INFORMACJA

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021

 

Wójt Gminy Kościelec informuje, że w dniach od 01-09-2020 r. do 15-09-2020 r. w Urzędzie Gminy w Kościelcu, pok. nr 2 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021. Druki wniosków są dostępne od 21-08-2020 r. w pok.  nr  2 oraz na stronie internetowej www.koscielec.ug.gov.pl .

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.         o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Uczniowie pełnoletni składają wniosek sami na siebie.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Paragony nie będą brane pod uwagę.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

·         zakup podręczników  - od lipca 2020

·         pozostałe materiały szkolne - od lipca 2020

·         zakup stroju sportowego – od lipca 2020

·         opłata za internet – od września 2020

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z sierpnia 2020:

1)             zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

2)             zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

3)             zaświadczenie o otrzymaniu świadczeń dla bezrobotnych (netto)

4)             oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu

5)              zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz płatniczy z 2020 r. lub zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa)

6)             zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych

7)             zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach
(np. zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy)

8)             wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów lub dokumenty potwierdzające otrzymane alimenty  (przekazy pocztowe)

9)             kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do renty, emerytury lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

10)         zaświadczenie o otrzymanych innych stypendiach ze środków publicznych

11)         zaświadczenie z KRUS - u o otrzymanym zasiłku chorobowym za miesiąc sierpień

12)         oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

13)         zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia

14)         zaświadczenie wystawione przez uczelnie potwierdzające posiadanie statusu studenta -w przypadku studiujących członków rodziny

15)         zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z tytułu kształcenia zawodowego – w przypadku osób uczęszczających do Zasadniczych Szkół Zawodowych.

16)         w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności oraz formie opodatkowania i ponadto :

          - na zasadach ogólnych: zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informację o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, tj. 2019 roku.

         - w formie karty podatkowej:  zaświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

          - w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:  zaświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej

17)    w przypadku zawieszenia wyżej wymienionych działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

 

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., nr 106, poz. 622 z późn. zmianami) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW.

 

Szczegółowe informacje o warunkach otrzymania stypendium szkolnego  na rok szkolny 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej www.koscielec.ug.gov.pl