Podatek leśny na 2020 rok

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (M.P. z 2019 r. poz. 1018),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1154).

Cena sprzedaży drewna przyjęta do obliczania podatku leśnego w roku 2020 wynosi 194,24 zł za 1m3.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków     - wymiar podatku /pokój nr 2/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 2 i kasa/.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym:

1/ Podatek od 1 ha stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

194,24 zł x 0,220 m3 = 42,7328 zł za 1 ha

2/ Stawka podatku dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stanowi 50% stawki określonej wyżej, tj.:

194,24 zł x 0,110m3 = 21,3664 zł za 1 ha

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego:

1/ Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek tutejszego Urzędu:

LBS Kościelec

47 8543 0000 2008 8080 9759 00012/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - za poszczególne miesiące – uiszczają podatek do 15 dnia każdego miesiąca, za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek tutejszego Urzędu:

LBS Kościelec

47 8543 0000 2008 8080 9759 0001

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy o podatku leśnym, od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Wskazane informacje i deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

ZAŁĄCZNIKI:

1. DL-1 – Deklaracja na podatek leśny,
2. ZDL-1 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
3. ZDL-2 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny  – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
4. IL-1 – Informacja o lasach,
5. ZIL-1 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
6. ZIL-2 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
7. ZIL-3 – Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników.