Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego kadencja 2018 - 2023

Uchwała nr XVIII/125/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3978/

Uchwała nr XVIII/126/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kościelec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3830/

Uchwała nr XVII/120/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2020 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/3062/

Uchwała nr XVI/114/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/2395/

Uchwała nr XVI/113/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Dobrów oraz Daniszew”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/2394/

Uchwała nr XVI/112/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobrów, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/2393/

Uchwała nr XV/107/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kościelec w  sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1280/

Uchwała nr XIV/101/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościelec w roku szkolnym 2019/2020

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/671/

Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/670/

Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10065/

Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10064/

Uchwała nr XIII/94/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10063/

Uchwała nr XIII/91/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10062/

Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10061/

Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/10060/

Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościelec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9040/

Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Gozdów”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/9039/

Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów szkolnych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/8146/

Uchwała nr XI/75/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/8145/

Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7593/

Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ruszków Pierwszy, gmina Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7592/

Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kościelec na lata 2019-2022”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7591/

Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/7590/

Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kościelec za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6657/

Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelec

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5825/

Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5824/

Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Straszków”

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5823/

Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4526/

Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2019 roku

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3440/

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2028/

Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1160/

Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1159/

Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1158/

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2019-05-07 11:39:58
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Baryła
Data wprowadzenia:2019-05-07 11:38:24
Opublikował:Arkadiusz Baryła
Data publikacji:2019-05-07 12:15:30
Ostatnia zmiana:2020-05-12 11:38:42
Ilość wyświetleń:476

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij