Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Wydatki budżetu Gminy - podział szczegółowy

 

 

                                             Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kościelec

 

 

 

                                             Nr XXXV/251/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

 

                                             w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

podział szczegółowy (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

W tym

 

 

 

 

ogółem

zadania

 

 

 

 

 

zlecone

1

2

3

4

5

6

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

335.028

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 

 

 

 

 

wsi

331.500

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.100

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

 

 

 

4170

Wynagrodzenia osobowe

17.500

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31.500

 

 

 

4260

Zakup energii

70.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.100

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000

 

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

35.100

 

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

35.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

 

 

 

 

 

budżetowych

110.000

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

 

 

 

 

 

budżetowych

9.000

 

 

01030

 

Izby rolnicze

1.618

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w

 

 

 

 

 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z

 

 

 

 

 

podatku rolnego

1.618

 

 

01095

 

Pozostała działalność

1.910

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

530

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.380

 

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

857.360

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

135.000

 

 

 

6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną

 

 

 

 

 

między jednostkami samorządu terytorial-

 

 

 

 

 

nego na dofinansowanie własnych zadań

 

 

 

 

 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

135.000

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

722.360

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55.290

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

24.870

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.200

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

 

 

 

 

 

budżetowych

622.000

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

123.300

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

123.300

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.840

 

 

 

4260

Zakup energii

30.470

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6.270

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

70.000

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

520

 

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

8.200

 

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

40.000

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

40.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.035.033

52.900

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

55.870

52.900

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

41.686

41.686

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.343

3.343

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.758

6.768

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.103

1.103

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.230

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

750

 

 

 

 

socjalnych

 

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach

 

 

 

 

 

powiatu)

82.890

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

75.500

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.580

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

810

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach

 

 

 

 

 

powiatu)

1.859.194

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

 

 

 

 

 

do wynagrodzeń

19.870

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1.142.504

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

64.523

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

205.002

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

29.886

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45.460

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

130.727

 

 

 

4260

Zakup energii

32.300

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15.000

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.520

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

106.100

 

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

2.000

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5.330

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

17.720

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

38.252

 

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1.000

 

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

1.000

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego

10.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

 

 

75095

 

Pozostała działalność

27.079

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.120

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.959

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

 

 

 

 

 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

 

 

 

 

 

I OCHRONY PRAWA ORAZ

 

 

 

 

 

SĄDOWNICTWA

1.020

1.020

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy

 

 

 

 

 

państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.020

1.020

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

147

147

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20

20

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

853

853

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

 

 

 

 

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

72.900

2.900

 

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

70.000

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32.500

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8.000

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

600

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.400

 

 

75414

 

Obrona cywilna

2.900

2.900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.900

2.900

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

 

 

 

 

 

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

 

 

 

 

 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

 

 

 

 

 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

 

 

 

 

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

34.910

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i

 

 

 

 

 

nieopodatkowanych należności

 

 

 

 

 

budżetowych

34.910

 

 

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne

32.820

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

590

 

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

16.048

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych,

 

 

 

 

 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego

16.048

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych

 

 

 

 

 

skarbowych papierów wartościowych oraz

 

 

 

 

 

od krajowych pożyczek i kredytów

16.048

 

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

50.000

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

50.000

 

 

 

4810

Rezerwy

50.000

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.882.081

 

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

2.710.491

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

 

 

 

 

 

do wynagrodzeń

152.460

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1.660.091

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

142.390

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

339.470

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

46.230

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.540

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

89.630

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 

 

 

 

 

i książek

3.010

 

 

 

4260

Zakup energii

69.470

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

55.060

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.650

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

37.740

 

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

2.030

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3.670

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.850

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

101.100

 

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1.100

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

 

 

 

 

 

budżetowych

30.000

 

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach

 

 

 

 

 

podstawowych

212.490

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

 

 

 

 

 

do wynagrodzeń

14.690

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

140.690

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.860

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

29.750

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.050

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

360

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 

 

 

 

 

i książek

1.150

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

350

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

9.590

 

 

80110

 

Gimnazja

770.850

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

 

 

 

 

 

do wynagrodzeń

43.850

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

499.890

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38.990

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

102.600

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13.970

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.050

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 

 

 

 

 

i książek

430

 

 

 

4260

Zakup energii

23.430

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.300

 

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

350

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

640

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

33.150

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

112.670

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.970

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

540

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22.060

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.100

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

65.000

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20.010

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.010

 

 

80195

 

Pozostała działalność

25.570

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

25.570

 

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

90.335

 

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

15.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75.335

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21.315

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.657

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 

 

 

 

 

i książek

1.218

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36.145

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

2.161.825

1.572.500

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na

 

 

 

 

 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

 

 

 

 

z ubezpieczenia społecznego.

1.496.812

1.484.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1.415.480

1.415.480

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39.666

30.804

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.360

1.770

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne.

31.241

29.612

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.030

799

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.303

3.303

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.090

2.090

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe.

142

142

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

1.500

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

 

 

opłacane za osoby pobierające niektóre

 

 

 

 

 

świadczenia z pomocy społecznej

12.000

12.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12.000

12.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

 

 

 

 

 

ubezpieczenia społeczne

289.390

76.500

 

 

3110

Świadczenia społeczne

289.390

76.500

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

107.590

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

107.590

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

198.306

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

 

 

 

 

 

do wynagrodzeń

3.380

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

129.117

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.546

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

23.993

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.315

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.530

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.798

 

 

 

4260

Zakup energii

3.233

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.806

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4.314

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

274

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

3.000

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług

 

 

 

 

 

opiekuńcze

16.997

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.377

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14.620

 

 

85295

 

Pozostała działalność

40.730

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

 

 

 

 

 

lub dofinansowanie zadań zleconych

 

 

 

 

 

do realizacji stowarzyszeniom

5.000

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

35.730

 

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCZA

122.200

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

121.410

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

 

 

 

 

 

do wynagrodzeń

12.080

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

79.000

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.990

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16.330

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.225

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 

 

 

 

 

i książek

330

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

660

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

socjalnych

4.795

 

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

 

 

 

 

 

nauczycieli

790

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

790

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I

 

 

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

363.500

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

3.500

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

 

 

90015

 

Oświetlanie ulic, placów i dróg

342.000

 

 

 

4260

Zakup energii

180.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000