Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury" z podziałem na 3 cześci.

Ogłoszenie nr 605137-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Gmina Kościelec: „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury” z podziałem na 3 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejTak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ 7.4.1. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej, Umowa o dofinansowanie nr 00064-65170-UM1510024/18 oraz ze środków krajowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Kościelec.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii EuropejskiejNie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelec, krajowy numer identyfikacyjny 54799700000000, ul. ul. Turecka 7/3  , 62-604  Kościelec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 716 222, e-mail sekretariat@koscielec.ug.gov.pl, faks 632 716 282.
Adres strony internetowej (URL): www.koscielec.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Takhttp://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kościelcu: Urząd Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, sekretariat (pok. nr 15) , w terminie do dnia 24 października 2019 roku do godz. 10.00.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury” z podziałem na 3 części.
Numer referencyjny: ZP.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury”                                z podziałem na 3 części. Część I - ZADANIE NR 1 – Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą kształtu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów wraz z wyposażeniem, działka nr 898 gm. Kościelec. Charakterystyka obiektu: Projektuje się przebudowę i zmianę kształtu dachu świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy o spadku od 8 do 15 stopni o konstrukcji drewnianej kryty blacho dachówką. Część II -ZADANIE NR 2 - Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruszków Pierwszy Projektowana przebudowa budynku obejmuje część ścian konstrukcyjnych wraz z fundamentami oraz część konstrukcji dachu. Projektowane ściany w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm (+ docieplenie styropianem gr. 15cm) oraz wewnętrznych z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm. Projektowana konstrukcja dachu opiera się na istniejących i projektowanych ścianach zewnętrznych konstrukcyjnych. Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych. Część III -ZADANIE NR 3 - Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tury Projektowana przebudowa budynku obejmuje część ścian konstrukcyjnych oraz całkowitą przebudowę konstrukcji dachu. Projektowane ściany w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm (+docieplenie styropianem gr. 15cm) oraz wewnętrznych z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm. Projektowana konstrukcja dachu opiera się na istniejących i projektowanych ścianach zewnętrznych konstrukcyjnych. Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych.

II.5) Główny kod CPV: 

45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45330000-9

45332000-3

45311200-2

45311200-2

39141000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków: Za spełniających w/w warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy: - w przypadku składania oferty tylko na jedno z trzech zadań - posiadać będą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. z dokumentu, wynikać będzie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100); - posiadać będą środki finansowe lub zdolność kredytową do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia, tj. z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, wynikać będzie, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) - NIE OBROTY NA KONCIE. - w przypadku składania oferty na dwa zadania, posiadać będą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. z dokumentu, wynikać będzie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100); - posiadać będą środki finansowe lub zdolność kredytową do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia, tj. z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, wynikać będzie, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100) - NIE OBROTY NA KONCIE. - w przypadku składania oferty na wszystkie Zadania, tj. 1,2,3., posiadać będą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. z dokumentu, wynikać będzie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych i 00/100); - posiadać będą środki finansowe lub zdolność kredytową do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia, tj. z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, wynikać będzie, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych i 00/100) - NIE OBROTY NA KONCIE. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów wynikać winno jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających w/w warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy: - w przypadku składania oferty tylko na jedno zadanie, Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na remoncie, przebudowie, modernizacji lub budowie budynku o wartości minimum 300.000,00 zł brutto, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; - w przypadku składania oferty na 2 zadania., Wykonawcy wykażą się zrealizowaniem co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na remoncie, przebudowie, modernizacji lub budowie budynku o wartości każdej minimum 300.000,00 zł brutto, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; - w przypadku składania oferty na wszystkie Zadania, tj. 1,2,3, Wykonawcy wykażą się zrealizowaniem co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na remoncie, przebudowie, modernizacji lub budowie budynku o wartości każdej minimum 300.000,00 zł brutto, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; - dysponować będą osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.: Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem rui.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późno zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w SIWZ (potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów tak jak dla w/w wymienionych. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – Załącznik Nr 4 do SIWZ, - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 5 do SIWZ, - dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, - kosztorys ofertowy, - dowód potwierdzenia wpłaty wadium lub jego wniesienia w innej dopuszczalnej formie. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego; b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego, - pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, - zaakceptowany wzór- projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia Wadium odrębnie na poszczególne zadania: Zadanie I - Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Zadanie II - Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruszków Pierwszy, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Zadanie III - Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tury, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2) Dopuszcza się wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego nr LBS STRZAŁKOWO FILIA KOŚCIELEC 63854300002008808097590004, z adnotacją – Wadium Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 poz.110.). Oferta musi być zabezpieczona wadium w formie wskazanej powyżej na każde zadanie odrębnie. Wykonawca dokonujący wpłaty wadium w formie pieniądza zobowiązany jest do dokonania odrębnego przelewu na każde zadanie, a w przypadku innej formy - dokumentu z wyraźnym wskazaniem wszystkich zadań i odrębnych kwot przypisanych poszczególnym zadaniom.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy, o której mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie: a) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w pkt 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: - wystąpienia zdarzeń losowych takich, jak: śmierć Wykonawcy – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, - wstrzymania prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych niemożliwych do przewidzenia w porach roku, której dotyczy realizacja umowy, - wystąpienia kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy, - wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym siły wyższej, np. trąby powietrznej, pożaru, powodzi. b) zmiany sposobu i zakresu robót objętych projektem, w tym: - zmiana przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów zadania nieprzewidzianych na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, - wystąpienie okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę robót w ramach zadania, np. nie zachodzi konieczność ich wykonania lub braku możliwości finansowania części zadania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość robót określoną według Kosztorysu ofertowego. c) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w tym: - zmiany stawek podatku od towarów i usług, - zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych, - konieczność sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy. 4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6) Zmiany dokonane w w/w przypadkach wymagają dochowania formy pisemnej. Warunkiem dokonania w/w zmian jest następująca przesłanka: wprowadzone zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą kształtu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów wraz z wyposażeniem, działka nr 898 gm. Kościelec. Charakterystyka obiektu: Projektuje się przebudowę i zmianę kształtu dachu świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy o spadku od 8 do 15 stopni o konstrukcji drewnianej kryty blacho dachówką. Pow. zabudowy przebudowanego budynku 305.25 m2 Pow. użytkowa budynku 262.55 m2 Kubatura budynku przed przebudową 1061.65 m3 Kubatura budynku po przebudowie 1274.00 m3 Projektuje się przebudowę budynku świetlicy wiejskiej nowy wieniec żelbetowy ze zmianą kształtu dachu wielospadowego oraz nowej konstrukcji i pokrycia. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE Układ konstrukcyjny Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych mur warstwowy z pustaków żużlobetonowych typu "alfa" oraz cegły kratówki gr. 40 cm. Budynek przykryty dachem wielospadowym i jednospadowym o spadku 15 i 8 stopni, konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Projektowane izolacje termiczne - Wełna mineralna na istniejących stropach żelbetowych gr. 20cm. - Styropian gr. 10cm na ścianach zewnętrznych budynku. Dach Projektuje się więźbę dachową z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30 wg PN-B-03150. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pochylenie połaci dachowej 15 i 8 stopni, oparty za pośrednictwem murłat kotwiony do wieńca żelbetowego śrubami kotwiczymi M16 zatopionymi w wieńcu w rozstawie nie większym niż 1.20m i płatwi na ścianach zewnętrznych. Połączenia krokwi zaleca się wykonać za pomocą złączy metalowych oraz gwoździ karbowanych minimum 6 szt. na każdą stronę połączenia. Inne elementy patrz projekt więźby dachowej. Wszystkie elementy więźby dachowej należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne malowanie środkami dopuszczonymi do stosowania jak w budownictwie mieszkalnym. Elewacje Ściany wykończone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce. Pokrycie dachu Blachodachówka mocowana do łat sosnowych. Warstwy dachu wykonać jak w opisie na rys.: "Przekrój A - A"
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45311200-2, 39141000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruszków Pierwszy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projektowana przebudowa budynku obejmuje część ścian konstrukcyjnych wraz z fundamentami oraz część konstrukcji dachu. Projektowane ściany w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm (+ docieplenie styropianem gr. 15cm) oraz wewnętrznych z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm. Projektowana konstrukcja dachu opiera się na istniejących i projektowanych ścianach zewnętrznych konstrukcyjnych. Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu. Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C16/20, zbrojone podłużnie stalą A-IIIN i poprzecznie strzemionami fi 6 (A-I) max co 25cm. Wysokość ław h=40 cm, wykonanie na podkładzie chudego C8/10 o gr. 10 cm. Ściany fundamentowe gr. 24cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 5MPa, warstwy styroduru gr. 6 cm (patrz rys. Rzut fundamentów) Ściany zewnętrzne murowane gr. 40cm warstwowe z pustaków ceramicznych, np.: POROTHERM P+W gr. 25cm + styropian PS-E FSi5 gr. 15cm pełnią rolę konstrukcji nośnej stropów i stanowią przegrodę termiczną, która odpowiada obecnej normie. Ścianki wewnętrzne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego, np.: POROTHERM P+W gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa. Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane z belek typu L-19 oraz wylewane monolityczne zbrojone stalą A-IIIN (R8500W); A-I (St3S-b) beton C16/20 wg rys. konstrukcyjnych. Na wszystkich ścianach konstrukcyjnych w poziomie stropu projektuje się wieniec żelbetowy wylewany "na mokro" z betonu C16/20 zbrojony A-IIIN (R8500W) 4 fi 12 strzemiona z prętów fi 6. W ścianach zewnętrznych projektuje się trzpienie żelbetowe 25x25cm wylewane "na mokro" z betonu C16/20 zbrojony A-IIIN (R8500W). Beton należy wibrować zgodnie z warunkami technicznymi i pielęgnować. Komin - istniejący murowany z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. marki 3M Pa. Wentylacja - przewody wentylacyjne z rur systemowych PCV fi 150 oraz ceramicznych kształtek 19/19cm fi 150. Ponad połacią dachu kanały wentylacyjne z rur systemowych PCV fi 150. Dach - projektuje się konstrukcję dachu z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C24 wg PN- B/B-03150. Konstrukcję dachu stanowią wiązary kratowe wg rys. konstrukcji zaprojektowane jako elementy prefabrykowane. Wszystkie węzły kratownicy łączyć obustronnie płytkami kolczastymi wg wytycznych producenta wiązara. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 28stopni, pokryty blachą dachówkopodobną, oparty za pomocą murłaty 100/160mm kotwionej do wieńca żelbetowego śrubami kotwicznymi M16 zatopionymi w wieńcu w rozstawie nie większym niż 120cm. Kotwienie wiązara do murłat wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Stężenie poprzeczne w płaszczyźnie połaci stanowią kratownice SW1 pracujące razem ze stalowymi taśmami połaciowymi. Stężenie pionowe stanowi skratowanie SW2 50/100mm. Stężenie podłużne połaci stanowią łaty 60/60mm w rozstawie co 30cm. Stężenie poprzeczne pasa dolnego stanowią deski 32/100mm przybijane za pomocą gwoździ budowlanych ocynkowanych. Inne elementy patrz rzut konstrukcji dachu. Wszystkie elementy konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną zanurzeniowo po docięciu, a przed wbudowaniem, środkami dopuszczonymi do stosowanie w budownictwie mieszkalnym. Elementów drewnianych nie należy opierać bezpośrednio na betonie - zastosować podkładki izolacyjne, np. z pasków papy. Do przestrzeni poddasza dachowego należy zapewnić dostęp w celu kontroli ewentualnej i konserwacji. Właściciel obiektu zapewni kontrolę stanu konstrukcji, przynajmniej raz do roku. W okresie zimowym należy dopilnować, aby śnieg nie zalegał na połaci dachowej tworząc pokrywę lodową. W przypadku obfitych opadów, należy bezwzględnie usuwać śnieg z dachu. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych obiektu. a) Ściany fundamentowe gr. 24cm (z bloczków betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej marki 5MPa, warstwy styroduru gr. 6cm). b) Izolacje: Przeciwwilgociowe - Izolacja pozioma na ławach fundamentowych - 2x papa na lepiku na gorąco. - Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z powłok mas bitumicznych (trzykrotna powłoka) DISPERBIT Paroprzepuszczalna - Membrana nad konstrukcją w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności (3000g/m2/dobę) Termiczne - Ocieplenie ścian fundamentowych - styrodur, gr. 6cm - Ocieplenie ścian nadziemia - styropian, gr. 15cm - Izolacja stropu parteru - wełna mineralna, gr. 30cm - Izolacja podłogi na gruncie - styropian PS-E FS20, gr. 10cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45311200-2, 39141000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tury

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projektowana przebudowa budynku obejmuje część ścian konstrukcyjnych oraz całkowitą przebudowę konstrukcji dachu. Projektowane ściany w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm (+docieplenie styropianem gr. 15cm) oraz wewnętrznych z pustaków ceramicznych, POROTHERM P+W gr. 25cm. Projektowana konstrukcja dachu opiera się na istniejących i projektowanych ścianach zewnętrznych konstrukcyjnych. Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu. Wzmocnienie ław fundamentowych żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C16/20, zbrojone podłużnie stalą A-IIIN i poprzecznie strzemionami fi 6 (A-I) max co 25cm. Wysokość minimum h=60cm, wykonanie na podkładzie chudego C8/10 o gr. 10cm Ściany zewnętrzne murowane gr. 45cm warstwowe z pustaków ceramicznych, np.: POROTHERM P+W gr. 25cm + styropian PS-E FS 15 gr. 20cm pełnią rolę konstrukcji nośnej stropów i stanowią przegrodę termiczną, która odpowiada obecnej normie. Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane z belek typu L-19 oraz wylewane monolityczne zbrojone stalą A-IIIN (RB500W); A-I (St3S-b) beton C16/20 wg rys. konstrukcyjnych. Na wszystkich ścianach konstrukcyjnych w poziomie stropu projektuje się wieniec żelbetowy wylewany "na mokro" z betonu C16/20 zbrojony A-IIIN (RB500W) 4 fi 12 strzemiona z prętów fi 6. W ścianach zewnętrznych projektuje się trzpienie żelbetowe 25x25cm wylewane "na mokro" z betonu C16/20 zbrojony A-IIIN (RB500W). Beton należy wibrować zgodnie z warunkami technicznymi i pielęgnować. Komin - systemowy Schiedel. Wentylacja - przewody wentylacyjne z rur systemowych PCV fi 150 oraz ceramicznych kształtek 19/19 cm fi 150. Ponad połacią dachu kanały wentylacyjne z rur systemowych PCV fi 150. Dach - projektuje się konstrukcję dachu z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C24 wg PN- B/B-03150. Konstrukcję dachu stanowią wiązary kratowe wg rys. konstrukcji zaprojektowane jako elementy prefabrykowane. Wszystkie węzły kratownicy łączyć obustronnie płytkami kolczastymi wg wytycznych producenta wiązara. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 23stopni, pokryty blachą dachówkopodobną, oparty za pomocą murłaty 100/160mm kotwionej do wieńca żelbetowego śrubami kotwicznymi M16 zatopionymi w wieńcu w rozstawie nie większym niż 120cm. Kotwienie wiązara do murłat wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Stężenie poprzeczne w płaszczyźnie połaci stanowią kratownice SW1, SW2 i SW3 pracujące razem ze stalowymi taśmami połaciowymi. Stężenie pionowe stanowi skratowanie SW4 100/100mm. Stężenie podłużne połaci stanowią łaty 60/60mm w rozstawie co 30cm. Stężenie poprzeczne pasa dolnego stanowią deski 32/100mm przybijane za pomocą gwoździ budowlanych ocynkowanych. Inne elementy patrz rzut konstrukcji dachu. Wszystkie elementy konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną zanurzeniowo po docięciu, a przed wbudowaniem, środkami dopuszczonymi do stosowanie w budownictwie mieszkalnym. Elementów drewnianych nie należy opierać bezpośrednio na betonie - zastosować podkładki izolacyjne, np. z pasków papy. Do przestrzeni poddasza dachowego należy zapewnić dostęp w celu kontroli ewentualnej i konserwacji. Właściciel obiektu zapewni kontrolę stanu konstrukcji, przynajmniej raz do roku. W okresie zimowym należy dopilnować, aby śnieg nie zalegał na połaci dachowej tworząc pokrywę lodową. W przypadku obfitych opadów, należy bezwzględnie usuwać śnieg z dachu. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych obiektu. Izolacje: Przeciwwilgociowe - Izolacja pozioma na istniejących ławach fundamentowych - 2x papa na lepiku na gorąco. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z powłok mas bitumicznych (trzykrotna powłoka) DISPERBIT Paroprzepuszczalna Membrana nad konstrukcją w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności (3000g/m2/dobę) Termiczne - Ocieplenie ścian nadziemia - styropian, gr. 20cm. Izolacja stropu parteru - wełna mineralna, gr. 30cm Izolacja podłogi na gruncie - styropian PS-E FS20, gr. 10 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45311200-2, 39141000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00

                                                                                           

                                                      Kościelec, dnia 03.10.2019 r.

                                                                                     Wójt Gminy Kościelec

                                                    /-/ Dariusz Ostrowski

Załączniki

Ogłoszenie (321.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zm (639.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 wzór umowy (359.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt Dobrów (23.9MB) Zapisz dokument  
Przedmiary Dobrów (1.9MB) Zapisz dokument  
Projekt Ruszków I (24.6MB) Zapisz dokument  
Ruszków I przedmiary (2.5MB) Zapisz dokument  
SST (241.4kB) Zapisz dokument  
Projekt Tury (15.2MB) Zapisz dokument  
Tury przedmiary (2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:ROŚ-2
Data utworzenia:2019-10-03 11:59:10
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Baryła
Data wprowadzenia:2019-10-03 11:59:26
Opublikował:Arkadiusz Baryła
Data publikacji:2019-10-03 12:06:42
Ostatnia zmiana:2019-11-04 13:51:36
Ilość wyświetleń:804

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij