Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/274/06 wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr XXXVIII/274/06

Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

- Uchwałą Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok,

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 11/06 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 38.339 zł tj. do kwoty 10.407.119 zł

2. W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 66.339 zł tj. do kwoty  12.403.571 zł

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie „Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 1.996.452 zł będzie kredyt długoterminowy  oraz  wolne środki”

4. § 5 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwala się wydatki na zadania majątkowe w wysokości 2.886.900 zł”

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 62.163 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 758, rozdział 75801 § 2920      o kwotę      57.280 zł       kw. po zm.     2.771.853 zł

Dział 758, rozdział 75807 § 2920      o kwotę        4.555 zł       kw. po zm.     2.508.164 zł

Dział 758, rozdział 75831 § 2920      o kwotę           328 zł       kw. po zm.        180.350 zł

b) zwiększa się dochody budżetu       o kwotę 100.502 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 600, rozdział 60016 § 6260       o kwotę     60.300 zł       kw. po zm.         60.300 zł

Dział 756, rozdział 75621 § 0010       o kwotę     11.484 zł       kw. po zm.    1.283.819 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 2030       o kwotę       9.000 zł       kw. po zm.         78.500 zł

Dział 852, rozdział 85295 § 2030       o kwotę     19.718 zł       kw. po zm.         44.812 zł

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV(251)05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  70.911 zł w następujących pozycjach:

zadania własne.

Dział 700, rozdział 70005 § 4300       o kwotę        5.000 zł     kw. po zm.       64.000 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4010       o kwotę      54.725 zł     kw. po zm.  1.605.366 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4110       o kwotę        9.846 zł     kw. po zm.     329.624 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4120       o kwotę        1.340 zł     kw. po zm.       44.890 zł

b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  137.250 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 600, rozdział 60016 § 6050       o kwotę     60.300 zł     kw. po zm.   2.381.100 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 6050       o kwotę     28.000 zł     kw. po zm.        98.000 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210       o kwotę     20.232 zł     kw. po zm.      169.764 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 4010       o kwotę       7.490 zł     kw. po zm.      136.607 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 4110       o kwotę       1.327 zł     kw. po zm.        25.320 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 4120       o kwotę          183 zł     kw. po zm.          3.498 zł

Dział 852, rozdział 85295 § 3110       o kwotę     19.718 zł     kw. po zm.        80.448 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 26.820 zł w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4510              o kwotę     15.000 zł      kw. po zm.        10.100 zł

Dział 750, rozdział 75022 § 3030              o kwotę       3.000 zł      kw. po zm.        72.500 zł

Dział 750, rozdział 75022 § 4210              o kwotę       1.620 zł      kw. po zm.          3.960 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4040              o kwotę          200 zł      kw. po zm.      142.190 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210              o kwotę       7.000 zł      kw. po zm.      162.764 zł

zwiększa się wydatki budżetu kwotę 26.820 zł w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4270             o kwotę     15.000 zł       kw. po zm.        97.000 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 3030             o kwotę       4.620 zł       kw. po zm.        12.740 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 3020             o kwotę       7.000 zł       kw. po zm.      149.210 zł

Dział 801, rozdział 80103 § 4040             o kwotę          200 zł       kw. po zm.        12.060 zł

7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki majątkowe dokonuje się następujące zmiany:

zwiększa się wydatki

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 60.300 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w m. Trzęśniew Mały o dł.

Dział 750, rozdział 75023 § 6050 o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. W § 8 w Uchwale Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006:

a) skreśla się treść § 8

b) skreśla się załącznik nr 6 do Uchwały

c) dotychczasowe § 9 -17 otrzymują oznaczenie 8-16

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kościelcu.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/274/06

Rady Gminy Kościelec z dnia 25.04.2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 62.163 zł w następujących pozycjach:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 § 2920   o kwotę 57.280 zł

Rozdział 75807 § 2920   o kwotę   4.555 zł

Rozdział 75831 § 2920   o kwotę      328 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów dnia 14.03.2006 roku (nr pisma ST3-4820-5/2006) w sprawie przydziału na rok 2006 rocznych kwot poszczególnych subwencji ogólnych oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 06.04.2006 roku (nr pisma ST 3-4820-10/2006) w sprawie ostatecznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz planowanych na rok 2006 kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianą granic miedzy gminą Kościelec a gminą Kramsk.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 100.502 zł w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 § 6260 o kwotę 60.300 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie  zawartej umowy na dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Trzęśniew

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75621 § 0010 o kwotę  11.484 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14.03.2006 roku (nr pisma ST 3-4820-5/2006) oraz z dnia 06.04.2006 roku (nr pisma ST 3-4820-10/2006) w sprawie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85219 § 2030 o kwotę 9.000 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.04.2006 roku (nr pisma FB.I-3.3011-254)05) w sprawie przydziału dotacji celowej.

Rozdział 85295 § 2030 o kwotę 19.718 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie dofinansowania zadań własnych Gminy w formie realizacji w 2006 roku wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wydatki budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 70.911 zł w następujących pozycjach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 § 4300 o kwotę 5.000 zł

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne Gminy (środki te w całości przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w m. Trzęśniew)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 § 4010 o kwotę 54.725 zł

Rozdział 80101 § 4110 o kwotę   9.846 zł

Rozdział 80101 § 4120 o kwotę   1.340 zł

- zmiana planu polegająca na zmniejszeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń podyktowana została zmniejszeniem subwencji na realizację zadań oświatowych przez Ministerstwo Finansów na 2006 rok.

Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę  137.250 zł w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 § 6050 o kwotę 60.300 zł

- środki te przeznacza się na przebudowę dróg dojazdowych do pół w m. Trzęśniew

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 § 6050 o kwotę 28.000 zł

- środki te pochodzą z umorzonej pożyczki na realizację zadania pn.” Likwidacja kotłowni węglowej w budynku Ośrodka Zdrowia i podłączenie sieci ciepłowniczej do istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy i przeznacza się je na termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 § 4210 o kwotę 20.232 zł

z tego:

- 15.232 zł przeznacza się na bieżące wydatki Zespołu Szkół w Kościelcu (zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki)

-  5.000 zł – przeznacza się na bieżące wydatki dla Szkoły Podstawowej w m. Trzęśniew (realizacja zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole – środki te w całości pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 700, rozdział 70005 § 4300).

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85219 § 4010,4110 i 4120 o kwotę 9.000 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i przeznacza się je na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi

socjalnemu zatrudnionemu w GOPS Kościelec, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Rozdział 85295 § 3110 o kwotę 19.718 zł

- środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań własnych dotyczących dożywiania uczniów w szkołach.

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

Dochody budżetu Gminy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będą 10.407.119 zł, wydatki budżetu Gminy 12.403.571 zł.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-05-04 12:41:36
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-05-04 12:43:13
Ostatnia zmiana:2006-05-04 12:43:13
Ilość wyświetleń:916
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij