Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Dochody budżetu Gminy - podział szczegółowy

                                                                                                Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kościelec

                                                                                                Nr XXXV/251/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku                                                                               

                                                                                                w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

podział szczegółowy (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

W tym

 

 

 

 

Ogółem

zadania

 

 

 

 

 

zlecone

1

2

3

4

5

6

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

316.603

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i

 

 

 

 

 

sanitacyjna wsi

316.603

 

 

 

0830

Wpływy z usług

314.503

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2.100

 

020

 

 

LEŚNICTWO

1.020

 

 

02095

 

Pozostała działalność

1.020

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

 

 

 

 

 

składników majątkowych Skarbu

 

 

 

 

 

Państwa, jednostek samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego lub innych jednostek

 

 

 

 

 

zaliczanych do sektora finansów

 

 

 

 

 

publicznych oraz innych umów o

 

 

 

 

 

podobnym charakterze

1.020

 

600

 

 

Transport i łączność

1.000

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1.000

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat

 

 

 

 

 

pobieranych przez jednostki samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego na podstawie odrębnych

 

 

 

 

 

ustaw

1.000

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

102.024

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i

 

 

 

 

 

nieruchomościami

102.024

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd,

 

 

 

 

 

użytkowanie i użytkowanie wieczyste

 

 

 

 

 

nieruchomości

4.566

 

 

 

0740

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia

 

 

 

 

 

praw majątkowych

215

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

 

 

 

 

 

składników majątkowych Skarbu

 

 

 

 

 

Państwa, jednostek samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego lub innych jednostek

 

 

 

 

 

zaliczanych do sektora finansów

 

 

 

 

 

publicznych oraz innych umów o

 

 

 

 

 

podobnym charakterze

68.443

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia

 

 

 

 

 

prawa własności oraz prawa

 

 

 

 

 

użytkowania wieczystego

 

 

 

 

 

nieruchomości.

28.400

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

400

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

82.350

52.900

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

53.750

52.900

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację zadań

 

 

 

 

 

bieżących z zakresu administracji

 

 

 

 

 

rządowej oraz innych zadań zleconych

 

 

 

 

 

gminie (związkom gmin) ustawami

52.900

52.900

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego związane z realizacją

 

 

 

 

 

zadań z zakresu administracji

 

 

 

 

 

rządowej oraz innych zadań zleconych

 

 

 

 

 

ustawami

850

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na 

 

 

 

 

 

prawach powiatu)

28.600

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

8.600

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

20.000

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

 

 

 

 

 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

 

 

 

 

 

I OCHRONY PRAWA ORAZ

 

 

 

 

 

SĄDOWNICTWA

1.020

1.020

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy

 

 

 

 

 

państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.020

1.020

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację zadań

 

 

 

 

 

bieżących z zakresu administracji

 

 

 

 

 

rządowej oraz innych zadań zleconych

 

 

 

 

 

gminie (związkom gmin) ustawami

1.020

1.020

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

 

 

 

 

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.900

2.900

 

75414

 

Obrona cywilna

2.900

2.900

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację zadań

 

 

 

 

 

bieżących z zakresu administracji

 

 

 

 

 

rządowej oraz innych zadań zleconych

 

 

 

 

 

gminie (związkom gmin) ustawami

2.900

2.900

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

 

 

 

 

 

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

 

 

 

 

 

INNYCH JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

NIEPOSIADAJĄCYCH

 

 

 

 

 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

 

 

 

 

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

 

 

 

 

 

POBOREM

2.665.369

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od

 

 

 

 

 

osób fizycznych

2.200

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

osób fizycznych, opłacany w formie

 

 

 

 

 

karty podatkowej

2.100

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat

 

 

 

 

 

z tytułu podatków i opłat

100

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku

 

 

 

 

 

leśnego, podatku od czynności

 

 

 

 

 

cywilnoprawnych, podatków i opłat

 

 

 

 

 

lokalnych od osób prawnych i innych

 

 

 

 

 

jednostek organizacyjnych.

624.245

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

585.000

 

 

 

0320

Podatek rolny

5.900

 

 

 

0330

Podatek leśny

14.800

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

15.500

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z

 

 

 

 

 

tytułu podatków i opłat

3.045

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku

 

 

 

 

 

leśnego, podatku od czynności cywilno-

 

 

 

 

 

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

 

 

 

 

 

od osób fizycznych.

524.954

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

280.000

 

 

 

0320

Podatek rolny

75.000

 

 

 

0330

Podatek leśny.

6.254

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych.

88.000

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn.

23.600

 

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

500

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

600

 

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za

 

 

 

 

 

czynności urzędowe.

1.000

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilno-

 

 

 

 

 

prawnych .

45.000

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat

 

 

 

 

 

z tytułu podatków i opłat.

5.000

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących

 

 

 

 

 

dochody jednostek samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego na podstawie ustaw

115.435

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

21.000

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na

 

 

 

 

 

sprzedaż alkoholu

90.335

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobie-

 

 

 

 

 

ranych przez jednostki samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego na podstawie odrębnych

 

 

 

 

 

ustaw.

4.000

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat

 

 

 

 

 

z tytułu podatków i opłat

100

 

 

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

100.000

 

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

100.000

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach

 

 

 

 

 

stanowiących dochód budżetu

 

 

 

 

 

państwa

1.298.535

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób

 

 

 

 

 

fizycznych

1.272.335

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób

 

 

 

 

 

prawnych

26.200

 

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

5.522.530

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej

 

 

 

 

 

dla jednostek samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego

2.829.133

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.829.133

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji

 

 

 

 

 

ogólnej dla gmin

2.512.719

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.512.719

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej

 

 

 

 

 

dla gmin.

180.678

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

180.678

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.270

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.800

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1.800

 

 

80110

 

Gimnazja

470

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

470

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

1.814.894

1.572.500

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki

 

 

 

 

 

na ubezpieczenia emerytalne i rento-

 

 

 

 

 

we  z ubezpieczenia społecznego.

1.484.000

1.484.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację zadań

 

 

 

 

 

bieżących z zakresu administracji

 

 

 

 

 

rządowej oraz innych zadań zleconych

 

 

 

 

 

gminie (związkom gmin) ustawami

1.484.000

1.484.000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

 

 

opłacane za osoby pobierające

 

 

 

 

 

niektóre świadczenia z pomocy

 

 

 

 

 

społecznej oraz niektóre

 

 

 

 

 

świadczenia rodzinne.

12.000

12.000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację zadań

 

 

 

 

 

bieżących z zakresu administracji

 

 

 

 

 

rządowej oraz innych zadań zleconych

 

 

 

 

 

gminie (związkom gmin) ustawami

12.000

12.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

 

 

 

 

 

na ubezpieczenie społeczne

222.400

76.500

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację zadań bieżących

 

 

 

 

 

z zakresu administracji rządowej

 

 

 

 

 

oraz innych zadań zleconych gminie

 

 

 

 

 

(związkom gmin) ustawami.

76.500

76.500

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację własnych

 

 

 

 

 

zadań bieżących gmin (związków

 

 

 

 

 

gmin)

145.900

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

70.000

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację własnych

 

 

 

 

 

zadań bieżących gmin (związków

 

 

 

 

 

gmin)

69.500

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

500

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

 

 

 

 

 

usługi opiekuńcze

1.400

 

 

 

0830

Wpływy z usług

1.400

 

 

85295

 

Pozostała działalność

25.094

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

 

 

państwa na realizację własnych zadań

 

 

 

 

 

bieżących gmin (związków gmin)

25.094

 

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25.000

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

25.000

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

 

 

 

 

 

składników majątkowych Skarbu

 

 

 

 

 

Państwa , jednostek samorządu tery-

 

 

 

 

 

terytorialnego lub innych jednostek zali-

 

 

 

 

 

czanych do sektora finansów publi-

 

 

 

 

 

cznych oraz innych umów o

 

 

 

 

 

podobnym charakterze

25.000

 

OGÓŁEM

10.536.980

1.629.320

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-01-11 15:05:41
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-01-11 15:25:49
Ostatnia zmiana:2006-01-11 15:25:49
Ilość wyświetleń:1071

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij