Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IX/75/03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kościelec na 2003 rok

Uchwała Nr IX/75/2003

Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 czerwca 2003 roku.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kościelec na 2003 rok .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr IV(24)2002 roku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2003 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr V(30)2003 roku Rady Gminy Kościelec z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kościelec na 2003 rok

- Uchwałą Nr VI( 42)2003 roku Rady Gminy Kościelec z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kościelec na 2003 rok

- Uchwałą Nr VII(46)2003 roku Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kościelec na 2003 rok

- Uchwałą Nr VIII(48)2003 roku Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kościelec na 2003 rok -

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 Uchwały w zakresie dochodów kwotę 7.575.975 zł zastępuje się kwotą 7.659.671 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 567.921 zl zastępuje się kwotą 570.376 zł.

2. W § 2 pkt 1 Uchwały w zakresie wydatków kwotę 7.971.620 zł zastępuje się kwotą 8.475.316 zł.

a) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwotę 567.921 zł zastępuje się kwotą 570.376 zł.

3. § 3 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. Deficyt budżetu gminy sfinansowany zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych, kredytu oraz pożyczki z Wojewódziego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznianiu".

4. § 5 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.539.246 zł".

5. W załączniku Nr 1 Uchwały Nr IV(24)2002 roku Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kościelec na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 83.696 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone:

Dział 801, rozdział 80101 § 201

o kwotę

1.375 zł

kwota po zm.

4.727 zł

Dział 853, rozdział 85395 § 201

o kwotę

1.080 zł

kwota po zm.

3.150zł

 

zadania własne:

Dział 600, rozdział 60016 § 629

o kwotę

56.700 zł

kwota po zm.

56.700 zł

Dział 758, rozdział 75805 § 292

o kwotę

14.706 zł

kwota po zm.

226.142 zł

Dział 801, rozdział 8010 1 § 097

o kwotę

800 zł

kwota po zm.

1.166 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 092

o kwotę

 1.500 zł

kwota po zm.

1.500 zł

Dział 801, rozdział 80195 § 203

o kwotę

7.535 zł

kwota po zm.

21.060 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 626

o kwotę

56.700 zł

kwota po zm.

56.700 zł

 

 

zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 56.700 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 600, rozdział 60016 § 629

o kwotę

56.700 zł

kwota po zm.

0

 

 

6.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV(24)2002 roku Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 48.150 zł w następujących pozycjach:

 

zadania własne:

Dział 600, rozdział 60016 § 4270

o kwotę

19.000 zł

kwota po zm.

28.711 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4010

o kwotę

6.870 zł

kwota po zm.

995.476 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4110

o kwotę

1.190 zł

kwota po zm.

181.610 zł

Dział 750. rozdział 75023 § 4120

o kwotę

240 zł

kwota po zm.

23.659 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4210

o kwotę

1.500 zł

kwota po zm.

122.543 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4260

o kwotę

916 zł

kwota po zm.

0

Dział 754, rozdział 75412 § 4300

o kwotę

625 zł

kwota po zm.

5.394 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4300

o kwotę

840 zł

kwota po zm.

39.525 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 6060

o kwotę

4.969 zł

kwota po zm.

0

Dział 851, rozdział 85154 § 4300

o kwotę

5.000 zł

kwota po zm.

58.700 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 4300

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

1.623 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 4270

o kwotę

5.000 zł

kwota po zm.

15.077 zł

 

 

 

zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 551.846 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone:

Dział 801, rozdział 80101 § 3240

o kwotę

1.375 zł

kwota po zm.

4.727 zł

Dział 853, rozdział 85395 § 3110

o kwotę

1.080 zł

kwota po zm.

3.150 zł

 

zadania własne:

Dział 010, rozdział 01095 § 6050

o kwotę

350.000 zł

kwota po zm.

500.000 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

o kwotę

72.700 zł

kwota po zm.

291.200 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 6060

o kwotę

8.000 zł

kwota po zm.

8.000 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 6050

o kwotę

70.000 zł

kwota po zm.

97.000 zł

Dział 750, rozdział 75047 § 4210

o kwotę

1.000 zł

kwota po zm.

3.762 zł

Dział 750, rozdział 75047 § 4300

o kwotę

500 zł

kwota po zm.

2.034 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 3030

o kwotę

900 zł

kwota po zm.

8.185 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4210

o kwotę

1.541 zł

kwota po zm.

37.707 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4430

o kwotę

1.100 zł

kwota po zm.

6.886 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4260

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

42.735 zł

Dział 801, rozdział 80101 §6050

o kwotę

8.609 zł

kwota po zm.

 315.140 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4260

o kwotę

1.500 zł

kwota po zm.

17.562 zł

Dział 801, rozdział 80195 § 4440

o kwotę

7.535 zł

kwota po zm.

21.060 zł

Dział 801, rozdział 80113 § 2820

o kwotę

2.300 zł

kwota po zm.

2.300 zł

Dział 851, rozdział 85154 § 6060

o kwotę

5.000 zł

kwota po zm.

5.000 zł

Dział 853, rozdział 85395 § 2820

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

2.000 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 6050

o kwotę

14.706 zł

kwota po zm.

14.706 zł

 

dokonuje się przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu: zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.776 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone:

Dział 751, rozdział 75110 § 4300

o kwotę

179 zł

kwota po zm.

1.602 zł

zadania własne:

Dział 750, rozdział 75022 § 3030

o kwotę

300 zł

kwota po zm.

74.100 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 4300

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

5.320 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210

o kwotę

1.500 zł

kwota po zm.

68.217 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4270

o kwotę

100 zł

kwota po zm.

4.572 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4300

o kwotę

3.900 zł

kwota po zm.

35.625 zł

Dział 801, rozdział 80104 § 4300

o kwotę

205 zł

kwota po zm.

306 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4300

o kwotę

300 zł

kwota po zm.

62.966 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4430

o kwotę

100 zł

kwota po zm.

1.583 zł

Dział 801, rozdział 80113 § 4110

o kwotę

30 zł

kwota po zm.

1.138 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 3020

o kwotę

162 zł

kwota po zm.

7.945 zł

Dział 900, rozdział 90003 § 4300

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

250 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 4300

o kwotę

1.000 zł

kwota po zm.

42.800 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 4210

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

6.729 zł

 

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13.776 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone:

Dział 751, rozdział 75110 § 4110

o kwotę

57zł

kwota po zm.

160 zł

Dział 751, rozdział 75110 § 4120

o kwotę

9 zł

kwota po zm.

23 zł

Dział 751, rozdział 75110 § 4120

o kwotę

29 zł

kwota po zm.

1.029 zł

Dział 751, rozdział 75110 § 4410

o kwotę

84 zł

kwota po zm.

134 zł

zadania własne:

 

 

 

 

Dział 750, rozdział 75022 § 4300

o kwotę

300 zł

kwota po zm.

300 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 4210

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

6.500 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4240

o kwotę

4.500 zł

kwota po zm.

11.164 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4410

o kwotę

1.000 zł

kwota po zm.

3.438 zł

Dział 801, rozdział 80104 § 4240

o kwotę

205 zł

kwota po zm.

900 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4410

o kwotę

300 zł

kwota po zm.

1.286 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4510

o kwotę

100 zł

kwota po zm.

100 zł

Dział 801, rozdział 80113 § 4120

o kwotę

30 zł

kwota po zm.

57 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 4040

o kwotę

162 zł

kwota po zm.

7.418 zł

Dział 900, rozdział 90003 § 4210

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

2.818 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 4530

o kwotę

1.000 zł

kwota po zm.

11.000 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 2820

o kwotę

2.000 zł

kwota po zm.

2.000 zł

 

§2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr IV(24)2002 roku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2003 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr IV(24)2002 roku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2003 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr IV(24)2002 roku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2003 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr IV(24)2002 roku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2003 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

§6

Pozostałe punkty Uchwały Nr IV(24)2002 roku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2003 rok i załączników pozostają bez zmian.

 

§7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski


 

Uzasadnienie

 do Uchwały Nr IX(75)2003 roku Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kościelec na 2003 rok.

 

Rada Gminy Kościelec dokonuje następujących zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 83.696 zł, z tego: zadania zlecone

Dział 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 § 201 o kwotę 1.375 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.06.2003 roku (Nr pisma FBI(3011)375)2003 r) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Dział 853- Opieka społeczna

w rozdziale 85395 § 201 o kwotę 1.080 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku (Nr pisma FBI(30 11) 357)2003 roku) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmujący plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

zadania własne

Dział 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 § 626 o kwotę 56.700 zł

- środki te wprowadzono do budżetu gminy na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Nr 46)2003 roku ze środków FOGR-u na realizację zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (położenie asfaltu na drodze w m. Kościelec ul. Różana)

Dział 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75805 § 292 o kwotę 14.706 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (Nr pisma ST3 -4820-25)2003 z dnia 26.05.2003 roku) w sprawie przydziału części subwencji rekompensującej w zakresie dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.

Środki te w całości przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Kościelec ul. Osiedlowa, m. Gozdów i Leszcze.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

w rozdziale 8010 1 & 097 o kwotę 800 zł

- są to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

w rozdziale 80110 & 092 o kwotę 1.500 zł

- są to dochody uzyskane z tytułu oprocentowania środków na rachunku bieżącym.

W/w środki w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i Gimnazjum.

w rozdziale 80195 & 203 o kwotę 7.535 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku (nr pisma FB 1 (30 11) 393)2003 r w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ogółem plan dochodów budżetu gminy Kościelec po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosi 7.659.671 zł, z tego: dotacje na realizację zadań zleconych 570.376 zł.

2. Dokonano również zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

Planowaną pożyczkę w kwocie 70.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadzono do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia z dnia 30.05.2003 roku (pismo nr FOŚ.IIIA(Ko )42/257/03 w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja kotłowni węglowej w budynku Ośrodka Zdrowia i podłączenie sieci ciepłowniczej do istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Kościelcu wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Kościelcu. Planowaną pożyczkę w kwocie 900.000 zł, z tego do realizacji w roku 2003 -350.000 zł ze środków WFOŚ i GW wprowadzono do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia z dnia 7.02.2003 roku (pismo Nr FOŚ.III(Ko)42) 60)03 w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn:

"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłoczonej dla gminy Kościelec - etap I część 1".

Zmniejszono plan wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 9.800 zł.

Środki te przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ruszkowie I - 2.000 zł

- bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na

terenie gminy - 2.000 zł,

- udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Paprotni - 2.000 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Tere­nowe Koło w Kole z przeznaczeniem na dowóz dzieci na zajęcia spełniające obowiązek szkolny w kwocie 2.300 zł

- zwiększono plan wydatków związanych z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych o kwotę 1.500 zł.

Dokonuje się również zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach danego działu.

Przedstawione zmiany umożliwią efektywne wykorzystanie posiadanych środków na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2003 rok zwiększono o kwotę 503.696 zł, z tego na realizację zadań zleconych o kwotę 2.455 zł.

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosi 8.475.316 zł.

 

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Anna Strapagiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koscielec

Nr IX/75/2003 z dnia 30.06.2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY

 

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA (ZŁ)

 

PRZYCHODY

838.445

952

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

 

520.000

957

nadwyżki z lat ubiegłych

318.445

 

ROZCHODY

22.800

992

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

22.800

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kościelec

Nr IX(75)2003 z dnia 30.06.2003 r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kościelec na 2003 rok

 

 

Wykaz wydatków majątkowych (zł)

DZIAŁ

NAZWA ZADANIA

KWOTA

010

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłoczonej dla gminy Kościelec - etap I część 1(opracowanie projektu).

 

450.000

 

Modernizacja sieci wodociągowej z ujęcia wody w m. Kościelec

50.000

600

Położenie asfaltu na drodze w m. Kościelec ul. Różana

146.700

 

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 16333 w m.Kościelec (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Kolskim)

 

268.000

 

Kapitalny remont przeprawy promowej w m. Waki

45.000

 

Wykup gruntów pod budowę drogi w m. Gozdów

32.000

 

Wykup gruntów pod budowę drogi w m. Kościelec

1.500

 

Budowa ciągu dla pieszych przy drodze A-2 w kierunku Gozdowa

50.000

 

Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Trzęśniew Mały, Leszcze, Gozdów i Tury ( 4 szt)

8.000

 

Wykup gruntów pod budowę drogi w m. Gozdów

6.000

 

Kapitalny remont koparko – ładowarki Ostrówek.

10.000

700

Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Kościelcu

97.000

 

Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy

14.500

 

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy i modernizacja istniejącego.

 

17.000

750

Zakup centrali telefonicznej

8.700

801

Kontynuacja budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kościelec

 

290 zł

 

Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Ruszkowie I.

9.970

 

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie (wstawienie drzwi).

8.000

 

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie (wymiana stolarki okiennej)

 

7.170

851

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

 

5.000

900

Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kościelec ul. Osiedlowa, ul. Długa i Gozdów

 

14.706

Ogółem

1.539.246

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski


 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy

Kościelec Nr IX(75)2003 r z dnia roku 30.06.2003 w sprawie zmiany budżetu gminy

Kościelec na 2003 rok

 

 

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH (ZŁ)

 

DOCHODY

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

710

71035

202

1.000

710

71035

 

1.000

 

 

 

 

 

 

4210

100

 

 

 

 

 

 

4270

900

750

75011

201

51.100

750

75011

 

51.100

 

 

 

 

 

 

4010

37.769

 

 

 

 

 

 

4040

3.027

 

 

 

 

 

 

4110

7.295

 

 

 

 

 

 

4120

1.000

 

 

 

 

 

 

4210

4440

1.350

659

751

75101

201

930

751

75101

 

930

 

 

 

 

 

 

4110

138

 

 

 

 

 

 

4120

18

 

 

 

 

 

 

4300

774

 

75110

201

9.669

751

75110

 

9.669

 

 

 

 

 

 

3030

6.721

 

 

 

 

 

 

4110

160

 

 

 

 

 

 

4120

23

 

 

 

 

 

 

4210

1.029

 

 

 

 

 

 

4300

1.602

 

 

 

 

 

 

4410

134

754

75414

201

2.500

754

75414

4214

2.500

801

80101

201

4.727

801

80101

3240

4.727

853

85313

201

22.200

853

85313

 

22.200

 

 

 

 

 

 

4130

22.200

 

85314

201

389.000

 

85314

 

389.000

 

 

 

 

 

 

3110

369.000

 

 

 

 

 

 

4110

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85316

201

13.700

 

85316

 

13.700

 

 

 

 

 

 

3110

13.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85319

201

73.400

 

85319

 

73.400

 

 

 

 

 

 

4010

61.000

 

 

 

 

 

 

4110

10.906

 

 

 

 

 

 

4120

1.494

 

85395

201

3.150

 

85395

3110

3.150

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-06-29 13:09:12
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-06-29 13:16:43
Ostatnia zmiana:2006-06-29 13:16:43
Ilość wyświetleń:526

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij