Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV(251)05 Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006.

 

Poziom budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok uzależniony jest od realnych dochodów własnych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na realizację  własnych zadań bieżących, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

Przy opracowywaniu budżetu Giny na 2006 rok posłużono się niektórymi założeniami i wskaźnikami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę pożyczek.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok opracowano na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966).

2.    Informacji Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 roku (pismo Nr ST3-4820-546)2005) o wysokości:

- planowanego dochodu Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku

  dochodowego od osób fizycznych,

- planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

3.    Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005 roku (pismo Nr FB.I-3.3010-78)05) o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 13.12.2005 roku (Nr pisma DKN-421-39)05) w sprawie przydziału dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W budżecie Gminy Kościelec przyjęto, że dochody w 2006 roku wyniosą 10.536.980 zł

Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Nr X(69)99 Rady Gminy Kościelec w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Na dochody budżetu Gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          w kwocie 1.629.320 zł,

z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna                                                      w kwocie      52.900 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                      w kwocie        1.020 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          w kwocie        2.900 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                               w kwocie  1.572.500 zł

2. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- podatek dochodowy od osób fizycznych                                                          1.272.335 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych                                                                 26.200 zł

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy wynosi 35,95% na rok 2006. W porównaniu do planu przyjętego na 2005 rok dochody z tego źródła będą wyższe o kwotę 291.089 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z w)w źródła analizując przewidywane wykonanie roku 2005 mogą ulec zmniejszeniu.

W roku 2005 odnotowano znaczny wzrost dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z w)w źródła biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2005 zaplanowano w wysokości 26.000 zł

3.    Subwencja ogólna.

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                           – 5.522.530 zł

z tego:

- część oświatowa                                                                                           - 2.829.133 zł

- część wyrównawcza                                                                                                  - 2.512.719 zł

- część równoważąca                                                                                                  -    180.678 zł

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2006 rok określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005)2006 wg. stanu na dzień 10 września 2005 roku, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 (rok szkolny 2004)2005).

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2006 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie w roku 2005)2006 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

4. Dotacje celowe z funduszy celowych lub ze środków specjalnych na   realizację zadań inwestycyjnych wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin wynoszą 240.494 zł, z tego:

Dział 852 – Opieka społeczna

   rozdział 85214                                                                                              – 145.900 zł

   rozdział 85219                                                                                                 69.500 zł

   rozdział 85295                                                                                              -   25.094 zł

Zaplanowane na 2006 rok dotacje w dziale 852 – Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.

6.Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie roku 2005, z tego:

    - podatek od nieruchomości w wysokości                                                      - 865.000 zł

- podatek rolny w wysokości                                                                             -  80.900 zł

- podatek od środków transportowych w wysokości                                            - 103.500 zł

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że średnia cena skupu żyta za 1 dt będąca podstawą do obliczenia podatku wynosić będzie 27,80 zł. (MP Nr 62,poz.867 z dnia 26.10.2005 r). W roku 2005 podstawą do obliczenia podatku była przyjęta cena 34,00 zł za 1dt, w związku z tym dochody z tego źródła ulegną znacznemu obniżeniu.

Na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005 planuje się dochody z tytułu wpływów z podatku leśnego.

W roku 2005 odnotowaliśmy dodatkowe dochody z w)w źródeł w związku z budową autostrady na terenie Gminy. W roku 2006 z uwagi na kończące się prace nie planuje się dodatkowych dochodów z tego tytułu.

Biorąc pod  uwagę wykonanie planu dochodów za okres 9 miesięcy 2005 roku z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z ww. źródła zaplanowano w kwocie 45.000 zł, bowiem zachodzi obawa że plan nie zostanie wykonany w 100%.

Na poziomie wyższym niż planowano na rok 2005 przyjęto dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2005 tj. w wysokości 23.600 zł

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej w roku 2004, wpływy z tego źródła na rok 2005 zaplanowano w kwocie 21.000 zł, ewentualne korekty planu dokona się w ciągu roku.

Przy planowaniu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto wskaźnik wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 o 1.5% Wpływy z tego tytułu planuje uzyskać się w wysokości 90.335 zł.

Z uwagi na kończącą się budowę autostrady na terenie naszej Gminy dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planujemy w wysokości 100.000 zł (w I kwartale 2006 roku do budżetu Gminy wpłynie opłata eksploatacyjna za IV kw.2005 roku).

Dochody z w)w źródła, które wpłynęły do budżetu w roku 2005 będą miały znaczący wpływ na wykonanie wyższych wydatków budżetowych. Przy planowaniu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyżej nie wymienione przyjęto średnio wskaźnik wzrostu 1,5%  biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2005, za wyjątkiem wpływów z tytułu sprzedaży wody i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji gminnej.

W roku 2006 z ww. źródła planuje się uzyskać wpływy w wysokości 314.503 zł, tj. o 33.497 zł niższe niż planowano na rok 2005, ponieważ w budżecie 2005 roku planowano wpływy dotyczące IV kwartału 2004 roku. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dział 020, rozdział 02095 § 0750 zaplanowano w kwocie 1.020 zł (czynsz za obwody łowieckie). W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (Dział 700, rozdział 70005) dochody z tego źródła planuje się uzyskać w wysokości ogółem 102.024 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005 tj. w wysokości 4.566 zł

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - 215 zł ( są to dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce oświetleniowej)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w wysokości 68.443 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 28.400 zł. Dochody z tego źródła ulegną znacznemu obniżeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2005

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 400 zł

Z tytułu wynajmowania hali sportowej w m. Kościelec planuje się uzyskać dochody w kwocie 25.000 zł (Dział 926, rozdział 92601 § 0750).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005 roku (pismo Nr FB.I-3.3010-78)05) w kwocie 17.000 zł.

W dziale 750, rozdział 75011§ 2360 zaplanowano dochód w kwocie 850 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (Dział 600, rozdział 60016 § 0690) zaplanowano w wysokości 1.000 zł.

W dziale 852, rozdział 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 1.400 zł – zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu.

 

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok zaplanowano w wysokości 10.428.980 zł, w tym na realizację zadań zleconych w kwocie 1.629.320 zł.

Plan wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę 1.036.000 zł, co stanowi 9,93% planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna                                                                  w kwocie 52.900 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zadania w tym rozdziale obejmują między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami USC i ewidencją ludności w gminie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                              w kwocie   1.020 zł

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i     ochrony prawa

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          w kwocie   2.900 zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                               w kwocie 1.572.500 zł

z tego:

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  w kwocie 1.484.000 zł, z tego: 1.439.480 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i opłacenie składek, różnicę w kwocie 44.520 zł przeznacza się na koszty obsługi (3%).

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.000zł

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie 76.500 zł

W budżecie 2006 roku nie planuje się wydatków bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu Gminy Kościelec na 2006 rok przyjęto, że:

       średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,5%

       składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.                                                                                 335.028 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

1.    Wydatki bieżące                                                                                         216.028 zł

- utrzymanie sieci wodociągowych, hydroforni i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

- wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

  uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2.    Wydatki majątkowe.

- modernizacja hydroforni w m. Kościelec                                                          65.000 zł

- budowa pompowni w Straszkowie                                                                   45.000 zł

- zakup pompy głębinowej dla hydroforni w m. Kościelec                                     9.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność                                                                                    857.360 zł

Zadania  w tym dziale obejmują:

1.    Wydatki bieżące                                                                                         100.360 zł

- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy i przeprawy promowej w m. Waki.

2.    Wydatki majątkowe                                                                                    757.000 zł

 z tego:

 - 135.000 zł planuje się na przebudowę drogi powiatowej nr 16333 Koscielec – Tury (przez Gąsiorów – Trzęśniew). Ww. zadanie planuje się wykonać jako zadanie wspólne z Powiatem Kolskim.

  Pozostałe wydatki związane z przebudową dróg, budową chodników na terenie Gminy wymienione zostały w załączniku Nr 4 (Wykaz wydatków majątkowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                               123.300 zł

Zadania  w tym dziale obejmują:

1.    Wydatki bieżące związane z:

- obsługą geodezyjną nieruchomości Gminy, zakupem map,  wyceną nieruchomości,

- opłatami sądowymi i notarialnymi i innymi wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami na terenie Gminy.

- bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy.

- wydatki związane z komunalizacją dróg na terenie Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                   40.000 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

1. Wydatki związane ze zmianą planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

2.Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Dział 750 – Administracja publiczna                                                -                2.035.033 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie                                                                         55.870 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie prowadzenia spraw USC i ewidencji ludności. Na realizację tego zadania przeznaczono dodatkowo środki własne w wysokości 2.970 zł, różnicę stanowi dotacja celowa.

Rozdział 75022 – Rady Gmin                                                                                       82.890 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem

Rady Gminy oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady, V-ce Przewodniczącego i radnych.

Rozdział 75023                                                                                               1.859.194 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          1.377.392 zł

w tym: na wypłatę nagród jubileuszowych                                                               14.445 zł

W budżecie 2006 roku zakłada się 3% wzrost wynagrodzeń oraz 3% funduszu płac na wypłatę nagród dla pracowników.   

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        64.523 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             38.252 zł   

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu   (np. usługi pocztowo–telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, bieżące remonty sprzętu komputerowego, różne opłaty i składki, zakup energii, gazu, podróże służbowe itp.  379.027 zł

 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                               10.000 zł

Rozdział 75095 –Pozostała działalność                                                                    27.079 zł

Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy oraz utrzymanie samochodu służbowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.                                                                                                                   1.020 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców gminie i   w całości realizowane są z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                  72.900 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne                                                               70.000 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

Wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy, w tym:

- zakup paliwa do samochodów strażackich

- zakup części zamiennych i remont pojazdów

- zakup umundurowania dla członków OSP

- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP

- bieżące remonty pomieszczeń (budynków) w których znajduje się

  sprzęt przeciwpożarowy i odbywają szkolenia członków OSP.

- wynagrodzenia członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych

Rozdział 75414 – Obrona cywilna                                                                                   2.900 zł

Środki te w całości przeznacza się na zakup sprzętu OC, zadanie to w całości realizowane jest z dotacji celowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.                                       34.910 zł

Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych ( wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne za inkasowanie podatków, zakup druków itp.)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                                                         16.048 zł

Zadania w tym dziale obejmują spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na likwidację kotłowni węglowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kościelcu oraz spłatę odsetek od pożyczki na budowę kanalizacji w m. Gozdów. Spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                                  50.000 zł

W budżecie Gminy tworzy się rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                            3.882.081 zł

z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                         2.740.491 zł

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                212.490 zł

rozdział 80110 – Gimnazja                                                                                          770.850 zł

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół                                                               112.670 zł

rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               20.010 zł

Zadania w tych rozdziałach obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy tj. wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bieżące utrzymanie budynków, bieżące remonty, zakup pomocy naukowych, środków czystości, zakup energii i gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, wydatki związane z dowozem uczniów do szkół itp. Przy Szkole Podstawowej w m. Dobrów planuje się wykup gruntów przylegających do placu szkolnego z przeznaczeniem na boisko sportowe, na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 30.000 zł. Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą 2.001.040 zł x 1%= 20.010 zł).

rozdział 80195 – pozostała działalność(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)                                                                                25.570 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                             -                          90.335 zł

Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy - na realizację tego zadania przeznacza się środki w wysokości 75.335 zł oraz 15.000 zł przeznacza się na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

Środki na realizację w)w zadań w całości pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                                      - 2.161.825 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

- wpłatę świadczeń rodzinnych, oraz bieżące koszty związane z obsługą   tego zadania - 1.496.812 zł

(1.484.000 zł są to środki pochodzące z dotacji celowej) – różnicę w kwocie 12.812 zł stanowią środki własne Gminy.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające   niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                           -      12.000 zł

(zadanie to w całości realizowane jest z dotacji celowej) wypłata zasiłków i pomoc w naturze    .    289.390 zł

Ze środków własnych na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 66.990 zł, różnicę w kwocie 222.400 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowych.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych                                                                             -    107.590 zł

Zadanie to w całości realizowane jest ze środków własnych Gminy.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                    -    198.306 zł

Na realizację tego zadania przeznacza się środki własne w wysokości 128.806 zł, różnicę stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących w kwocie w kwocie 69.500 zł

- świadczenie usług opiekuńczych                                                                                -     16.997 zł

(zadanie w całości realizowane z własnych środków i odpłatności za wykonywane usługi w wysokości 1.400 zł)

- dożywianie uczniów szkołach                                                                                     -     35.730 zł

( środki własne Gminy wynoszą 10.636 zł)

- na pomoc osobom, rodziną znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności przeznacza się na realizację tego zadania środki własne w wysokości                                -      5.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               -  122.200 zł   

Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych i Gimnazjum w Kościelcu jak również wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w kwocie 790 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              -    363.500 zł  

Zadania w tym dziale obejmują:

Wydatki bieżące:

z tego:

- utrzymanie porządku i czystości w gminie                                                                    -        3.500 zł

- utrzymanie zieleni                                                                                                      -        3.000 zł

(zakup materiału zadrzewieniowego)

- koszty oświetlenia ulicznego – zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego          -    257.000 zł

Wydatki majątkowe                                                                                                      -   100.000 zł

- budowa oświetlenia ulicznego                                                                                      -     85.000 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 dot. wykazu zadań majątkowych)

- zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w Kościelcu                                                        -      15.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    -    152.200 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

- bieżące utrzymanie biblioteki w Kościelcu z filią w Dąbrowie                              -     83.700 zł

- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy, utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym (organizacja dożynek gminnych itp.)  33.500 zł

- realizacja zadania polegającego na remoncie i konserwacji obiektów zabytkowych

na terenie Gminy                                                                                                            -    35.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                                -      91.240 zł

Zadania w tym dziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu sportowego, zakup nagród dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych na terenie Gminy oraz wydatki związane z finansowaniem imprez sportowych                                                                                                           -      8.240 zł

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej (zakup środków czystości, zakup energii, gazu, sprzętu sportowego itp.)                                                                                     -   45.000 zł

- wydatki majątkowe:

 -  budowa boiska sportowego w m. Dobrów na gruntach gminnych                                       30.000 zł

- dotacja celowa budżecie budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   -     8.000 zł

W   budżecie nie zaplanowano wydatków związanych z naliczeniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ tut. jednostka prowadzi cztery Szkoły Podstawowe i jedno Gimnazjum oraz GOPS z których żadna nie zatrudnia powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W związku z tym nie ma obowiązku naliczania składek.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2005 ustala się w kwocie 7.500 zł – są to planowane wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- organizacja olimpiad ekologicznych                                                                             -     1.000 zł

( zakup nagród dla uczestników)

 - zakup worków i rękawic na akcję „sprzątanie świata”                                                    -        300 zł

 - zakup materiału zadrzewieniowego oraz transport                                                        -     5.200 zł

 - rekultywacja wysypiska śmieci w m. Daniszew                                                            -     2.000 zł

 (w tym zakup trawy – 1.000 zł)

W załączniku Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Kościelec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok dotyczącym prognozy kwoty długu publicznego Gminy na 2006 rok i lata następne ustala się stan zadłużenia z tytułu spłat rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Zadania inwestycyjne wyodrębniono w załączniku Nr 4 do projektu Uchwały Rady na kwotę 1.036.000 zł w dziale 010, 600, 800, 900 i 926.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelec

/-/ Janusz Przemysław Wiśniewski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:August Majorczyk
Data wprowadzenia:2006-01-11 15:03:24
Opublikował:August Majorczyk
Data publikacji:2006-01-11 15:25:49
Ostatnia zmiana:2006-01-11 15:25:49
Ilość wyświetleń:1035
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij