

 

 

 

 

 

 

4210

3,303

 

 

 

 

 

 

4300

2.090

 

 

 

 

 

 

4410

142

 

85213

2010

12.000

852

85213

 

12,000

 

 

 

 

 

 

4130

12,000

 

85214

2010

76.500

852

85214

 

76.500

 

 

 

 

 

 

3110

76.500

 

 

 

1.456.830

 

 

 

1.456.830

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:FN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-08-18 14:35:06
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-08-18 14:37:22
Ostatnia zmiana:2006-08-18 14:37:22
Ilość wyświetleń:965
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij