Zbiorcza informacja o petycjach

rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kościelec

w roku 2021

 

                Zgodnie  z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwiania petycji.

W roku 2021 do Wójta Gminy Kościelec wpłynęły 2 petycje. Przedmiot a także sposób załatwienia petycji został przedstawiony w tabeli poniżej.

 

 

 

Lp.

 

Przedmiot petycji

 

 

Sposób załatwienia petycji

 

 

1.

 

Petycja zbiorowa w sprawie utwardzenia dróg gminnych a także założenia latarni  na ul. Tarnowieckiej        i ul. Baranieckiej w Kościelcu.

 

Tutejszy Urząd przychylnie odniósł się do naprawy ww. dróg, jednakże tylko poprzez uzupełnienie ubytków w drodze za pomocą kruszywa kamiennego po okresie zimowym.

Natomiast budowa dróg poprzez położenie kostki brukowej bądź masy bitumicznej wymaga zatwierdzenia zadania inwestycyjnego w budżecie gminy Kościelec.

 

Podmiot poinformował o bieżącym  zamontowaniu 4 opraw oświetleniowych a także o zamontowaniu kolejnych opraw, których wykonanie jest przewidziane na 2021 rok.

 

2.

 

Petycja w sprawie udostępnienia informacji nt. skutków zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.

 

Petycja została umieszczona na stronie BIP urzędu.

Poinformowano wnoszącego petycję o sposobie załatwienia sprawy.