Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Nr XXXVII/267/06 wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr XXXVII/267/06

Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżń. zm.) i art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI(262)06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

1. W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty    10.544.380 zł

2. W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 559.652 zł tj. do kwoty  12.512.832 zł

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie „Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 1.968.452 zł będzie kredyt długoterminowy oraz nadwyżka z lat ubiegłych”.

4. § 5 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwala się wydatki na zadania majątkowe w wysokości 2.798.600 zł”

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.000 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 921, rozdział 92195 § 2710        o kwotę 4.000 zł       kw.po zm.         4.000 zł

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  78.266 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 010, rozdział 01010 § 6050       o kwotę       65.000 zł    kw.pozm.       45.000 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8070       o kwotę         3.016 zł    kw.po zm.      62.321 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 3020       o kwotę       10.250 zł    kw.po zm.    142.210 zł

b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 637.918 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 010, rozdział 01010 § 4270       o kwotę      65.000 zł     kw.po zm.      72.000 zł

Dział 010, rozdział 01010 § 6060       o kwotę      15.000 zł     kw.po zm.      24.000 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 6050       o kwotę    178.000 zł     kw.po zm. 2.320.800 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 4210       o kwotę        5.000 zł     kw.po zm.      12.840 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4040       o kwotę        3.570 zl     kw.po zm.      68.093 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4210       o kwotę      35.200 zł     kw.po zm.    165.927 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4270       o kwotę   35.000 zł     kw.po zm.         50.000 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 4580       o kwotę        200 zł     kw.po zm.              200 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 6050       o kwotę   70.000 zł     kw.po zm.         70.000 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 6060       o kwotę     4.800 zł     kw.po zm.           4.800 zł

Dział 750, rozdział 75075 § 4210       o kwotę     4.000 zł     kw.po zm.           8.000 zł

Dział 750, rozdział 75075 § 4300       o kwotę   10.000 zł     kw.po zm.         16.000 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 6060       o kwotę     4.000 zł     kw.po zm.           4.000 zł

Dział 754, rozdział 75414 § 4210       o kwotę     1.900 zł     kw.po zm.           1.900 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4210       o kwotę   59.902 zł     kw.po zm.       149.532 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4300       o kwotę     7.066 zł     kw.po zm.         44.806 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4430       o kwotę     5.530 zł     kw.po zm.           7.380 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 6050       o kwotę   15.000 zł     kw.po zm.         45.000 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 3110       o kwotę   30.000 zł     kw.po zm.         30.000 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 3020       o kwotę     1.100 zł     kw.po zm.           1.100 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 4110       o kwotę        600 zł     kw.po zm.           2.229 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 4120       o kwotę        100 zł     kw.po zm.              331 zł

Dział 852, rozdział 85212 § 4170       o kwotę     3.300 zł     kw.po zm.           3.300 zł

Dział 852, rozdział 85228 § 4120       o kwotę        200 zł     kw.po zm.              200 zł

Dział 852, rozdział 85295 § 3110       o kwotę   25.000 zł     kw.po zm.         60.730 zł

Dział 854, rozdział 85415 § 3240       o kwotę     1.000 zł     kw.po zm.           1.000 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 4300       o kwotę     7.000 zł     kw.po zm.         16.000 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 6050       o kwotę   20.000 zł     kw.po zm.       105.000 zł

Dział 921, rozdział 92116 § 2480       o kwotę     6.450 zł     kw.po zm.         90.150 zł

Dział 921, rozdział 92195 § 4210       o kwotę     4.000 zł     kw.po zm.         18.360 zł

Dział 926, rozdział 92601 § 4210       o kwotę   10.000 zł     kw.po zm.         22.000 zł

Dział 926, rozdział 92601 § 4430       o kwotę     3.500 zł     kw.po zm.           3.500 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 4210       o kwotę     3.000 zł     kw.po zm.           6.120 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 4300       o kwotę     3.500 zł     kw.po zm.           4.865 zł

dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 17.190  zł w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4510              o kwotę     10.000 zł    kw.po zm.          25.100 zł

Dział 750, rozdzial 75023 § 4430              o kwotę       6.620 zl   kw.po zm.           11.100 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4280              o kwotę         220 zł    kw.po zm.             2.430 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4350              o kwotę         350 zł    kw.po zm.                 0

zwiększa się wydatki budżetu kwotę 17.190  zł w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdział 01010 § 4270             o kwotę     10.000 zł    kw.po zm.           82.000 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 2900             o kwotę       6.620 zł    kw.po zm.             6.620 zł

Dział 801, rozdział 80110 § 4280             o kwotę         570 zł     kw.po zm.                570 zł

7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki majątkowe dokonuje się następujące zmiany:

dodaje się zadania:

Dział 010, rozdział 01010 § 6060 o kwotę   15.000 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 120.000 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 6050 o kwotę   70.000 zł

Dział 750, rozdział 75023 § 6060 o kwotę     4.800 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 6060 o kwotę     4.000 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 6050 o kwotę   15.000 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę   20.000 zł

zwiększa się wydatki

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej przez wieś Łęka o dł.

zmniejsza się wydatki:

Dział 010, rozdział 01010 § 6050 o kwotę  65.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie chwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kościelcu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/267/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4.000 zł w następujących pozycjach:

zadania własne

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 § 2710 o kwotę 4.000 zł.

- zmianę planu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXVIII/164/06 Rady Gminy Krzymów z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na utrzymanie Orkiestry Dętej w roku 2006.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 559.652 zł, z tego 4.000 zł stanowią środki z budżetu Gminy Krzymów jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem orkiestry dętej działającej przy Urzędzie Gminy Kościelec (zakup sprzętu muzycznego, umundurowania - zwiększono plan wydatków w dziale 921,rozdział 92195 § 4210).

Różnicę w kwocie 555.652 stanowią środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które przeznacza się na:

- 15.000 zł – zakup wibratora do utwardzania gruntu (sprzęt wykorzystywany będzie przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych na terenie Gminy)

-178.000 zł – wykup gruntów pod przebudowę dróg oraz przebudowa dróg na terenie Gminy, z tego:

30.000 zł – wykup gruntów pod przebudowę dróg w m. Gozdów i Białków G.

80.000 zł – przebudowa drogi w m.Waki

10.000 zł – opracowanie projektu na przebudowę drogi w m. Dąbrowice Częściowe (Nowe)

58.000 zł – przebudowa drogi gminnej przez wieś Łęka

-  5.000 zł – przeznacza się na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne Gminy

- 35.200 zł – bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy

-  4.800 zł  - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.

- 35.000 zł – przebudowa klatki schodowej (wyjście awaryjne z budynku UG)

- 70.000 zł – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, dobudowa wiatrołapu

- 14.000 zł – przeznacza się na promocję Gminy.

-   4.000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzęśniew

-   1.900 zł – wydatki bieżące dot. realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy.

- 63.202 zł – bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy, z tego: 49.902 zł przeznacza się na remont bieżący Szkoły Podstawowej w Ruszkowie I (zakup materiałów), 13.300 zł – przeznacza się na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół w Kościelcu – zakup siatki ogrodzeniowej- 10.000 zł ,ubezpieczenie budynku - 3.300 zł - 15.000 zł – przeznacza się na opracowanie dokumentacji na stołówkę i przedszkole przy Zespole Szkół w Kościelcu.

- 30.000 zł – przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych (becikowe)

-  5.100 zł – przeznacza się na bieżące wydatki związane z realizacją zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych.

- 25.000 zł – przeznacza się na dożywianie uczniów szkołach.

-   1.000 zł – wypłata stypendiów dla uczniów.

-   7.000 zł – zakup lamp oświetleniowych (dotyczy oświetlenia ulicznego).

- 20.000 zł -  budowa oświetlenia ulicznego w m. Dobrów, Kościelec (przy parku), oraz Dąbrowice Częściowe.

-  6.450 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki w Kościelcu.

-13.500 zł – bieżące utrzymanie hali sportowej (w tym: 3.500 zł - ubezpieczenie budynku)

- 6.500 zł – przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

Pozostałe zmiany dotyczące planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych dokonuje się w celu umożliwienia efektywnego wykorzystania posiadanych środków do końca roku.

Dochody budżetu Gminy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będą 10.544.380 zł, wydatki budżetu Gminy 12.512.832 zł.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-03-24 13:35:35
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-03-24 13:43:01
Ostatnia zmiana:2006-03-24 13:43:01
Ilość wyświetleń:996
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij