Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IX/72/03 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kościelec

Uchwała Nr IX/72/2003

Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kościelec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku, Nr 72, poz. 747)

Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na obszarze Gminy Kościelec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski


Załącznik do Uchwały Nr IX/72/2003

Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Kościelec

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Urząd Gminy w Kościelcu.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Urzędu Gminy w Kościelcu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Urzędu Gminy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustaw(( z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

 

§ 2

1. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy, zwany dalej "Usługobiorcą".

2. "Usługodawcą" w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Urząd Gminy w Kościelcu.

 

§ 3

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą.

 

Rozdział II

Zawieranie umów

 

§ 4

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w wyjątkowych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust.3 Regulaminu Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.,

b) możliwy jest odczyt wodomierzy,

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować wyrażoną na piśmie zgodą wszystkich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczanej wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

§ 5

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§ 6

Umowa, o której mowa w § 4, ust. l Regulaminu zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia;

b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

c) praw i obowiązków stron umowy;

d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

e) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 

§ 7

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

 

Rozdział III

Obowiązki Usługodawcy - minimalny poziom usług

 

§ 8

1. Usługodawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie,

3. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,5 Mpa (0,5 kG/cm2) i nie więcej niż 0,6 Mpa (6 kG/cm2 )

4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

 

§ 9

1. Usługodawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Usługodawca jest obowiązany do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

§ 10

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Usługobiorcę o jego lokalizacji.

 

§ 11

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz o przewidywanym obniżeniu jej jakości Usługodawca powinien poinformować Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 

§ 12

1. Usługodawca jest zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Usługobiorcy wodomierza wraz z zaworem.

2. Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną, tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

 

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

 

§13

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Usługodawcę z Usługobiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

 

§ 14

1. Ilość dostarczonej wody ustala sit( na podstawie odczytu wodomierza głównego,

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów wodomierzy w lokalach.

 

§ 15

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa sit( na podstawie przeciętnych norm zużycia wody określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

 

§ 16

W razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia równego średniemu zużyciu w okresie 6 miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

 

§ 17

1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody przez Usługodawcę.

3. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody (np. do podlewania ogrodu itp.) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

 

§ 18

Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

 

§ 19

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

 

§ 20

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.

2. Wniesienie przez Usługobiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

Rozdział V

Prawa Usługobiorcy

 

§ 21

Usługobiorca ma prawo do należytego poziomu obsługi. W tym celu do zakresu obowiązków poszczególnych stanowisk dodaje się zdania wynikające z wyżej wymienionego Regulaminu.

 

§ 22

Usługodawca zobowiązany jest do udzielania, na życzenie Usługobiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług a przede wszystkim informacji taryfowych.

 

§ 23

1. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.

2. Reklamacje dotyczące ilości winny być wnoszone na piśmie, natomiast w sprawach jakości wody mogą być zgłaszane również telefonicznie.

3. Usługodawca winien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

 

§ 24

Usługobiorca może domagać się od gminy obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości oraz ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi. Wielkość upustu nie może być wyższa niż 10% należności za ilość wody dostarczoną w okresie trwania zakłócenia.

 

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 25

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Wzór wniosku ustala Usługodawca.

3. Do wniosku osoba, ubiegająca sit( o przyłączenie do sieci, załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy;

b) aktualną mapkę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;

4. Usługodawca po otrzymaniu wniosku z załącznikami wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Usługodawcą oraz dokonanie opłaty za podłączenie do sieci.

6. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Usługodawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

7. Usługodawca rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków po podpisaniu umowy w terminie 7 dni lub w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą.

 

§ 26

1. Realizację budowy przyłącza oraz studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Usługodawca.

 

§ 27

1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej Usługobiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania przyłącza wodociągowego wraz zasuwą domową oraz posiadanych instalacji wewnętrznych

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Usługobiorcę.

 

Rozdział VII

Prawa Usługodawcy

 

§ 28

Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez zgody Usługodawcy, bądź zostało wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi lub bez pozwolenia na budowę.

 

§ 29

Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych wart. 6 ustawy.

 

§ 30

Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1. Przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2. Usługobiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie zaległej zapłaty;

3. Został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach;

4. Jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego.

 

§ 31

Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

 

§ 32

1. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy maj ą prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca wyda swoim przedstawicielom pisemne upoważnienia, które z dokumentem tożsamości nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

 

Rozdział VIII

Obowiązki Usługobiorcy

 

§ 33

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.

 

§ 34

Usługobiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymania studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

§ 35

Usługobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

 

§ 36

Usługobiorca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

 

§ 37

Usługobiorca winien powiadomić Usługodawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie lub stan sanitarny sieci.

 

§ 38

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

 

§ 39

Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

§ 40

Usługobiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 41

Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami prawa i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nieutrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:

1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 42

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia o głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Zmiany Regulaminu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

§ 43

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

 

§ 44

Usługodawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia niniejszego regulaminu Usługobiorcom jego usług.

 

 

Przewodniczący

 Rady Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-06-29 13:14:34
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-06-29 13:16:43
Ostatnia zmiana:2006-06-29 13:16:43
Ilość wyświetleń:540
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij