Podatek rolny na 2020 rok

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 /M.P. z 2019 r. poz.1017/,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej /Dz. U. poz. 1153/.

Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 50,00 zł za 1 dt.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków      - wymiar podatku /pokój nr 2/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 2 i kasa/.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym:

1/ Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta,  tj.:

50,00 zł x 2,5q = 125,00 zł za 1 ha

2/ Podatek dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowi równowartość pieniężna 5 q żyta  od 1 ha, tj.:

50,00 zł x 5q = 250,00 zł

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego:

Wszyscy podatnicy winni regulować podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub

LBS Kościelec

47 8543 0000 2008 8080 9759 0001

Na podstawie art. 6 ust. 8a ustawy o podatku rolnym, od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Wskazane informacje i deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Załączniki:

1. DR-1 – Deklaracja na podatek rolny,
2. ZDR-1 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
3. ZDR-2 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny  – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
4. IR-1 – Informacja o gruntach,
5. ZIR-1 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
6. ZIR-2 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
7. ZIR-3 – Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników.