Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX/278/06 wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr XXXIX/278/06

Rady Gminy Kościelec

z dnia 9 maja 2006 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późń. zm.) i art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późń. zm.) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Uchwalą Nr XXXVIII/274/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 11/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

- Zarządzeniem Nr 14/2006 Wójta Gminy Kościelec z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 90.501 zł tj. do kwoty 10.574.728 zł.

2. W § 2 pkt 1 Uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę 1.368.299 zł tj. do kwoty 11.112.380 zł.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 537.652 zł będą wolne środki”.

4. § 5 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwala się wydatki na zadania majątkowe w wysokości 1.603.780 zł”

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV(251)05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 90.501 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 010, rozdział 01010 § 0830      o kwotę     30.000 zł        kw. po zm.      344.503 zł

Dział 010, rozdział 01010 § 0970      o kwotę     20.750 zł        kw. po zm.        20.750 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 6300      o kwotę     30.000 zł        kw. po zm.        30.000 zł

Dział 852, rozdział 85214 § 2030      o kwotę       7.951 zł        kw. po zm.      153.851 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 0960      o kwotę       1.800 zł        kw. po zm.          1.800 zł

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  1.426.446 zł w następujących pozycjach:

zadania własne.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050       o kwotę   1.304.257 zł   kw. po zm.     1.076.843 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4010       o kwotę          6.800 zł   kw. po zm.     1.135.704 zł

Dział 750, rozdział 75075 § 4210       o kwotę          7.000 zł   kw. po zm.           1.000 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 3030       o kwotę          5.500 zł   kw. po zm            7.240 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8010       o kwotę          3.000 zł   kw. po zm.            1.600 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8070       o kwotę        49.289 zł   kw. po zm.          13.032 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 4810       o kwotę        50.000 zł   kw. po zm.                0

Dział 926, rozdział 92605 § 4430       o kwotę             600 zł   kw. po zm.            3.155zł

b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  58.147 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 750, rozdział 75023 § 6060      o kwotę         11.837 zł   kw. po zm.          16.637 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4210      o kwotę         12.500 zł   kw. po zm.           45.000 zł

Dział 756, rozdział 75647 § 4100      o kwotę           7.560 zł   kw. po zm.          40.380 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4170      o kwotę              100 zł   kw. po zm.            2.640 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210      o kwotę              599 zł   kw. po zm.        141.363 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4240      o kwotę           6.800 zł   kw. po zm.            9.810 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4410      o kwotę           1.500 zł   kw. po zm.            2.140 zł

Dział 852, rozdział 85214 § 3110      o kwotę           7.951 zł   kw. po zm.        220.841 zł

Dział 852, rozdział 85228 § 4010      o kwotę              600 zł   kw. po zm.            3.000 zł

Dział 852, rozdział 85295 § 3110      o kwotę           6.800 zł   kw. po zm.          87.248 zł

Dział 854, rozdział 85401 § 4300      o kwotę              100 zł   kw. po zm.               760 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 4300      o kwotę           1.800 zł   kw. po zm.          12.460 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 31.168 zł w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4210            o kwotę            5.900 zł    kw. po zm.      25.600 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 4300            o kwotę            4.368 zł    kw. po zm.      59.632 zł

Dział 750, rozdział 75022 § 3030            o kwotę            1.600 zł    kw. po zm.      70.900 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 3030            o kwotę            7.000 zł    kw. po zm.        8.550 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4270            o kwotę            3.000 zł    kw. po zm.        3.000 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 4300            o kwotę            9.300 zł    kw. po zm.        6.700 zł

zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 31.168 zł w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4510           o kwotę           5.900 zł     kw. po zm.        16.000 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 4210           o kwotę           4.000 zł     kw. po zm.        16.840 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 4520           o kwotę              363 zł     kw. po zm.             363 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 4570           o kwotę                  5 zł     kw. po zm.                 5 zł

Dział 750, rozdział 75022 § 4420           o kwotę           1.570 zł     kw. po zm.          1.570 zł

Dział 750, rozdział 75022 § 4430           o kwotę                30 zł     kw. po zm.               30 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4210           o kwotę         10.000 zł     kw. po zm.        55.000 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 6050           o kwotę           9.300 zł     kw. po zm.      114.300 zł

7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki majątkowe dokonuje się następujące zmiany:

zwiększa się wydatki

Dział 750, rozdział 75023 § 6060 o kwotę 11.837 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.

Dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę 9.300 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w m. Police Średnie.

zmniejsza się wydatki

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.304.257 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kościelcu.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/278/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 90.501 zł w następujących pozycjach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 § 0830 o kwotę 30.000 zł

- są to wpływy z tytułu sprzedaży wody i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji gminnej.

Rozdział 01010 § 0970 o kwotę 20.750 zł

- są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w m. Gozdów w roku 2005)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 § 0630 o kwotę 30.000 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawartej umowy Nr DI.III.0723/86/2006 pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej ww. wysokości z przeznaczeniem na przebudowę drogi w m. Police Średnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 § 2030 o kwotę 7.951 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.05.2006 roku (nr pisma FB.I-3.3011-345)06) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 § 0960 o kwotę 1.800 zł

- są to dobrowolne wpłaty w formie pieniężnej z przeznaczeniem na organizację w dniu 30.04.2006 roku imprezy o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Gminy pn.: „Impreza dla wszystkich pokoleń”

 

W zakresie planowanych wydatków budżetowych dokonuje się następujące zmiany:

- zwiększa się o kwotę 138.520 zł środki na przebudowę drogi w m. Police Średnie (w tym: 30.000 zł stanowią środki pochodzące z dotacji)

- zwiększa się o kwotę 52.000 zł środki na przebudowę drogi w m. Łęka (wykonanie tego zadania planowano przy udziale środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (z uwagi na to, że takiej pomocy nie uzyskaliśmy w br., zmniejszony zostanie zakres robót dotyczący realizacji ww. inwestycji. Planowany kredyt również zostanie nie zaciągnięty. Na realizację tego zadania przeznacza się środki własne w wysokości ogółem 190.000 zł.

 - zwiększa się o kwotę 118.023 zł środki na przebudowę drogi w m. Ruszków I

- 11.837 zł przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.

Na realizację ww. zadań przeznacza się środki pochodzące:

-          50.000 zł rozdysponowana została rezerwa ogólna,

-          62.000 zł stanowią wolne środki z roku 2005,

-          30.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

-          92.000 zł  niewykorzystane środki planowane w budżecie na przebudowę drogi w m.Trzęśniew

-          52.289 zł były to środki planowane w związku z zaciągnięciem kredytu na przebudowę drogi w m. Łęka (spłata odsetek i koszty obsługi w roku 2006),

-          30.000 zł dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży wody i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji gminnej,

-          4.091 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

 

W ramach realizacji planowanych wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się plan wydatków dotyczących realizacji następujących zadań:

-          7.560 zł przeznacza się na wynagrodzenia za inkaso podatków (wzrost wynagrodzenia z dniem 1.04.2006 roku)

-          9.099 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy (w tym: 6.800 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych)

-          6.800 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy.

-          600 zł – przeznacza się na świadczenie usług opiekuńczych.

-          12.500 zł – przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy.

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

Dochody budżetu po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będą 10.574.728 zł, wydatki budżetu Gminy 11.112.380 zł.

 

 

Metadane

Źródło informacji:FN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-06-14 12:50:24
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-06-14 12:53:42
Ostatnia zmiana:2006-06-14 12:53:42
Ilość wyświetleń:936
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij