Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/262/06 wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr XXXVI/262/06

Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kościelec na 2006 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art.184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok  wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 Uchwały zwiększa się dochody o kwotę 3.400zł tj. do kwoty 10.540.380 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę  3.400 zł tj. do kwoty 1.632.720 zł

2. W § 2 pkt 1 Uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 1.524.200 zł tj. do kwoty 11.953.180 zł

b) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 3.400 zł tj. do kwoty 1.632.720 zł

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie „Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 1.412.800 zł będzie kredyt długoterminowy.

4. § 5 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwala się wydatki na zadania majątkowe w wysokości 2.556.800 zł”

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.400 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 2010      o kwotę      3.400 zł    kw.po zm.      3.400 zł

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV(251)05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  53.889 zł w następujących pozycjach:

zadania własne.

Dział 600, rozdział 60016 § 4270     o kwotę       4.600 zł            kw.po zm.         20.270 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 4270     o kwotę     49.289 zł            kw.po zm.           5.771 zł

b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.578.089 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751, rozdział 75109 § 3030     o kwotę      2.525 zł            kw.po zm.           2.525 zł

Dział 751, rozdział 75109 § 4110      o kwotę       47 zł            kw.po zm.                47 zł

Dział 751, rozdział 75109 § 4120      o kwotę         7 zł            kw.po zm.                  7 zł

Dział 751, rozdział 75109 § 4170      o kwotę     269 zł            kw.po zm.              269 zł

Dział 751, rozdział 75109 § 4210      o kwotę     552 zł            kw.po zm.              552 zł

zadania własne

Dział 600, rozdział 60016 § 6050      o kwotę  1.520.800 zł     kw.po zm.    2.142.800 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8010      o kwotę         4.600 zł     kw.po zm.           4.600 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8070      o kwotę       49.289 zł     kw.po zm.         65.337 zł

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki majątkowe dokonuje się następujące zmiany:

zwiększa się wydatki

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.520.800 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w m. Łęka o dł.

7. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym plan finansowy w zakresie zadań zleconych dokonuje się następujące zmiany:

zwiększa się dochody

Dział 751, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 3.400 zł

zwiększa się wydatki

Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kościelec Nr XXXV/251/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/262/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

 

W budżecie Gminy na 2006 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3.400 zł w następujących pozycjach:

zadania zlecone

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75109 § 2010 o kwotę 3.400 zł

- zmianę planu dokonano na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9.01.2006 roku (nr pisma DKN-790(14)05) w sprawie przydziału dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec zarządzonych na dzień 5 luty 2006 r.

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 53.889 zł w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 § 4270 o kwotę 4.600 zł

- środki te przeznacza się na koszty związane z obsługą planowanego kredytu

Dział 801  - Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 § 4270 o kwotę 49.289 zł

- środki te przeznacza się na spłatę odsetek w roku 2006 od planowanego kredytu.

W roku 2006 planuje się realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Łęka o dł.3,755 km”. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV(251)05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok przeznaczono kwotę 80.000 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 1.600.800 zł. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.520.800 zł. Zadanie to planuje się wykonać przy udziale funduszy pomocowych Uni Europejskiej (ZPORR) na zasadach prefinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przydział w)w środków zostanie złożony w miesiącu lutym br. W przypadku nie uzyskania środków z Unii Europejskiej z funduszu pomocowego zadanie nie będzie realizowane.

Ogółem wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.524.200 zł, z tego na realizację zadań zleconych 3.400 zł (Dział 751, rozdział 75109) oraz na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi w m. Łęka o 1.520.800 zł (Dział 600, rozdział 60016 § 6050).

Plan wydatków po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosić będzie 11.953.180 zł

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-03-22 11:38:54
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-03-22 11:41:49
Ostatnia zmiana:2006-03-22 11:41:49
Ilość wyświetleń:1048
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij